Fast ejendom

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom 

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit. Virksomheder skal derfor som udgangspunkt ikke beregne moms af indtægter ved fx udlejning af fast ejendom. Til gengæld har virksomheder så heller ikke fradrag for momsen af udgifter til fx ombygning eller drift af ejendommen.

Virksomheder, som udlejer fast ejendom, kan imidlertid vælge at blive frivilligt registrerede for udlejning af fast ejendom. Denne frivillige registrering er dog begrænset til kun at omfatte erhvervslejemål.

Registreringen medfører, at virksomheden som udlejer erhvervslejemål, skal lægge salgsmoms på huslejen.

Registreringen medfører også, at virksomheden har fradrag for moms af udgifter i forbindelse med opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse og drift. Denne fradragsret gælder dog kun de bygninger/lokaler, som er omfattet af registreringen.

Det er en betingelse for den frivillige registrering for udlejning af fast ejendom, at virksomheden er registreret i en periode på mindst 2 kalenderår.

Der skal ansøges om frivillig momsregistrering via Erhvervstyrelsen på virk.dk. Det er således ikke tilstrækkeligt, at virksomheden i øvrigt er momsregistreret.

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit. Virksomheder skal derfor som udgangspunkt ikke beregne moms af indtægter ved fx udlejning af fast ejendom.

Køb og salg af fast ejendom

Som udgangspunkt er salg af fast ejendom momsfrit.

Det gælder dog ikke erhvervsmæssigt salg af byggegrunde, nye bygninger og særskilt levering af bebygget grund, hvilket er momspligtigt.

En bygning anses som ny indtil første indflytning. Det første salg inden for de første 5 år efter færdiggørelsen bliver dog anset som et salg af en ny bygning, uanset om bygningen er taget i brug. Derudover vil en til- eller ombygning, der udgør mere end 25/50% af salgssummen medføre, at der skal beregnes moms af salget.

25%-kriteriet gælder, hvis der er tale om en bygning med tilhørende jord (herunder ejerlejligheder), mens 50%-kriteriet gælder, hvis der kun er tale om en bygning.

Salg af parkeringsareal

Landsskatteretten fastslår i en ny afgørelse, at et asfalteret parkeringsareal skal anses som en grundfast konstruktion og derfor ikke udgør en momspligtig byggegrund. Afgørelsen er dermed udtryk for ny praksis og giver mulighed for tilbagesøgning af tidligere afregnet moms i lignende situationer. 

Funktionsdygtige bygninger er ikke en betingelse for momsfrit salg

Skattestyrelsen tidligere ført en praksis med krav om, at bygningen på grunden skal være ”funktionsdygtig”, for at salget af en gammel bygning kunne fritaget for moms. Salg af gamle ikke-funktionsdygtige bygninger blev efter den praksis således anset for byggegrunde i momsmæssig forstand, der som udgangspunkt er momspligtige ved salg.

I Skattestyrelsens og Landsskatterettens senere praksis, fastslås at et krav om bygningernes funktionsdygtighed ikke er foreneligt med EU-retten og dermed ikke kan tillægges betydning. Det afgørende er derfor, om grunden faktisk er bebygget med bygninger/grundfaste konstruktioner på overdragelsestidspunktet. Dette er en væsentlig lempelse af Skattestyrelsens tidligere praksis.

Reglerne omkring køb og salg af fast ejendom er meget komplekse og kræver grundige overvejelser i hvert enkelt tilfælde. Vi anbefaler derfor, at der altid tages kontakt til en rådgiver i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC