Hvornår er en virksomhed momspligtig?

Momsvejledningen 2024

Hvornår er en virksomhed momspligtig?

En virksomhed er momspligtig, hvis den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis virksomhedens samlede momspligtige leverancer overstiger 50.000 kr. for en 12-måneders periode.

Momspligtige aktiviteter og momsfritagne aktiviteter

Momspligtige aktiviteter

Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten.

Momsfritagne aktiviteter

Momsloven indeholder bl.a. følgende undtagelser fra momspligten:

 1. Hospitalsbehandling, læge- og tandlægevirksomhed
 2. Social forsorg og bistand samt levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil, fx plejehjem, børnehaver, vuggestuer mv.
 3. Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner. Der er dog momspligt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje og som retter sig mod erhvervslivet og institutioner
 4. Visse foreningers og organisationers leverancer til deres medlemmer mod kontingentbetaling (er dog ikke momsfritaget, hvis momsfriheden er konkurrenceforvridende)
 5. Kulturelle aktiviteter som museer, biblioteker og zoologiske haver
 6. Forfatter- og komponistvirksomhed
 7. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (udlejning af fast ejendom til erhvervsformål kan dog gøres momspligtigt ved en frivillig momsregistrering)
 8. Salg af fast ejendom bortset fra salg af bl.a. byggegrunde og nye bygninger.
 9. Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed
 10. De fleste finansielle aktiviteter, herunder lån, formidling af lån, sikkerhedsstillelse, overførsler, transaktioner vedrørende valuta og værdipapirer samt forvaltning af investeringsforeninger
 11. Spil om penge
 12. Postvæsenets omdeling af breve og pakker
 13. Salg af frimærker
 14. Personbefordring.

(Virksomheder med aktiviteter nævnt i nummer 1, 3, 5, 6, 10-12, og 15 skal som udgangspunkt betale lønsumsafgift.)

Momsfradrag og delvist momsfradrag

Momsfradrag

En virksomhed, der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage den købsmoms, der relaterer sig til disse aktiviteter. Det vil sige udgifter, der knytter sig til virksomhedens momspligtige salg.

Retten til momsfradrag opstår, når udgiften er afholdt (fakturaen er modtaget) og gælder, uanset hvornår og hvor den momspligtige aktivitet finder sted.

Forkert faktureret moms kan ikke fradrages, uanset om beløbet er betalt af køber til sælger. Dette gælder også for moms på fakturaer, der ikke opfylder fakturakravene. Læs mere om fakturakravene her.

Herudover er der en række udgifter, hvor momsen ikke kan fradrages, selvom udgiften relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Dette gælder fx udgifter til personbilerudgifter til underholdning mv.

Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis det samlede moms­pligtige salg overstiger 50.000 kr. for en 12-måneders periode.

Delvist momsfradrag

Momspligtig og momsfri anvendelse

Virksomheder, der både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, har fuldt fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til de momspligtige aktiviteter. Virksomheder har omvendt ikke fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter.

For de indkøb, som både relaterer sig til de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag.

Ved delvist momsfradrag kan virksomheder fradrage en forholdsmæssig andel af momsen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning (momsfradragsprocenten). Denne delvise fradragsprocent rundes altid op til nærmeste hele tal. Virksomhe­den skal fra den 1. januar 2024 angive størrelsen af den foreløbige fradragsprocent og slutdatoen for det regnskabs­år, hvis omsætning den delvise fradragsprocent er beregnet på baggrund af i TastSelv.

De udgifter, som er omfattet af den delvise fradragsret, betegnes fællesudgifter. Som eksempler på fællesudgifter kan nævnes udgifter til kontorhold, inventar, edb-udstyr, telefoner, rengøring og revision.

Der er særlige regler for delvist momsfradrag på udgifter vedrørende fast ejendom.

Momspligtig og privat anvendelse

For indkøb, som både anvendes i den momspligtige virksomhed og privat, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Når der også indgår privat anvendelse, kan det delvise momsfradrag ikke beregnes ud fra en omsætningsfordeling. Momsfradraget skal i stedet fastsættes ud fra et skøn over den momspligtige anvendelse af det pågældende indkøb. Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for det valgte skøn.

Tab på debitorer

Virksomheder kan ved opgørelse af salgsmomsen fradrage tidligere betalt salgsmoms, der vedrører konstaterede tab på debitorer.

I momsmæssig henseende defineres ”konstaterede tab” efter følgende retningslinjer:

 • Dækningsløst krav anmeldt i konkurs- og dødsboer
 • Nedskreven andel af fordring ved tvangsakkord
 • Nedskreven andel af fordring ved frivillig akkord, hvis kreditors tiltræden af akkorden har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, og mindst halvdelen af skyldners kreditorer (opgjort efter beløb) har tiltrådt akkorden
 • Fordring, hvor fogedforretning har været forgæves, eller hvor insolvenserklæring er afgivet under fogedforretning
 • Dækningsløst krav ved tvangsauktion over personligt drevet virksomhedsejendomme
 • Udækkede fordringer kan under henvisning til en konkret vurdering af debitors betalingsevne også fradrages i det omfang, der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse. Endelig er det normalt en betingelse, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt før fradraget foretages
 • Tab på forsvundne debitorer, hvis det kan dokumenteres, at debitor er fraflyttet Danmark uden at give oplysning om til hvilket land, samt at det ikke er muligt med inddrivelsesskridt at foretage retsskridt i Danmark.

Virksomheder kan som udgangspunkt ikke fradrage moms af forventede tab. Det er dog muligt at foretage et foreløbigt fradrag for forventet tab i konkurs- og dødsboer, hvis boets kurator skriftligt oplyser, at der efter kurators vurdering kun kan opnås en given dividende til simple krav.

Hvis det ved boets afslutning viser sig, at dividenden blev højere end kurators skøn, skal der ske efterbetaling af det for meget fratrukne momsbeløb. Det samme gælder, hvis derefter at tabsfradrag er foretaget, sker indbetaling fra debitor, efter at tabsfradrag er foretaget.

Som hovedregel kan kun den oprindelige leverandør foretage fradrag ved konstaterede tab på fordringer, dvs. den virksomhed, der har leveret de momspligtige varer eller ydelser. Salg af fordringer, som er erhvervet til underkurs, giver ikke ret til momsmæssigt fradrag for hverken sælger eller køber.

Gavekort/Vouchers

Virksomheder, der sælger gavekort/vouchers til ét enkelt formål, skal afregne moms ved udstedelsen af gavekortet. Et gavekort/voucher til ét enkelt formål er kendetegnet ved:

 1. Leveringsstedet (landet) er kendt ved udstedelsestidspunktet af sælgeren
 2. Momssatsen ved udstedelsestidspunktet er kendt for sælgeren.

Hvis enten leveringsstedet eller momssatsen ikke er kendt på udstedelsestidspunktet for sælgeren, fx hvis gavekortet/voucheren kan anvendes i flere lande eller gavekortet/voucheren kan anvendes til både momspligtige og momsfritagne varer/ydelser, skal momsen først afregnes på indfrielsestidspunktet.

Særligt for iværksættere

Momspligt for iværksættere

Iværksættere skal være opmærksomme på, at deres nye virksomhed er eller kan blive momspligtig. Momspligten indtræder som udgangspunkt, når der sælges varer og/eller ydelser som led i en økonomisk virksomhed, og hvis virksomheden er en afgiftspligtig person. En afgiftspligtig person omfatter både juridiske personer og fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Hvis en momspligtig person modtager et vederlag for de varer og/eller ydelser, som denne sælger, vil personen være omfattet af momsloven.

Hvornår indtræder momspligten for iværksættere?

Momspligtige personer har pligt til at lade sig registrere for moms senest 8 dage før den momspligtige aktivitet begynder. Tidspunktet for registrering kan variere, men nedenfor er opstillet de mest almindelige situationer, hvor momspligten indtræder:

 • Momspligtig omsætning på over DKK 50.000 årligt*
 • EU-erhvervelser af varer for over DKK 80.000 i det løbende eller foregående år
 • Indkøb af varer eller ydelser, hvor virksomheden er betalingspligtig for moms, fx ved køb af mobiltelefoner, pc’ere eller køb af annoncer på Google, Facebook mv.
 • Etablering af varelager.

*Grænsen er ikke absolut, hvilket betyder, at registreringspligten indtræder, når det er åbenbart for virksomheden, at omsætningen vil overstige grænsen.

Overvejelser i forhold til registrering af moms

Iværksætteren kan vælge at lade sig registrere for moms inden momspligten indtræder. Dette kan være en fordel, da iværksætteren kan opnå fuldt momsfradrag på de ofte høje etableringsomkostninger.

Iværksætteren skal ved registrering for moms lægge moms på alle sine momspligtige salg. Dette har ingen betydning for iværksættere, der sælger varer/ydelser til momsregistrerede erhvervsdrivende, da erhvervsdrivende som udgangspunkt har fradrag for momsen, der bliver afregnet ved salget. Omvendt vil privatpersoner ikke kunne fradrage momsen på salget, hvilket betyder, at momsen vil blive en belastning for disse. Det vil dog typisk være en fordel at momsregistrere iværksættervirksomheden fra start, så der sikres fuldt momsfradrag på etableringsomkostningerne.

Fradragsret

Fradragsretten opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden bliver momsregistreret, fx på tidspunktet for virksomhedens første indkøb med henblik på momspligtigt salg. Skattestyrelsen tillader ofte momsregistrering med tilbagevirkende kraft, hvis ikke virksomheden har fået den på plads fra start.

Se ”Momsfradrag” og ”Delvist momsfradrag” for nærmere omkring betingelserne for momsfradrag.

Iværksætteren kan vælge at lade sig registrere for moms inden momspligten indtræder. Dette kan være en fordel, da iværksætteren kan opnå fuldt momsfradrag på de ofte høje etableringsomkostninger.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC