Assurance

Lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Formål

Formålet er at udføre lovpligtig revision og levere andre erklæringsopgaver med sikkerhed.

Registreret

Kunden, kundens medarbejdere og kundens kunder.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, økonomioplysninger, samt CPR-nr. på kunden.

Herudover kan vi behandle oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, herunder oplysninger om verserende eller potentielle retssager mod kunden.

Desuden behandler vi almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, medarbejder- og lønnummer, økonomioplysninger og kontooplysninger, samt CPR-nr. på kundens medarbejdere.

Endvidere behandler vi almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse kundenummer, specifikation af eksponeringer, bank specifikke kundeoplysninger, herunder disponibel indkomst, information om kundens kreditvurdering, regnskabsdata (kun enkeltmandsvirksomheder) og PwC rating på kundens kunde.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler oplysningerne til brug for afgivelse af en revisionserklæring eller andre erklæringer med sikkerhed. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af revisorloven § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, og god revisionsskik i medfør af revisorlovens § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

Kilde

Kunden eller dennes ansatte.

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i 5-10 år, afhængig af hvilke opbevaringsforpligtelser PwC er underlagt for den enkelte revision, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor erklæringen er afgivet, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere

PwC videregiver alene personop-lysninger til kunden og udenlandske revisionsfirmaer til brug for de udenlandske revisionsfirmaers levering af ydelser til en af kunden koncernrelateret virksomhed.

Herudover gør vi brug af databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.
 

Integrity Due Dilligence

Formål

Formålet er at foretage baggrundstjek af person eller virksomhed for kunden, herunder efterforskning.

Registreret

Kundens medarbejdere, ansøgere til kunden, kundens kunder, kundens leverandører

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, billede, virksomhedstilknytning, privat adresse, nationalitet, familie relationer og økonomiske oplysninger.

Herudover kan vi behandle oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, herunder oplysninger om verserende eller potentielle retssager.

Endvidere kan vi behandle følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og politiks orientering.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne yde kunden en service, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover behandler vi oplysninger om strafbare forhold, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at afdække risici, herunder afdække mulige strafbare overtrædelser, som kan have betydning for kunden, jfr. Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 og 4.

Endvidere behandler vi følsomme personoplysninger, der er offentliggjort af den registrerede selv, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.

Kilde

Kunden, den registrerede, åbne kilder og andre PwC selskaber

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra ydelsens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere

PwC videregiver personoplysninger til kunden i forbindelse med levering af ydelsen.

Endvidere videregiver PwC personoplysninger til andre PwC selskaber, når disse skal leverede dele af ydelsen til kunden.

Herudover gør vi brug af databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Medlemskontrol

Formål

Formålet er, at føre kontrol med tilskud i form af tipsmidler til udvalgte landsorganisationer.

Registreret

Kundens kunder

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, alder, fødselsdato, økonomiske forhold og foreningsmedlemsskab.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne­ og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, §37.

Kilde

Den kontrollerede organisation og den registrerede

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra ydelsens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC