Sundhedstjek

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Et arbejdsgiverbetalt sundhedstjek, som foretages på arbejdspladsen på arbejdsgiverens foranledning, er skattefrit for medarbejderen, hvis sundhedstjekket:

  • ydes som et led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik
  • ikke har nogen væsentlig økonomisk værdi
  • og ikke er så omfattende, at der reelt er tale om en helbredsundersøgelse. 

Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan et arbejdsgiverbetalt ”sundhedstjek” (på eller udenfor arbejdspladsen) allige­vel være skattefrit, så længe den samlede værdi af mindre personalegoder som medarbejderen får i årets løb ikke overstiger bagatelgrænsen for private personalegoder på 1.300 kr. (2024). 

Skattestyrelsen har tidligere accepteret skattefrihed for sundhedsundersøgelser af generel, overordnet karakter, når undersøgelserne har været af mindre omfang og har omfattet måling af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde, vægt, kondital og kulilteindhold.

Har sundhedsundersøgelsen derimod karakter af en egentlig helbredsundersøgelse, fx måling af lungefunktion eller røntgen af lunger og hjerte, er medarbejderen skattepligtig heraf.

I en konkret sag foretog Skatterådet en afgrænsning af et sundhedstjek over for en helbredsundersøgelse. Skatterådet fandt således at en halskar-scanning, hvorved det kunne afklares, om medarbejderen led af en behandlingskrævende forkalkning af halspulsårerne, var en egentlig diagnosticering af en sygdom og ikke blot en undersøgelse af mere overordnet og generel karakter, der kunne betragtes som et skattefrit sundhedstjek.

Er undersøgelsen ikke en del af arbejdsgiverens generelle personalepolitik, men tilbydes den alene udvalgte grupper af medarbejdere, fx ansatte over en bestemt alder, eller er der tale om individuel rådgivning, fx kostråd­givning, er godet skattepligtigt.

Sundhedstjek og egentlige helbredsunder­søgelser, der er påbudt i lovgivningen (fx lovpligtige helbredsundersøgelser for nat­arbejdere), er ikke omfattet af denne praksis og vil normalt ikke være skattepligtige, medmindre undersøgelsen væsentligt overstiger det, som reglerne påbyder.

Moms på sundhedstjek

Moms på sundhedsrelaterede udgifter kan (formentlig) fratrækkes, såfremt sundhedstjekket er skattefrit for den enkelte medarbejder. Praksis på området er imidlertid fortsat særdeles begrænset. Bemærk, at det er sundhedsvirksomheden (lægen, massøren mv.), der har ansvaret for, om der skal beregnes moms eller ej af den konkrete ydelse. 

Bemærk, at det er sundhedsvirksomheden (lægen, massøren mv.), der har ansvaret for, om der skal beregnes moms eller ej af den konkrete ydelse.

Udgifter til sundhedstjek vil ofte være momsbelagte, da disse tjek ikke har til formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Derfor anses sådanne tjek ikke som momsfrie hospitals- og lægeydelser.

Lægeerklæringer ved medarbejdernes længerevarende sygdom er imidlertid momsfrie. Det er kun i det omfang, hvor lægeerklæringen anvendes i forbindelse med retlige forhold, fx sagsbehandling hos kommuner eller forsikringsselskaber, at erklæringen er momsbelagt.

Hvis virksomheden stiller krav om sundhedstjek/lægeerklæring, vil virksomheden efter vores vurdering have fradragsret herfor. Behandlinger hos alternative behandlere eller massører kan også være momsbelagte. Hvis der er tale om en ordning, som til­bydes alle ansatte for virksomhedens regning, vil virksomheden have ret til fradrag, da udgiften anses som en driftsudgift.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC