Krav og frister

Momsvejledningen

Fakturakrav

Virksomheder, som sælger momspligtige varer og ydelser, er forpligtede til at udstede en faktura til modtageren.

Fakturaen har to formål. I relation til sælgeren skal fakturaen danne grundlag for salgsmomsen, mens den i relation til køberen udgør dokumentation for købsmomsen. 

For at en faktura kan anvendes som dokumentation for købsmomsen skal følgende punkter fremgå af fakturaen:

Det er tilladt at fakturere i euro eller anden udenlandsk valuta. Faktureres der imidlertid i anden udenlandsk valuta end euro, er det et krav, at momsbeløbet fremgår i danske kroner eller euro.

Ved handel med varer og visse ydelser med andre EU-lande er det yderligere et krav, at også købers momsnummer fremgår af fakturaen. Endvidere, hvis der er tale om en ren varehandel, skal sælger på fakturaen påføre teksten ”0% moms”, ”zero-rated”, ”free of VAT” eller lignende. Ved salg af ydelser skal sælger påføre teksten ”omvendt betalingspligt” eller ”reverse charge”.

Fakturaen har to formål. I relation til sælgeren skal fakturaen danne grundlag for salgsmomsen, mens den i relation til køberen udgør dokumentation for købsmomsen.

Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande

Hvis virksomheden har udgifter i andre lande, fx i forbindelse med forretningsrejser, messer eller sælgeres aktiviteter, har virksomheden muligheden for at få den betalte udenlandske moms af visse udgifter godtgjort.

I hvilket omfang virksomheden kan få momsen godtgjort afhænger af det pågældende lands fradragsregler. Har en momspligtig virksomhed i det pågældende land fradrag for udgifterne, vil der kunne opnås godtgørelse.

Virksomheder skal indsende en elektronisk ansøgning via Skattestyrelsens hjemmeside og angive en række oplysninger for hver faktura.

Ansøgningen skal indsendes senest 30. september, i året efter at udgiften er afholdt.

Angivelse og betaling af moms

Fristen for at angive og betale moms afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Skattestyrelsen meddeler virksomheden, hvilken momsperiode den skal anvende.

Falder angivelses- og betalingsdagen på en lørdag, søndag, helligdag eller bankhelligdag, flyttes angivelses- og betalingsfristen til den kommende hverdag (bankdag).

Virksomhedens årlige omsætning Momsangivelser Frister
Under 5 mio. kr. Halvårligt

Senest den 1. i den 3. måned efter periodens udløb.

Fx skal 1. halvår 2021 angives og betales 1. september 2021.

Mellem 5 og 50 mio. kr.
Kvartalsvist

Senest den 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb.

Fx skal første kvartal 2021 angives og betales 1. juni 2021.

Over 50 mio. kr. Månedligt

Senest den 25. i den følgende måned.

Fx skal momsen for januar 2021 angives og betales den 25. februar 2021.

Dog skal momsen for juni 2021 først angives og betales den 17. august 2021.

Nyregistrerede virksomheder skal som udgangspunkt angive momsen kvartalsvist, medmindre den forventede årlige omsætning er mere end 55 mio. kr. I så fald er momsperioden en måned.

Det er muligt at angive momsen elektronisk via Skattestyrelsens hjemmeside, herunder at betale momsen via netbank, betalingsservice eller MobilePay.

Forældelse af virksomhedens krav på tilbagebetaling af moms

Forældelsesfristen er 3 år beregnet fra angivelsesfristens udløb. For kvartalsafregnende virksomheder betyder det, at momskrav som fx vedrører 4. kvartal 2020 kan ændres indtil den 1. marts 2024.

For månedsafregnende virksomheder betyder det, at momskrav som fx vedrører december måned 2020, kan ændres indtil den 25. januar 2024.

Fristen gælder både for myndighedernes og virksomhedernes mulighed for at korrigere et momskrav tilbage i tid.

I særlige tilfælde kan virksomheder søge om genoptagelse ud over 3-års fristen. Dette gælder fx hvis hidtidig praksis ændres ved landsskatteretskendelse, dom, EU-dom eller anden offentliggjort ændring af praksis.

Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Forældelsesfristen er 3 år beregnet fra angivelsesfristens udløb.

Kontakt os

Claus  Boldt

Claus Boldt

Partner, leder af ITX, PwC Denmark

Tlf: 3945 9008

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Manager, PwC Denmark

Tlf: 89325540

Følg PwC