Assurance

Lovpligtig revision og andre erklærings- opgaver med sikkerhed

Formål

Formålet er at udføre lovpligtig revision og levere andre erklæringsopgaver med sikkerhed.

View more

Registreret

Kunden og kundens medarbejdere.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, økonomioplysninger, samt CPR-nr. på kunden.

Herudover kan vi behandle oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, herunder oplysninger om verserende eller potentielle retssager mod kunden.

Desuden behandler vi almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, medarbejder- og lønnummer, økonomioplysninger og kontooplysninger, samt CPR-nr. på kundens medarbejdere.

View more

Behandlingsgrundlag

Vi behandler oplysningerne til brug for afgivelse af en revisionserklæring eller andre erklæringer med sikkerhed. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af revisorloven § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, og god revisionsskik i medfør af revisorlovens § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

View more

Kilde

Kunden eller dennes ansatte.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5-10 år, afhængig af hvilke opbevaringsforpligtelser PwC er underlagt for den enkelte revision, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor erklæringen er afgivet, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

PwC videregiver alene personoplysninger til udenlandske revisionsfirmaer til brug for de udenlandske revisionsfirmaers levering af ydelser til en af kunden koncernrelateret virksomhed.

Herudover gør vi brug af databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Følg PwC