Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Aktieløn - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Arbejdsgiver kan aflønne medarbejdere med aktier og købe- eller tegningsretter til aktier. Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier omtales ofte som ”warrants” eller ”optioner”, men vi har i dette afsnit valgt at omtale sådanne aftaler som ”aktieløn”. 

Aktieløn kan, hvis en række betingelser er opfyldt, omfattes af særlige skattebegunstigede regler i:

  • ligningslovens § 7 P (de såkaldte ”medarbejderaktieordninger”) eller
  • ligningslovens § 28 (gælder for købe- og tegningsretter).

Skattebegunstigelsen sker i form af enten en lavere beskatning end lønindkomst, eller ved udskydelse af beskatningstidspunktet, således at beskatning og salg kan times, så medarbejderens likviditet ved at modtage aktielønnen belastes mindst muligt.

Opfyldes betingelser i ovennævnte bestemmelser ikke, sker beskatning efter ligningslovens § 16, dvs. som lønindkomst (op til 56,5 %).

Aktieløn skal udgøre et vederlag 

Købe-/tegningsretter samt aktier skal gives som vederlag for at kunne omfattes af en af de nævnte skattebegunstigede regler. ”Vederlag” betyder, at medarbejderen får aktierne eller købe-/tegningsretten gratis eller betaler et beløb, der er lavere end markedsværdien på det tidspunkt, hvor aktielønsaftalen indgås.

Hvad er en aktie, købe- og tegningsret?

Ved udtrykket aktier forstås både aktier og anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

En køberet til aktier er en ret, men ikke en pligt, til at købe et antal aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode.

En tegningsret til aktier (warrant) er en ret, men ikke en pligt, til at nytegne aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode.

En samlet betegnelse for købe- og tegningsretter er optioner.

”Medarbejderaktieordningen” (ligningslovens § 7 P) 

Medarbejderaktieordningen omfatter aktier, købe- og tegningsretter til aktier, som en medarbejder modtager som vederlag i et ansættelsesforhold. Bestyrelsesmedlemmer kan dermed ikke bruge ordningen.

Beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Beskatningen sker som aktieindkomst (27 %/42 % afhængig af aktieindkomstens størrelse), hvilket er en lempeligere beskatning end beskatning som lønindkomst (op til 56,5 %).

Værdien af aktielønnen må maksimalt udgøre 10 % af medarbejderens årsløn.

Aktielønnen kan dog udgøre op til 20 % af medarbejderens årsløn, hvis medarbejderaktieordningen kan anses for ”almen”, dvs. tilgængelig for mindst 80 % af selskabets ansatte, og hvis ingen medarbejdergruppe særligt favoriseres.

Den samlede aktieløn i form af medarbejderaktieordningen kan maksimalt udgøre 20 % af årslønnen for den enkelte medarbejder. 

Der blev i 2019 vedtaget en mulighed for nye, mindre virksomheder ("start-ups"), til at give aktier til en værdi af op til 50% af årslønnen, hvis en række betingelser om bl.a. virksomhedens alder, omsætning, antal ansatte, ejerandel mv. er opfyldt. Ændringen har afventet Europa-kommissions godkendelse af ordningen som lovlig statsstøtte. Nu er ordningen godkendt og de nye regler kan anvendes på aftaler om tildeling af aktier, der indgås fra og med 1. januar 2021.

Der gælder en række øvrige betingelser og formkrav for at beskatning kan ske efter reglerne om medarbejderaktieordninger i ligningslovens § 7 P.

Øvrig aktieløn (ligningslovens §§ 28 og 16)

Øvrig aktieløn kan tildeles til både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Hvis købe- og tegningsretter til aktier, som medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer mv. modtager som vederlag i ansættelsesforhold, kan omfattes af ligningslovens § 28, udskydes beskatningen til udnyttelses- eller salgstidspunktet. Beskatningen sker som lønindkomst, dvs. med op til 56,5 %.

Vælger medarbejderen således at sælge aktierne i forbindelse med udnyttelse af købe-/tegningsretten, sker beskatningen samtidig med, at medarbejderen opnår en salgssum for aktierne.

Vælger medarbejderen i stedet at udnytte købe-/tegningsretten og beholde aktierne, sker beskatningen før medarbejderen opnår en salgssum for aktierne.

Der gælder en række betingelser og formkrav for at beskatningen kan ske efter reglerne i ligningslovens § 28.

Kan aktielønnen ikke omfattes af de ovennævnte bestemmelser, sker beskatningen som lønindkomst (med op til 56,5 %) efter bestemmelserne i ligningslovens § 16. Beskatningen sker, når medarbejderen erhverver endelig ret til aktielønnen, dvs. beskatningen sker i mange tilfælde før medarbejderen opnår en salgssum for aktierne.

Er der knyttet betingelser til aktielønnen, skal det vurderes, om betingelserne kan udskyde retserhvervelsen og dermed beskatningen. Kan retserhvervelsen således udskydes til salgstidspunktet, sker beskatningen samtidig med, at medarbejderen opnår salgssummen for aktierne.

Moms

Der er ikke moms på aktieløn. Hvis virksomheden har udgifter i forbindelse med den pågældende ordning, er der ikke momsfradrag herfor.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Aktier og optioner, der tildeles til ansatte i Danmark fra udenlandske koncernforbundne selskaber, er skattepligtige i Danmark.

Det er ikke navnet på aktielønnen, der afgør hvordan og hvornår der skal ske beskatning, men det faktiske indhold.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC