Personaleforeninger - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren til aktiviteterne i en personaleforening, skal de deltagende medarbejdere som udgangspunkt beskattes heraf. Værdien af aktiviteterne kan eventuelt være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.300 kr. (2023).

Interne personaleforeningsarrangementer og aktiviteter, der kan anses som sædvanlig personalepleje, medfører ikke beskatning af de deltagende medlemmer.
Medarbejderne er ikke skattepligtige af aktiviteter i personaleforeningsregi, hvis godet (aktiviteten) ikke kan anses for at være stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Godet er ikke stillet til rådighed af arbejdsgiveren

Ifølge Skatteministeriets styresignal om personaleforeninger skal medarbejdere, der deltager i aktiviteter i en personaleforening, som arbejdsgiveren betaler til, ikke beskattes heraf:

  • hvis arbejdsgiveren ikke har en direkte, væsentlig indflydelse i foreningen (idet godet dermed ikke anses for ydet af arbejdsgiveren), eller
  • hvis godet er ydet af arbejdsgiveren, men er undtaget fra beskatning (fx fordi aktiviteten anses for tilbudt som et led i almindelig personalepleje på arbejdspladsen eller er en del af et firmaarrangement).

Om arbejdsgiveren kan anses for at have ”direkte, væsentlig indflydelse” på en personaleforening afgøres ved en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på vedtægter, finansiering, størrelse af arbejdsgiverens tilskud og medlemmernes kontingenter, ledelse samt foreningens aktiviteter.

En personaleforening må ikke have til formål at skaffe medlemmerne personlig økonomisk vinding, men hvis en personaleforening i øvrigt anses for uafhængig af arbejdsgiveren, er det uden skattemæssig betydning, om foreningen har aktiviteter, der ville blive anset for skattepligtige, hvis de foregik i arbejdsgiverregi.

Moms på udgifter til personaleforeninger

Moms på udgifter til sædvanlig personalepleje er fradragsberettiget for den enkelte virksomhed, i det omfang udgiften kan kvalificeres som en almindelig driftsomkostning. Er der derimod tale om naturalaflønning af personale, vil den moms, der belaster udgifterne til personaleforeningen, ikke kunne fradrages af virksomheden. Hvorvidt der er tale om det ene eller andet beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt personaleforeningen er en selvstændig enhed, er der ingen fradragsret for virksomhedens tilskud mv. til foreningens aktiviteter.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Medarbejderne er ikke skattepligtige af aktiviteter i personale­foreningsregi, hvis godet ikke kan anses for at være stillet til rådighed af arbejds­giveren.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC