Fri cykel og løbehjul

Hvad er reglerne for beskatning?

Arbejdsgiverbetalte cykler, herunder el-cykler, der stilles til fri disposition for medarbejderen, er et skattepligtigt personalegode.

Har arbejdsgiver anskaffet cykler, som opbevares på arbejdspladsen efter arbejdstid og som ikke er dedikeret til den enkelte medarbejder, skal der som udgangspunkt ikke ske beskatning af værdi af fri cykel, hvis medarbejderen bruger cyklen til erhvervsmæssig kørsel.
Hvis medarbejderen derimod må tage cyklen med hjem til bopælen, skal der ske beskatning, da der så består en formodning for, at cyklen kan bruges privat.

Anvendes cyklen alene til transport mellem arbejdsplads og den sædvanlige bopæl, kan der som udgangspunkt være tale om arbejdsgiverbetalt befordring, som kan være skattefri. Ifølge skattemyndighedernes praksis kan medarbejderen dog næppe afkræfte formodningen for øvrig privat anvendelse, når cyklen parkeres ved bopælen, hvorfor der skal ske beskatning af fri cykel.

Medarbejderen skal beskattes af markeds­værdien af cyklen, hvis arbejdsgiver forærer cyklen til medarbejderen.

Stiller arbejdsgiver i stedet cyklen til rådighed for medarbejderen, svarer markedsværdien til leje af en tilsvarende cykel i en tilsvarende periode. Afholder arbejdsgiveren udgifterne til service, vedligeholdelse mv. – som ikke er indeholdt i lejen – er medarbejderen også skattepligtig heraf svarende til den afholdte udgift.

Skatterådet har i et bindende svar slået fast, at et generelt ønske fra arbejdsgiveren om at motivere sine ansatte til at anvende cykel som transportmiddel mellem bopæl og arbejdsplads samt mellem arbejdsplads og kunder ikke var tilstrækkeligt til at anse godet for arbejdsrelateret, hvorfor værdi af fri cykel ikke kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejds­relaterede goder på 6.700 kr. (2023).

Da værdien af cyklen/leje af cyklen må antages at overstige 1.300 kr. (2023), kan bagatelgrænsen for private goder heller ikke anvendes.

Løbehjul og el-løbehjul

Skattemyndighederne har ved redaktionens afslutning (december 2022) endnu ikke offentliggjort praksis om beskatning af arbejdsgiverbetalte løbehjul, herunder el-løbehjul.

Det er dog vores forventning, at løbehjul skattemæssigt skal sidestilles med cykler, hvorfor arbejdsgiverbetalte løbehjul skal anses som et skattepligtigt personalegode, jf. reglerne beskrevet ovenfor om cykler.

Moms

Virksomheder har fuld fradragsret for moms på indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer.

Når virksomheder indkøber cykler som stilles til rådighed for medarbejdernes til transport mellem arbejdspladsen og kunder, vil dette være momsfradragsberettiget i samme omfang, som virksomheden i øvrigt har fradragsret.
Hvis virksomheden stiller cyklerne til rådighed for medarbejdernes private transport, eksempelvis transport mellem medarbejderens bopæl og arbejdsplads, er der alene ret til fradrag for en del af momsbeløbet.
Virksomhedens momsfradrag skal afgøres ud fra et skøn, som skal baseres på cyklernes faktiske anvendelse.

Konklusion

Hvis cyklerne alene må anvendes af med­arbejderne i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer har virksomheden fuldt fradrag for moms på indkøb af cyklerne, herunder reparationer, service, udstyr mv.

Anvendes cyklerne til medarbejdernes private transport, vil virksomheden skulle begrænse deres momsfradrag skønsmæssigt ud fra den faktiske anvendes, dvs. hvor stor en del relaterer sig til momspligtige leverancer og hvor stor en del til private formål.
Skattestyrelsen har endnu ikke taget stilling til den momsmæssige behandling af løbehjul og el-løbehjul, men det er vores forventning at disse skal sidestilles med den ovenfor anførte behandling af cykler.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Medarbejderen skal beskattes af markedsværdien af cyklen, hvis arbejdsgiver forærer cyklen til medarbejderen.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC