Krav og frister

Momsvejledningen

Fakturakrav

Virksomheder, som sælger momspligtige varer og ydelser, er forpligtede til at udstede en faktura til modtageren.

Fakturaen har to formål. I relation til sælgeren skal fakturaen danne grundlag for salgsmomsen, mens den i relation til køberen udgør dokumentation for købsmomsen.

For at en faktura kan anvendes som dokumentation for købsmomsen skal følgende fremgå af fakturaen:

 • Fortløbende nummer eller anden dokumentation
 • Udstedelsesdato
 • Sælgers navn, adresse og CVR-nummer (Ved EU-handler skal landekode indgå)
 • Købers navn og adresse
 • Leverancens art, omfang og pris
 • Momsbeløbets størrelse eller angivelse af, at momsen udgør 20% af det samlede beløb
 • Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra udstedelsesdatoen
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats.

Det er tilladt at fakturere i euro eller anden udenlandsk valuta. Faktureres der imidlertid i anden udenlandsk valuta end euro, er det et krav, at momsbeløbet fremgår i danske kroner eller euro.

Ved handel med varer og visse ydelser med andre EU-lande er det yderligere et krav, at også købers momsnummer fremgår af fakturaen. Endvidere, hvis der er tale om en ren varehandel, skal sælger på fakturaen påføre teksten ”0% moms”, ”zero-rated”, ”free of VAT” eller lignende. Ved salg af ydelser skal sælger påføre teksten ”omvendt betalingspligt” eller ”reverse charge”.

Fakturaen har to formål. I relation til sælgeren skal fakturaen danne grundlag for salgsmomsen, mens den i relation til køberen udgør dokumentation for købsmomsen.

Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande

Hvis virksomheden har udgifter i andre lande, fx i forbindelse med forretningsrejser, messer eller sælgeres aktiviteter, har virksomheden muligheden for at få den betalte udenlandske moms af visse udgifter godtgjort.

I hvilket omfang virksomheden kan få momsen godtgjort, afhænger af det pågældende lands fradragsregler. Har en momspligtig virksomhed i det pågældende land fradrag for udgifterne, vil der kunne opnås godtgørelse.

Virksomheder skal indsende en elektronisk ansøgning via Skattestyrelsens hjemmeside og angive en række oplysninger for hver faktura.

Ansøgningen skal indsendes senest 30. september, i året efter at udgiften er afholdt.

Angivelse og betaling af moms

Fristen for at angive og betale moms afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Skattestyrelsen meddeler virksomheden, hvilken momsperiode den skal anvende.

Falder angivelses- og betalingsdagen på en lørdag, søndag, helligdag eller bankhelligdag, flyttes angivelses- og betalingsfristen til den kommende hverdag (bankdag).

Virksomhedens årlige omsætning Momsangivelser Frister
Under 5 mio. kr. Halvårligt

.Senest den 1. i den 3. måned efter periodens udløb.

Fx skal 1. halvår 2023 angives og betales 1. september 2023.

Mellem 5 og 50 mio. kr.
Kvartalsvist

Senest den 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb.

Fx skal første kvartal 2023 angives og betales 1. juni 2023.

Over 50 mio. kr. Månedligt

Senest den 25. i den følgende måned.

Fx skal momsen for januar 2023 angives og betales den 27. februar 2023.

Dog skal momsen for juni 2023 først angives og betales den 17. august 2023.

Nyregistrerede virksomheder skal som udgangspunkt angive momsen kvartalsvist, medmindre den forventede årlige omsætning er mere end 55 mio. kr. I så fald er momsperioden en måned.

Det er muligt at angive momsen elektronisk via Skattestyrelsens hjemmeside, herunder at betale momsen via netbank, betalingsservice eller MobilePay.

Forældelse af virksomhedens krav på tilbagebetaling af moms

Forældelsesfristen er 3 år beregnet fra angivelsesfristens udløb. For kvartalsafregnende virksomheder betyder det, at momskrav som fx vedrører 4. kvartal 2022 kan ændres indtil den 2. marts 2026.

For månedsafregnende virksomheder betyder det, at momskrav som fx vedrører december måned 2022, kan ændres indtil den 26. januar 2026.

Fristen gælder både for myndighedernes og virksomhedernes mulighed for at korrigere et momskrav tilbage i tid.

I særlige tilfælde kan virksomheder søge om genoptagelse ud over 3-års fristen. Dette gælder fx hvis hidtidig praksis ændres ved landsskatteretskendelse, dom, EU-dom eller anden offentliggjort ændring af praksis.

Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Forældelsesfristen er 3 år beregnet fra angivelsesfristens udløb.

Nye renteregler

Hidtil har det ikke kostet en virksomhed renter, hvis der skal indberettes moms- og afgiftskorrektioner i form af efterangivelser. Tilsvarende hvis en momsregistrering sker for sent i forhold til virksomhedens start. Dette er dog blevet ændret med et nyt lovforslag fra Skatteministeriet, som træder i kraft over to omgange.

Fra 15. juni 2022 vil der som noget nyt opkræves renter i følgende situationer:

Virksomheden indgiver sin første angivelse efter momsregistrering for sent, men inden en foreløbig fastsættelse er foretaget.

Virksomheden indgiver sin første angivelse efter momsregistrering rettidigt, men angivelsen ændres til et højere beløb efter angivelsesfristens udløb, men inden rettidig betalingsdato.

Virksomheden bliver registreret for sent (registrering med tilbagevirkende kraft) og indgiver dermed sin første angivelse for sent.

 • Anden omgang forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2023, hvilket medfører at Skattestyrelsen fra denne dato kan opkræve renter hos virksomheder, der allerede er registreret korrekt for moms og afgifter, i følgende situationer:
 • Når virksomheden indberetter og indbetaler moms eller afgifter for sent.
 • Når virksomheden på eget initiativ foretager korrektioner i tidligere angivelser, hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjes (i Skattestyrelsens favør).
 • Når Skattestyrelsens foretager korrektioner, hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjes (i Skattestyrelsens favør).

Renterne udgør p.t. 8,4 % pr. år af det skyldige moms- eller afgiftskrav og beregnes fra den oprindelige indberetningsfrist og indtil det korrekte beløb indbetales. 

Renterne er ikke fradragsberettiget skattemæssigt.

Læs mere om de nye renteregler her.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC