Fri avis som personalegode

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Arbejdsgiverens betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er som udgangspunkt et skattepligtigt personale­gode, da abonnementet anses for en privat udgift. I visse situationer kan fri avis dog omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 7.000 kr. (2024) eller værdiansættes til 0 kr., hvis avisen efter en konkret vurdering kan siges i overvejende grad at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, eller hvis medarbejderens husstand i forvejen selv holder en avis.

Fri avis som led i en bruttolønsordning

Praksis viser, at skattemyndighederne generelt anser finansiering ved lønnedgang for en klar indikation af, at avisen er begrundet i private interesser. Får medarbejderen fri avis mod en nedgang i bruttolønnen, udelukker det dog ikke i sig selv, at avisen kan anses som et arbejdsrelateret gode, men arbejdsgiveren skal konkret kunne begrunde, at avisen i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Skattestyrelsen har anerkendt, at arbejdsgiveren kan foretage en samlet konkret vurdering for hele personalegrupper, hvis personalegruppens arbejdsopgaver er ensartede. Der er dog stadig krav om, at arbejdsgiveren foretager en konkret vurdering for den enkelte medarbejder, hvis medarbejderen ikke er en del af en gruppe, eller hvis gruppens opgaver ikke er ensartede.

Tilbyder arbejdsgiveren derimod fri avis uden lønnedgang, er der i praksis en formodning om, at avisen i overvejende grad stilles til rådighed til brug for arbejdet. I så fald skal arbejdsgiveren ikke foretage en konkret vurdering af, om den enkelte medarbejder eller personalegruppe har brug for avisen for at kunne udføre sit arbejde.

Blade og magasiner

Skatterådet har i et bindende svar anført, at værdien af blade og magasiner, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed af hensyn til arbejdets udførelse, i særlige tilfælde kan være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. I den konkrete sag kunne bagatelgrænsen dog kun anvendes for medarbejdere, hvor det enkelte ugeblad og/eller magasin efter en konkret vurdering kunne anses for at være stillet til rådighed til brug for arbejdet.

Skatterådet gjorde samtidig opmærksom på, at formodningsreglen vedrørende fri avis – om at avisen i overvejende grad må anses for at være til brug for arbejdet, hvis avisen ikke finansieres ved lønnedgang – ikke generelt kan anvendes for andre goder. Ugeblade og magasiner anses ikke for at være identiske med aviser, og der gælder således ikke en formodning om, at ugeblade og magasiner altid er til brug for arbejdet, selvom arbejdsgiveren tilbyder frit ugeblad/magasin uden lønnedgang.

E-abonnementer/Online abonnementer

Arbejdsgiverens betaling af avis-/magasin­abonnementer, som kun kan ses online ved brug af computer, iPad/tablet eller mobiltelefon, skal skattemæssigt behandles på samme måde som almindelige avis- og magasinabonnementer, jf. det foregående.

Stiller arbejdsgiveren en iPad eller anden tablet til rådighed for medarbejderen sammen med online-abonnementet, skal der i sig selv være knyttet en konkret arbejdsmæssig begrundelse til at stille iPad/tablet til rådighed, for at medarbejderen kan undgå beskatning af denne. Det forhold, at der skal bruges en iPad/tablet til at læse avisen/magasinet, kan ikke i sig selv anses som en arbejdsmæssig begrundelse. iPad/tablet skal i så fald værdiansættes til markedslejen. 

Se i øvrigt afsnittet om computere.

I visse situationer kan fri avis dog omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 7.000 kr. (2024) eller værdiansættes til 0 kr.

Moms på avis som personalegode

Der er ikke moms på fysiske eller digitale aviser.

Magasiner med fagligt indhold kan i visse tilfælde være momspligtige, og hvis disse betales af og leveres til virksomheden, vil der i praksis være ret til momsfradrag. Dette gælder formentligt også, hvis magasinerne leveres direkte til medarbejderens bopæl, men må i øvrigt bero på en konkret vurdering af magasin­ets relevans for den pågældendes arbejde.

Hvornår er fri avis et skattefrit personalegode?

Medarbejderen beskattes ikke af aviser, der leveres på og er tilgængelige på arbejdspladsen.

Avisen er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 7.000 kr. (2024) og er dermed skattefri, hvis bagatelgrænsen ikke overskrides. Modtages flere arbejdsgiverbetalte aviser på bopælen, skal der under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder kun medregnes markedsværdien af den avis, der udgør det typiske daglige ­privatforbrug for medarbejderen.

Avisen anses for modtaget i arbejdsgiverens interesse og kan værdiansættes til 0 kr. i forhold til bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder.

Husstandens privatforbrug er dækket via det private avishold. Ifølge Skatte­styrelsens praksis kan modtagelse af én arbejdsgiverbetalt avis som personalegode derfor værdiansættes til 0 kr., da der ikke er et sparet privatforbrug. Arbejdsgiveren har en pligt til aktivt at kontrollere, at medarbejderen kan dokumentere løbende udgifter til privat avishold. Modtager medarbejderen flere arbejdsgiverbetalte aviser på bopælen, beskattes medarbejderen af markedsværdien af de aviser, som arbejdsgiveren stiller til rådighed. Dog kan den ene avis værdiansættes til 0 kr.

Medarbejderen er skattepligtig af den arbejdsgiverbetalte avis, da denne anses for at dække husstandens privatforbrug. Værdiansættelsen sker til markedsprisen.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC