Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kontingenter - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren kontingenter på vegne af medarbejderen, vil værdien som udgangspunkt være skattepligtig, idet arbejdsgiveren anses for at betale medarbejderens private udgifter. Kontingentet kan samtidig være fradragsberettiget for medarbejderen som et fagligt kontingent. Fradraget skal foretages af medarbejderen på selvangivelsen.

I særlige situationer kan det forekomme, at medarbejderen bliver indmeldt i en forening efter krav fra arbejdsgiveren. Hvis medlemskabet ikke har noget privat formål for medarbejderen, vil kontingentet normalt ikke være et skattepligtigt personalegode for medarbejderen.

Arbejdsgiverbetalt medlemskab af foreninger/grupper, hvor aktiviteterne er af rent faglig karakter, eksempelvis erfa-grupper, anses som udgangspunkt for erhvervsmæssigt begrundede og udløser ikke beskatning.

Skatterådet fandt således, at et arbejdsgiverbetalt medlemskab af et ledelsesnetværk (de såkaldte VL-grupper) efter en konkret vurdering ikke medførte beskatning.

Der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I en situation, hvor en virksomhed, som solgte golfudstyr, krævede, at de ansatte var golfspillere og ville betale medlemskab af en golfklub, blev udgiften til kontingentet anset for et skattepligtigt gode, som ikke var omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Tilsvarende anses betaling af medarbejdernes medlemskab af netværksgrupper (fx Lions Club eller Rotary) som skattepligtig indkomst, uanset at der også kan være erhvervsmæssige grunde til medlemskabet.

Landsskatteretten har anset et arbejdsgiverbetalt kontingent til en erhvervsklub i en golfklub for erhvervsmæssigt, idet der var en reklameværdi for arbejdsgiveren. Da medarbejderen privat skulle være medlem af golfklubben, for at kontingentet til erhvervsklubben kunne benyttes, fandt Landsskatteretten, der ikke bestod en besparelse i private udgifter, som medarbejderen skulle beskattes af.

Moms på arbejdsgiverbetalte kontingenter

Faglige kontingenter vil som udgangspunkt være uden moms. Hvis der er moms på kontingentet, og kontingentet må anses for at være erhvervsmæssigt begrundet, vil virksomheder med fuldt momspligtige aktiviteter have ret til fuldt momsfradrag. Andre kontingenter af privat karakter og med moms er ikke fradragsberettigede for virksomheden, da der er tale om naturalaflønning.

Fuldt momsfradrag forudsætter, at kontingentet er stilet til virksomheden og betales af virksomheden.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Kontingentet kan samtidig være fradragsberettiget for medarbejderen som et fagligt kontingent.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC