Ladestandere

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Afhængig af om medarbejderen har firma-elbil eller privat elbil, og afhængigt af om virksomheden opsætter ladestandere på arbejdspladsen eller hjemme hos medarbejderen, vil der være forskellige skatte- og momsmæssige forhold, som virksomheden bør være opmærksom på.

Opladning af medarbejderens firma-elbil (fri bil)

Arbejdsgiver kan skattefrit opsætte en ladestander ved medarbejderens bopæl og betale for installationen heraf, hvis visse betingelser er opfyldt. Såfremt ladestanderen anvendes til opladning af medarbejderens firma-elbil for virksomhedens regning, kan denne anvendes uden skattemæssige konsekvenser og uden ekstrabeskatning af elforbruget. Dette gælder, uanset om ladestanderen er etableret hos virksomheden eller hos medarbejderen.

Hvis medarbejderen har en firma-elbil, der beskattes efter reglerne om fri bil, og medarbejderen har haft fri elbil i en sammenhængende periode på mindst seks måneder efter den 1. juli 2021, har virksomheden mulighed for at overdrage ejerskabet af ladestanderen til medarbejderen skattefrit. Det er blot et krav for skattefrihed, at ladestanderen har været til rådighed samtidig med, at medarbejderen har haft fri elbil. 

Skattefriheden gælder også for hoved­aktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. 

Såfremt udgiften til installation og elektricitet kan henføres til opladning af medarbejderens firmabil, vil eludgiften være indeholdt i beskatningsgrundlaget for fri bil, se afsnittet om “Biler”. Hvis udgiften til elektricitet ikke kan henføres til opladning af medarbejderens firmabil, skal medarbejderen beskattes af det sparede privatforbrug ud fra markedsprisen for elektriciteten. 

Det er derfor afgørende, at udgifterne til medarbejderens firmabil kan holdes adskilt fra husstandens ladning til privat kørsel, hvilket bør kunne ske ved en måler i ladestanderen. Skattemyndighederne har pt. afvist at tage konkret stilling til, hvilke krav, der stilles til dokumentationen.

Arbejdsgiver kan skattefrit opsætte en ladestander ved medarbejderens bopæl og betale for installationen heraf, hvis visse betingelser er opfyldt.

Opladning af medarbejdernes private elbiler

Vederlagsfri benyttelse af ladestandere til opladning af medarbejderens private elbil betragtes som sparet privatforbrug, som medarbejderen er skattepligtig af. Medarbejderen er skattepligtig af det beløb, som medarbejderen har sparet ved brug af virksomhedens ladestander, hvis beløbet sammenlagt med værdien af andre private goder ydet i indkomst­året overstiger bagatelgrænsen for private personalegoder på 1.300 kr. (2024).

Den skattepligtige værdi af personalegoder fastsættes generelt til den værdi, som medarbejderen ville kunne have erhvervet godet til i almindelig fri handel. Værdien af den arbejdsgiverbetalte opladning af medarbejderens private elbil opgøres derfor ud fra markedsprisen for elektriciteten. Markedsprisen udgør arbejdsgivers udgift til strømforbruget og andre udgifter forbundet med opladningen af medarbejderens private elbil, herunder eventuelt indgået serviceaftale.

Hvis bagatelgrænsen overskrides, har virksomheden pligt til at indberette værdien af medarbejderens forbrug af elektricitet til eIndkomst. For at slippe for denne forpligtelse kan virksomheden i stedet vælge at opkræve betaling for forbruget direkte hos den enkelte medarbejder. Uanset om virksomheden kræver betaling direkte hos medarbejderen eller ej, skal virksomheden registrere, hvad den enkelte medarbejder forbruger af elektricitet til brug for dokumentation over for en eventuel henvendelse fra skattemyndighederne. Dette kan ske ved en separat elmåler, så det præcise elforbrug kan opgøres, og ladning til erhvervsmæssig kørsel kan holdes adskilt fra ladning til privat kørsel. Lovforslaget vedrørende skattefritagelse for værdien af opladning af medarbejdernes private elbiler på arbejdspladen, der tidligere har været sendt i høring, blev aldrig fremsat på grund af folketingsvalget, og der er pt. ikke fremsat lignende lovforslag.

Med virkning fra den 1. juli 2021 vil medarbejdere under visse betingelser ikke længere blive beskattet af værdien af ladestandere og installation af ladestandere, der er stillet til privat rådighed af arbejdsgiver ved medarbejderens bopæl.

Moms af ladestandere hos virksomheden

På nuværende tidspunkt findes der ikke særregler for momsbehandlingen ved køb/leje af tilbehør (herunder ladestandere) til elbiler samt løbende drift. Derfor gælder de samme momsregler som for udstyr til “almindelige” benzin- og dieseldrevne biler. 

Personbiler

Der er ikke momsfradrag for købs- og driftsudgifter til personbiler (uanset, at de anvendes som firmabiler). Det samme er tilfældet for ladestandere til brug for personbiler. 

Varebiler (på gule nummerplader)

Der er fuld momsfradragsret for køb af ladestandere til varebiler, hvis de udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Dette gælder uanset, om varebilerne vejer mere eller mindre end tre ton. Hvis varebilerne ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, er der – afhængig af disses vægt – intet eller delvist fradrag for købsmomsen af ladestandere. 

Hvis varebilerne vejer mindre end tre ton, er der intet fradrag for købsmomsen af ladestanderne til brug for varebilerne. Momsen af driftsudgifter til ladestanderne kan dog fradrages fuldt ud, hvis der er tale om en varebil, der vejer tre ton eller mindre. Dette gælder, uanset om varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel. 

For varebiler over tre ton anvendes de almindelige fradragsregler ved køb af ladestandere og driften heraf. Virksomheden har derfor kun et skønsmæssigt fradrag for en ladestander, hvis varebilen anvendes til både momspligtige aktiviteter og til privat kørsel mv.

Moms af ladestandere hos medarbejderen

I følgende beskrives de momsmæssige regler, hvor en virksomhed tilbyder at opsætte og drifte ladestandere til opladning af elbiler hos deres medarbejdere. Virksomheden eller en eventuel “ladestanderoperatør” ejer ladestanderen, og virksomheden indgår en drifts- og serviceaftale med “ladestanderoperatøren”. 

Som nævnt ovenfor, er der på nuværende tidspunkt ikke særlige momsregler for ladestandere, og de almindelige momsregler gør sig gældende her. 

​Momsfradraget for ladestandere, herunder indkøb og løbende drift af disse, som stilles til rådighed på medarbejderens bopæl, må derfor afgøres efter anvendelsen.

Anvendes ladestanderen alene til private formål, er der ikke fradrag for momsen, uanset bilens art. Anvendes ladestanderen både til momspligtige og private formål, er det biltypen, der er afgørende for, om der er ret til momsfradrag.

Momspligtig og privat anvendelse 

Udgifter, der relaterer sig til personbiler (hvidpladebiler) berettiger ikke til momsfradrag. Dette gælder både for købs- og driftsudgifter. Indkøb og drift af ladestandere, der opsættes på en medarbejders privatadresse, berettiger derfor ikke et momsfradrag.

Udgifter forbundet med driften af en varebil (gul- og papegøjepladebil) under tre ton er fuldt fradragsberettigede. Det er vores opfattelse, at en ladestander er at betragte som en driftsudgift, da denne er nødvendig for driften af bilen, hvorfor der vil være fuld fradrag for både indkøb og den løbende drift af ladestandere. 

Er der i stedet tale om en varebil, der vejer over tre ton, som opsættes hos en medarbejder, således at den både vedrører momspligtige aktiviteter og privat anvendelse, afhænger momsfradraget af et skøn over, hvor stor en del af anvendelsen må antages at vedrøre den momspligtige aktivitet.

Hvor ladestanderen anvendes af andre mod betaling, således at virksomheden kan anses for at sælge elektricitet fra medarbejderens bopæl, vil anvendelsen både bestå af momspligtigt salg af elektricitet og medarbejderens private anvendelse. Virksomheden har således fradrag for den del af udgifterne (både indkøb og drift), der kan henføres til den momspligtige aktivitet. Fordelingen skal foretages efter et skøn.

Skønnet bør vurderes mindst én gang årligt. Vi anbefaler, at virksomheden har taget stilling til, hvad der ligger til grund for det skøn, der er udøvet og kan dokumentere deres overvejelser af hensyn til en eventuel kontrol fra Skattestyrelsen.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC