Aktieløn, warrants, optioner - hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder A-Z

Arbejdsgiver kan aflønne medarbejdere med aktier og købe- eller tegningsretter til aktier. Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier omtales ofte som warrants eller optioner, men vi har i dette afsnit valgt at omtale sådanne aftaler som aktieløn.
Aktieløn kan, hvis en række betingelser er opfyldt, omfattes af særlige skattebegunstigede regler i:

  • ligningslovens § 7 P (de såkaldte ”med­arbejderaktieordninger”) eller
  • ligningslovens § 28 (gælder for købe- og tegningsretter).

Skattebegunstigelsen sker i form af enten en lavere beskatning end lønindkomst, eller ved udskydelse af beskatningstidspunktet, således at beskatning og salg kan times, så medarbejderens likviditet ved at modtage aktielønnen belastes mindst muligt.

Opfyldes betingelser i ovennævnte bestemmelser ikke, sker beskatning efter ligningslovens § 16, dvs. som lønindkomst (op til 55,9 %).

Aktieløn skal udgøre et vederlag

Købe-/tegningsretter samt aktier skal gives som vederlag for at kunne omfattes af en af de nævnte skattebegunstigede regler. Vederlag betyder, at medarbejderen får aktierne eller købe-/tegningsretten gratis eller betaler et beløb, der er lavere end markedsværdien på det tidspunkt, hvor aktieløns­aftalen indgås.

Hvad er en aktie, købe- og tegningsret?

Ved udtrykket aktier forstås både aktier og anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

En køberet til aktier er en ret, men ikke en pligt, til at købe et antal aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode.
En tegningsret til aktier (warrant) er en ret, men ikke en pligt, til at nytegne aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode.
En samlet betegnelse for købe- og tegningsretter er optioner.

”Medarbejderaktieordningen” (ligningslovens § 7 P)

Medarbejderaktieordningen omfatter aktier, købe- og tegningsretter til aktier, som en medarbejder modtager som vederlag i et ansættelsesforhold. Bestyrelsesmedlemmer kan dermed ikke bruge ordningen.

Beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Beskatningen sker som aktieindkomst (27 %/42 % afhængig af aktieindkomstens størrelse), hvilket er en lempeligere beskatning end beskatning som lønindkomst (op til 55,9 %).

Værdien af aktielønnen må som udgangspunkt maksimalt udgøre 10 % af medarbejderens årsløn.
Aktielønnen kan dog udgøre op til 20 % af medarbejderens årsløn, hvis medarbejder­aktieordningen kan anses for ”almen”. Almen vil sige, at ordningen er tilgængelig for mindst 80 % af selskabets ansatte, og ingen med­arbejdergruppe særligt favoriseres.

For nye, mindre virksomheder (start-ups) kan der tildeles aktier til en værdi af op til 50 % af årslønnen. Denne særlige ordning gælder for aftaler om tildeling af aktier, der er indgået fra og med 1. januar 2021, og anvendelse af ordningen forudsætter, at en række betingelser om bl.a. virksomhedens alder, omsætning og antal ansatte er opfyldt.

For alle disse medarbejderaktieordninger gælder, at en række øvrige betingelser og formkrav skal være opfyldt, for at beskatning kan ske efter reglerne i ligningslovens § 7 P.

Øvrig aktieløn (ligningslovens §§ 28 og 16)

Øvrig aktieløn kan tildeles til både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Hvis købe- og tegningsretter til aktier, som medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer mv. modtager som vederlag i ansættelsesforhold, kan omfattes af ligningslovens § 28, udskydes beskatningen til udnyttelses- eller salgstidspunktet. Beskatningen sker som lønindkomst, dvs. med op til 55,9 %.
Vælger medarbejderen at sælge aktierne i forbindelse med udnyttelse af købe-/tegningsretten, sker beskatningen samtidig med, at medarbejderen opnår en salgssum for aktierne.

Vælger medarbejderen i stedet at udnytte

Købe-/tegningsretten og beholde aktierne, sker beskatningen før medarbejderen opnår en salgssum for aktierne.

Der gælder en række betingelser og formkrav for at beskatningen kan ske efter reglerne i ligningslovens § 28.

Kan aktielønnen ikke omfattes af de ovennævnte bestemmelser, sker beskatningen som lønindkomst (med op til 55,9 %) efter bestemmelserne i ligningslovens § 16. Beskatningen sker, når medarbejderen erhverver endelig ret til aktielønnen, dvs. beskatningen sker i mange tilfælde før medarbejderen opnår en salgssum for aktierne.

Er der knyttet betingelser til aktielønnen, skal det vurderes, om betingelserne kan udskyde retserhvervelsen og dermed tidspunktet for beskatning. Kan retserhvervelsen således udskydes til salgstidspunktet, sker beskatningen samtidig med, at medarbejderen opnår salgssummen for aktierne.

Moms

Der er ikke moms på aktieløn. Hvis virksomheden har udgifter i forbindelse med den pågældende ordning, er der ikke momsfradrag herfor.

 

Aktier og optioner, der tildeles til ansatte i Danmark fra udenlandske koncernforbundne selskaber, er skattepligtige i Danmark.

Det er ikke navnet på aktielønnen, der afgør, hvordan og hvornår der skal ske beskatning, men det faktiske indhold.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC