Personalesammenkomster - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Deltagelse i firmafester og lignende arrangementer, som arbejdsgiveren afholder udgifterne til, beskattes ikke, når arrangementerne har almindeligt omfang og hyppighed. Det samme gælder, når ægtefælle/ledsager og børn lejlighedsvist deltager i arrangementet. Når det skal vurderes, om et arrangement har almindeligt omfang og hyppighed, kan der lægges vægt på en række forskellige forhold, såsom om arrangementet er enkeltstående, hvor længe det varer (med eller uden overnatning), hvad udgiftsniveauet er, hvem der deltager, og hvor det afholdes.

I en konkret sag fandt Landsskatteretten, at en personaleudflugt for et firmas administrative personale med ledsagere var et skattepligtigt gode. Turen var efter det oplyste en ”forkælelsestur” ydet som belønning for en god indsats. Landsskatteretten lagde særligt vægt på, at arrangementet udgiftsmæssigt (udgiften var 4.240 kr. pr. deltager) adskilte sig fra et traditionelt personalearrangement. Det fik derfor karakter af en individuel belønning til de udvalgte medarbejdere. Da værdien af gaven overstiger beløbsgrænsen for private goder (som udgør 1.300 kr i 2023), var medarbejderne skattepligtige af deres egen og ledsagerens deltagelse. Generelt set må udgiftsniveauet forventes at ligge et væsentligt stykke herunder for at kunne falde ind under, hvad skattemyndighederne vil anse for “almindeligt” omfang af et personalearrangement.

Hvis medarbejderen ikke har mulighed for at deltage i arrangementet og i stedet får kompensation herfor, fx et gavekort til restaurant eller lignende, er kompensationen skattepligtig.

Personalerejser til udlandet

Praksis omkring skattefrie personalesammenkomster kan ikke anvendes, hvis arbejdsgiveren inviterer på en personalerejse til udlandet, og rejsens formål udelukkende er af social og turistmæssig karakter. De deltagende medarbejdere er skattepligtige af markedsværdien af rejsen, da rejsen vil blive anset for at have et overvejende turistmæssigt islæt. Eksempelvis var en rejse til Prag, hvor hovedformålet var teambuilding og at kompensere for en ekstraordinær arbejdsindsats, skattepligtig for deltagerne ifølge Landsretten.

Moms i forbindelse med personale­sammenkomster

Hvis en virksomhed har momsudgifter i forbindelse med julefrokost og andre personalesammenkomster, som afholdes ”ude i byen” (uden for virksomhedens egne lokaler), er det muligt at opnå momsfradrag for udgifter til hotel og restauration.

Virksomheden har således ret til fuldt momsfradrag på hotelydelsen (overnatning) og begrænset momsfradrag med 25 % af restaurationsydelsen. Fradragsretten kan dog blive yderligere begrænset, hvis virksomheden ikke udelukkende har momspligtige aktiviteter, eller hvis udgifterne ikke kan anses for at være af streng erhvervsmæssig karakter.

Afholdelse af personalesammenkomst i egen kantine

Hvis sammenkomsten derimod afholdes i virksomhedens egne lokaler, eller hvis maden bringes ud til virksomhedens lokaler af et cateringfirma, er der ikke momsfradrag for udgiften.
Landsskatteretten har i den forbindelse nægtet momsfradrag for indkøb af mad til et jubilæum og personalets juleafslutning, idet maden blev leveret til og indtaget i virksomhedens egne lokaler. Der var således her tale om udgifter (kost til personalet), der ikke var/er fradragsberettigede.

Afholdes personalesammenkomsten i en fremmed kantine, sidestilles dette med en restaurationsydelse, hvorfor virksomheden har ret til momsfradrag med 25 % af momsen. Der kan dog være tilfælde, hvor tilknytningen mellem virksomheden og kantinen er så tæt, at en konkret vurdering vil føre til, at der reelt er tale om ”egen” kantine, hvorfor der (i dette tilfælde) ikke vil være mulighed for momsfradrag på personalesammenkomsten.

Fradragsretten for hotel- og restaurationsydelser i forbindelse med julefrokoster og sommer­fester udelukkes ikke af, at der eventuelt deltager ledsagere (forretningsforbindelser eller nærmeste familie).

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Virksomheden har ret til fuldt momsfradrag på hotelydelsen (overnatning) og 25 % af restaurationsydelsen.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC