Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Cykler og løbehjul - hvad er reglerne for personalegoder

Arbejdsgiverbetalte cykler, herunder el-cykler, der stilles til fri disposition for medarbejderen, er et skattepligtigt personalegode. 

Har arbejdsgiver anskaffet cykler, som opbevares på arbejdspladsen efter arbejdstid og som ikke er dedikeret til den enkelte medarbejder, skal der som udgangspunkt ikke ske beskatning af værdi af fri cykel, hvis medarbejderen bruger cyklen til erhvervsmæssig kørsel. 

Må medarbejderen derimod tage cyklen med hjem til bopælen, skal der ske beskatning, da der så består en formodning for, at cyklen kan bruges privat. 

Anvendes cyklen alene til transport mellem arbejdsplads og den sædvanlige bopæl, kan der som udgangspunkt være tale om arbejdsgiverbetalt befordring, som kan være skattefri – men ifølge skattemyndighedernes praksis kan medarbejderen næppe afkræfte formodningen for øvrig privat anvendelse, når cyklen parkeres ved bopælen – hvorfor der skal ske beskatning af fri cykel. 

Medarbejderen skal beskattes af markedsværdien af cyklen, hvis arbejdsgiver forærer cyklen til medarbejderen. 

Stiller arbejdsgiver i stedet cyklen til rådighed for medarbejderen, svarer markedsværdien til leje af en tilsvarende cykel i en tilsvarende periode. Afholder arbejdsgiveren udgifterne til service, vedligeholdelse mv. – som ikke er indeholdt i lejen - er medarbejderen også skattepligtig heraf svarende til den afholdte udgift. 

Skatterådet har i et bindende svar slået fast, at et generelt ønske fra arbejdsgiveren om at motivere sine ansatte til at anvende cykel som transportmiddel mellem bopæl og arbejdsplads og mellem arbejdsplads og kunder ikke var tilstrækkeligt til at anse godet for arbejdsrelateret, hvorfor værdi af fri cykel ikke kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK 6.500 (2021).

Da værdien af cyklen/leje af cyklen må antages at overstige DKK 1.200 (2021), kan bagatelgrænsen for private goder heller ikke anvendes. 

Løbehjul og el-løbehjul

Skattemyndighederne har ved redaktionens afslutning (december 2020) endnu ikke offentliggjort praksis om beskatning af arbejdsgiverbetalte løbehjul, herunder el-løbehjul.

Det er dog vores forventning, at løbehjul skattemæssigt skal sidestilles med cykler, hvorfor arbejdsgiverbetalte løbehjul skal anses som et skattepligtigt personalegode, jf. reglerne beskrevet ovenfor om cykler.

Moms

Virksomheder har fuld fradragsret for moms på indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer.

Når virksomheder indkøber cykler som stilles til rådighed for medarbejdernes til transport mellem arbejdspladsen og kunder, vil dette være momsfradragsberettiget i samme omfang, som virksomheden i øvrigt har fradragsret.

Hvis virksomheden stiller cyklerne til rådighed for medarbejdernes private transport, eksempelvis transport mellem medarbejderens bopæl og arbejdsplads, er der alene ret til delvis momsfradrag.

Virksomhedens momsfradrag skal afgøres ud fra et skøn, som skal baseres på cyklernes faktiske anvendelse. 

Konklusion

Hvis cyklerne alene må anvendes af medarbejderne i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer har virksomheden fuld fradrag for moms på indkøb af cyklerne, herunder reparationer, service, udstyr m.v.

Anvendes cyklerne til medarbejdernes private transport, vil virksomheden skulle begrænse deres momsfradrag skønsmæssigt ud fra den faktiske anvendes, dvs. hvor stor en del relaterer sig til momspligtige leverancer og hvor stor en del til private formål.

Skattestyrelsen har endnu ikke taget stilling til den momsmæssige behandling af løbehjul og el-løbehjul, men det er vores forventning at disse skal sidestilles med den ovenfor anførte behandling af cykler.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC