Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Lystbåd - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

”Lystbåd” dækker enhver form for båd, der kan anvendes i fritidsøjemed. Værdien af fri lystbåd ansættes til 2 % pr. uge beregnet af bådens anskaffelsessum, inklusive moms og leveringsomkostninger.

Har arbejdsgiveren leaset eller lejet båden, beskattes medarbejderen med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis han havde købt båden. Stilles en lystbåd til rådighed som personalegode i mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling af den skattepligtige værdi, men således at der sker en værdiansættelse for mindst ét døgn.

Værdiansættelsen på de 2 % pr. uge forudsætter, at arbejdsgiveren betaler alle udgifter vedrørende lystbåden, herunder for lystbådens faste plads i havnen, men ikke for havneplads i ”gæstehavne”. Betaler medarbejderen for råderetten over lystbåden med beskattede midler, nedsættes den skattepligtige værdi af lystbåden med egenbetalingen.

Fri lystbåd for hovedaktionærer m.fl.

Der eksisterer en formodningsregel for hovedaktionærer m.fl., der som led i et ansættelsesforhold får stillet en lystbåd til rådighed som personalegode, idet disse personer anses for at have lystbåden til rådighed hele året. Ud over hovedaktionærer gælder formodningsreglen, bl.a. for direktører, der har bestemmende indflydelse på egen aflønning.

Det er hovedaktionæren m.fl., der skal godtgøre, at vedkommende ikke råder over lystbåden privat. Formodningsreglen medfører, at der årligt skal ske beskatning af en markedsværdi på 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum, inklusive moms og levering. På årsbasis svarer dette til et beskatningsgrundlag på 104 % af bådens anskaffelsessum mv.

Beregningen af den skattemæssige værdi for hovedaktionærer m.fl. tager ikke hensyn til, at lystbåde typisk er lagt på land i vintermånederne. Er lystbåden udlånt, lejet ud til andre eller stillet til rådighed for andre medarbejdere, gives der et forholdsmæssigt nedslag i den skattemæssige værdi. Hvis båden fx er stillet til rådighed for andre i fire uger, gives der et nedslag på 4 x 2 % = 8 %. Dette skal kunne dokumenteres ved en udførlig logbog eller tilsvarende.

“Andre” eller ”andre medarbejdere” må dog ikke være nærtstående personer som fx hovedaktionærens ægtefælle, børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre.

Fravigelse af formodningsregel (”personalelystbåd” og ”bådebyggerundtagelsen”) 

Formodningsreglen finder ikke anvendelse, hvis der enten er tale om en personalelystbåd, eller hvis selskabet, hvor hovedaktionæren m.fl. er ansat, primært producerer og afsætter lystbåde eller dele til lystbåde og derfor har behov for test- eller prøvesejladser (bådebyggerundtagelsen). For at kunne blive karakteriseret som en ”personalelystbåd” skal båden (som det også gælder for sommerhuse) udlejes i mindst 13 uger til andre medarbejdere (som ikke har væsentlig indflydelse på egen aflønning), og mindst otte af disse uger skal falde i perioden uge 22-34.

”Andre medarbejdere” må dog ikke være nærtstående personer som fx hovedaktionærens ægtefælle, børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre.

I bådebyggersituationen er det bl.a. en betingelse, at der føres logbog over henholdsvis den erhvervsmæssige og private sejlads.

Hvis betingelserne for bortfald af formodningsreglen er til stede, sker beskatningen af hovedaktionæren m.fl. på samme måde som for enhver anden medarbejder, det vil sige, at det kun er den faktiske benyttelse, der beskattes.

Ikke-ansatte hovedaktionærer

Hovedaktionærer, der ikke er ansat i selskabet, men hvor selskabet alligevel stiller fri lystbåd til rådighed, skal beskattes på samme måde som hovedaktionærer, som er ansat i eget selskab.

Moms på fri lystbåd som personalegode

Der er ikke fradragsret for momsen ved køb af en lystbåd, hvis denne stilles til medarbejderens frie rådighed. Dette sidestilles med naturalaflønning. Dette gælder også, selvom lystbåden i et eller andet omfang anvendes i forbindelse med kundemøder og lignende. 

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

På årsbasis svarer dette til et beskatningsgrundlag på 104 % af bådens anskaffelsessum mv.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC