Family Business Survey 2021

Danske familieejede virksomheder har vist sig robuste i en krisetid - og de har høje forventninger til vækst allerede i 2021 og 2022.

PwC Family Business Survey 2021 viser, at de danske familieejede virksomheder har været modstandsdygtige i en krisetid og har formået at skabe vækst trods en global pandemi, også i højere grad end deres globale peers. Samtidig forventer syv ud af ti danske familieejede virksomheder vækst allerede i 2021, mens næsten ni ud ti (87 %) har en forventning om vækst i 2022. 

Vækst og overskud i en årrække har givet de danske familieejede virksomheder et godt fundament til hurtigt at kunne tilpasse sig en ny virkelighed.

Ifølge den globale analyse fremhæver de danske familieejede virksomheder udover omsætningsvækst også en række andre faktorer, som er særligt positive for det fundament, der skal hjælpe dem ud af krisen. 

Bl.a. at de har en tydelig og flad governance-struktur med et stærkt ledelsesteam, samt at de er bevidste om værdien af at overdrage den daglige ledelsesopgave til udefrakommende ledere, der kan udvikle og drifte virksomheden og skabe en professionel platform, der understøtter strategier og governance.

Digitalisering som konkurrenceparameter

Meget tyder på, at de danske familieejede virksomheder kan tillægge deres digitale fokus en del af den agilitet og modstandsdygtighed, de har udvist i en krisetid. Undersøgelsen viser, at ni ud af ti af de familieejede virksomheder i Danmark i dag enten allerede har nået et højt niveau af digitale kompetencer eller har det som en klar prioritet for de kommende år at stå stærkere digitalt, end de gør nu. Derudover ligger en forbedring af de digitale kompetencer helt i top på listen over de danske familieejede virksomheders prioriteter for de kommende to år (valgt af 62 %). Samtidig svarer knap halvdelen af de familieejede virksomheder, at de har stærke digitale kompetencer i dag, hvilket er over det globale niveau på 39 %. 

Bæredygtighed med plads til forbedring

Næsten halvdelen (47 %) af de danske familieejede virksomheder udtrykker bevidsthed om, at deres forretning er nødsaget til at yde en større indsats for klima og samfund for at få succes fremover. Dog er det kun en tredjedel af dem (36 %), som har en formaliseret og nedskrevet strategi for bæredygtighed på nuværende tidspunkt. Der er altså plads til forbedring, når det kommer til at få bæredygtighed endnu højere op på agendaen i de familieejede virksomheder samt at lykkes med at udarbejde en tydelig strategi på området, der kan skabe værdi for virksomheden og forretningen på den lange bane.

Dyk ned de danske findings

PwC’s Family Business Survey 2021 tegner et billede af de danske familieejede virksomheder, som har haft et godt fundament før COVID-19 samt har vist sig robuste og modstandsdygtige til også at klare sig godt gennem krisen. Vækst og overskud i en årrække har medvirket til, at virksomhederne bedre har kunnet tilpasse sig en forandret verden præget af en global krise. Samtidig har langt størstedelen af de familieejede virksomheder i 2021 positive vækstforventninger for fremtiden.

De danske familieejede virksomheder har vist sig robuste 

De danske familieejede virksomheder har klaret sig bedre gennem krisen end deres globale peers. Mens en tredjedel (36 %) af de danske virksomheder oplevede et fald i omsætningen i 2020, var denne andel noget højere for de globale peers, hvoraf næsten halvdelen (46 %) oplevede omsætningsfald. Faktisk leverede fire ud af ti (38 %) af de familieejede virksomheder i Danmark en stigning i omsætningen under COVID-19. Samtidig viser PwC’s Family Business Survey 2021, at kun 11 % af de danske familieejede virksomheder i 2020 - og altså som følge af COVID-19 - havde behov for tilførsel af kapital mod det dobbelte (21 %) globalt.

Ser man på situationen, før COVID-19 gjorde sit indtog, tegnes et billede af danske familieejede virksomheder med et godt finansielt grundfæste. Således skabte to tredjedele af dem (66 %) omsætningsvækst i 2019, mens en fjerdedel (26 %) skabte tocifrede vækstrater. At de danske familieejede virksomheder har vist sig robuste og modstandsdygtige i en krisetid, skal derfor ses i lyset af en årrække med vækst, der har skabt et stærkt fundament og deraf også muligheden for at kunne agere agilt og kunne tilpasse sig en ny virkelighed.

Høje forventninger til vækst efter krisen 

Når det gælder de familieejede virksomheders forventninger til vækst i kølvandet på COVID-19, er den gennemgående tendens et positivt syn på fremtiden. Hele syv ud af ti danske familieejede virksomheder forventer vækst allerede i 2021, mens næsten ni ud ti (87 %) har en forventning om vækst i 2022. Faktisk er vækstambitionerne for 2022 i tråd med de forventninger, som de familieejde virksomheder angav ved sidste Family Business Survey i 2018, hvor 85 % forventede vækst de efterfølgende to år. Hele syv ud af ti af de danske familieejede virksomheder forventer at kunne trække på virksomhedens cash flow og dermed det overskud, der genereres i forretningen, til at finansiere fremtidig vækst og udvikling.

PwC’s Family Business Survey 2021 viser, at danske familieejede virksomheder er godt med, når det kommer til governance-struktur i virksomheden. Således har hele 91 % af dem en eller anden form for governance-politik på plads i virksomheden. Globalt er denne andel 79 %. Samtidig har 45 % af virksomhederne i dag en gennemarbejdet og nedskrevet successionsplan mod 30 % globalt, hvilket vidner om, at de danske familieejede virksomheder har større fokus på på ledelses- og ejerstrategien end deres globale peers. Den styrkede strukturering af danske familieejede virksomheder vidner om et modenhedsniveau, der også understøtter muligheden for overdragelse af den daglige ledelsesopgave til udefrakommende ledere. Således viser undersøgelsen, at en tredjedel (32 %) af dem forventer, at den daglige ledelsesopgave facilitereres af en udefrakommende inden for de næste fem år, hvilket udgør en stigning sammenlignet med i dag, hvor dette kun er en realitet for 19 % af virksomhederne.

Familieejede virksomheder hører også fremtiden til 

Et højt modenhedsniveau i forhold til governance og deraf også større inddragelse af ekstern ledelse betyder ikke nødvendigvis, at kommende generationer i familieejede virksomheder udfases. Ifølge PwC’s Family Business Survey 2021 er det stadig over halvdelen (51 %) af virksomhederne, der i øjeblikket har familiens næste generation på lønningslisten. I 2018 var denne andel kun 40 % i Danmark. Der er altså sket en stigning i andelen af familieejede virksomheder i Danmark, hvor næste generation indgår i medarbejderstaben, sideløbende med en øget andel, der har ønske om at inddrage ekstern ledelse i den daglige drift i løbet af de kommende år.

Derudover viser undersøgelsen i år, at over 80 % af danske familieejede virksomheder ser det at beskytte virksomheden som et familieaktiv som en af topprioriteterne de kommende 5 år. Samtidig angiver over halvdelen (55 %), at en væsentlig prioritet er at sikre, at virksomheden forbliver i familien (helt eller delvist ejet). Meget kan derfor tyde på, at krisen har resulteret i et øget fokus på behovet for en professionel ledelse til at udvikle og drifte virksomheden og skabe en professionel platform for familien, der understøtter strategier og governance. Samtidig er de danske familieejede virksomheder bevidste om, at virksomhedens sammenhængskraft, stabilitet og værdisæt bedst bevares i hænderne på eller med inddragelse af familien selv.

PwC har i Family Business Survey 2021 også spurgt familieejede virksomheder til deres prioriteter for forretningen og udfordringer relateret hertil de kommende år. I Danmark topper digitalisering og brugen af ny teknologi listen over prioriteter for de næste to år. Således angiver seks ud af ti danske familieejede virksomheder (62 %), at forbedring af digitale kompetencer i virksomheden er den højeste af deres top 5-prioriteter de næste to år, hvilket globalt kun gør sig gældende for halvdelen (52 %) globalt.

Digitalisering som et konkurrenceparameter

PwC’s Family Business Survey 2021 tegner et billede af danske familieejede virksomheder, der lægger sig i front, når det kommer til digitalisering som en konkurrenceparameter. Således har ni ud af ti (87 %) af dem i dag enten allerede nået et niveau af digitale kompetencer, hvor forbedring heraf ikke længere er en prioritet for virksomheden (26 %), eller har det som en klar prioritet for de kommende år at stå stærkere digitalt, end de gør nu (61 %).

Ser man på de globale peers, er det næsten tre ud af ti (29 %) der angiver, at de ikke har stærke digitale kompetencer i dag - og at de heller ikke har digitalisering som en prioritet de kommende år. For de danske virksomheder er det kun en tiendedel (13 %), der placerer sig i denne bund. Meget tyder på, at de danske familieejede virksomheder kan tillægge deres digitale fokus en del af den agilitet og modstandsdygtighed, de har udvist i en krisetid. I den forbindelse angiver næsten otte ud af ti (77 %) af dem som en væsentlig positiv faktor, at de har adgang til pålidelige og rettidige data og informationer, der aktivt bruges i beslutningsprocesser. Derudover formår de familieejede virksomheder at bruge teknologi og digitalisering til at øge effektiviteten, skabe nye forretningsmuligheder samt levere mere værdiskabende kundeoplevelser.

PwC’s Family Business Survey 2021 viser, at mere end fire ud af ti (43 %) af de danske familieejede virksomheder i dag sikrer, at overvejelser om bæredygtighed indgår på tværs af alle deres aktiviteter. Samtidig angiver dobbelt så høj en andel af danske familieejede virksomheder sammenlignet med de globale, at reduktion af deres CO2-udledninger er blandt deres top-5 prioriteter nu og for de kommende to år (hhv. 28 % og 15 %).

Fokus på Impact investing hos de danske familieejede virksomheder

Af PwC’s Family Business Survey 2021 fremgår nogle gennemgående forskelle på, hvordan de danske familieejede virksomheder arbejder med bæredygtighed og yder samfundsansvar sammenlignet med de globale peers. Undersøgelsen viser, at en større andel af de danske familieejede virksomheder (40 %) sammenlignet med de globale (25 %) har fokus på impact investing i form af partnerskaber med eller opkøb af virksomheder, som har ’impact’ integreret i forretningsmodellen. Sådanne ’impact businesses’ skaber et afkast både i form af en positiv påvirkning i samfundet og i form af en økonomisk værdiskabelse – de er formåls- og profit-drevne på samme tid.

Plads til forbedring

Spørger man de danske familieejede virksomheder, hvilket fokus de ønsker at tillægge bæredygtighedsagendaen de kommende år, udtrykker næsten halvdelen (47 %), at deres forretning er nødsaget til at yde en større indsats for klima og samfund for at få succes fremover. Dog er det kun en tredjedel af dem (36 %), som har en formaliseret og nedskrevet strategi for bæredygtighed på nuværende tidspunkt. Der er altså plads til forbedring, når det kommer til at få bæredygtighed endnu højere op på agendaen i de familieejede virksomheder samt at lykkes med at udarbejde en tydelig strategi på området, der kan skabe værdi for virksomheden og forretningen på den lange bane.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC