Digital projektporteføljestyring (PPM)

Vi hjælper dig med at optimere og styre din digitale transformation.

Virksomhedernes evne til at prioritere og eksekvere de rigtige digitale initiativer er blevet en afgørende faktor for den succesfulde digitale transformation. Vores erfaring viser, at projektporteføljestyring (PPM) er et centralt bindeled for at skabe sammenhæng mellem den overordnede strategi og den konkrete digitalisering af virksomheden.

Mange virksomheder på tværs af sektorer oplever en række udfordringer ift. en effektiv styring af digitale programmer og porteføljer heriblandt:

 • Vigende værdirealisering
 • Utilstrækkelig strategisk kobling
 • Manglende gennemsigtighed
 • Budgetoverskridelser
 • Rigid beslutningsproces
 • Utilstrækkelig risiko- og kontrolstyring
 • Manglende inddragelse af forretning, brugere og kunder
 • Unødig indsats forbundet med ikke-værdiskabende administrative aktiviteter.

Fordele ved stærk PPM-kapabilitet

Virksomheder der lykkes med at udnytte værdien i en stærk PPM-kapabilitet vil typisk være i stand til at besvare nogle essentielle forretningskritiske spørgsmål såsom:

Skaber de digitale investeringer den forventede værdirealisering?

Understøtter de digitale initiativer effektivt de overordnede strategiske målsætninger?

Er der indsigt og kontrol med den samlede strategiske risiko på tværs af den digitale portefølje?

Er der en sund balance ift. indkomne og igangværende initiativer, der matcher den reelle kapacitet?

Er vi i stand til at reagere hurtigt og effektivt på ændringer i markedet?

Drevet af nye digitale teknologier og behovet for øget organisatorisk omstillingsparathed har den traditionelle tilgang til PPM i de senere år oplevet en markant udvikling. Vi oplever således, at øget digitalisering har afstedkommet, at virksomheder i stigende grad vælger at styre den digitale udvikling gennem et mere produktorienteret perspektiv fremfor afgrænsede udviklingsprojekter. Dette afledt af et øget kundefokus og ønske om en større reel værdiskabelse vha. en leverancemodel baseret på agile principper og ’ways of working’.

Model til optimering af PPM-kapabiliteter

På baggrund af vores praktiske og rådgivningsmæssige erfaring, har vi i PwC udarbejdet en sammenhængende model egnet til den holistiske og løbende optimering af digitale PPM-kapabiliteter.

Model til optimering af PPM-kapabiliteter

Denne model tager afsæt i et livscyklusorienteret perspektiv på den reelle digital værdiskabelse understøttet af 12 digitale PPM-discipliner og fem PPM-grundsten. Det er vores erfaring, at en effektiv kobling og implementering af disse discipliner og grundsten udgør en vigtig forudsætning for effektiv digital PPM.

PwC kan hjælpe jer med:

Digital projektportefølje-sundhedstjek

Oplever I et behov for øget indsigt i den aktuelle status af de igangværende digitale initiativer såvel som effektiviteten af selve måden de prioriteres og eksekveres?

Vi har i PwC udviklet et koncept for digitalt PPM-sundhedstjek, der skaber transparens i virksomhedens digitale portefølje og PPM-kapabilitet gennem tre supplerende perspektiver:

 • Gør de rigtige ting: Adresserer porteføljen samlet set de rigtige digitale initiativer med den fornødne strategiske balance? 
 • Gør tingene rigtigt: Efterlever PPM de rigtige principper og en effektiv ’ways of working’?
 • Høst værdien: Er der den forventede fremdrift i de digitale initiativer, og hvor opleves de største forbedringspotentialer?
Digital projektportefølje-sundhedstjek

Vores digitale PPM-sundhedstjek er fokuseret på at give den øvre ledelse med ansvaret for den succesfulde eksekvering af strategiske målsætninger et kvalificeret grundlag for at adressere to centrale spørgsmål.

 • Hvordan kan den digitale portefølje strømlines mhp. enten omkostningsminimering og/eller reallokering af digitale investeringer til mere forretningskritiske områder?
 • Hvordan kan den digitale PPM-kapabilitet optimeres mhp. at styrke effektiviteten ifm. prioritering og eksekvering af de rette digitale initiativer?

Digital projektportefølje-rapportering

Hvilket datamæssigt grundlag har I for at træffe de nødvendige styringsmæssige beslutninger, der kan sikre den optimale værdirealisering af jeres digitale investeringer?

På baggrund af vores erfaring har vi udarbejdet et koncept og en datamodel, der kobler centrale metrikker og datapunkter på tværs af den digitale udviklingscyklus. Det gør vi mhp. at give ledelsen såvel som teams en kvalificeret indsigt i den reelle status og fremdrift af digitale initiativer på tværs af porteføljen.

Vi tager afsæt i jeres konkrete styringsbehov, processer samt system- og datalandskab, og udvikler i tæt samarbejde et dashboard, der kan danne grundlag for den løbende monitorering, rapportering og optimering af den digitale projektportefølje.

Digital projektportefølje-rapportering
 • Optimerer mængden af igangværende digitale initiativer med henblik på at styrke det eksekveringsmæssige fokus samt frigøre evt. investeringer
 • Reducerer den samlede usikkerhed og risiko på tværs af porteføljens digitale initiativer
 • Styrker den strategiske kobling ud fra både et forretnings- og it-mæssigt perspektiv
 • Skaber transparens og forståelse for den reelle fremdrift og værdirealisering
 • Identificerer og implementerer tiltag, der kan bringe kuldsejlede digitale initiativer tilbage på rette spor
 • Forbedrer den generelle kapabilitet til at identificere, eksekvere og levere digital forretningsværdi.

Sammen skaber vi succes med din digitale transformation

Vi har rådgivere specialiseret inden for digital transformation i optimering og styring af digitale (projekt)porteføljer, herunder anvendelse og implementering af lean-agile porteføljestyringsprincipper.

Vi har praktisk erfaring fra både industrien og som rådgivere, og vi formår at koble strategi, forretning og teknologi i sammenhængende løsninger med fokus på reel værdiskabelse.

Contact us

Torben Leth

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tel: 5183 7958

Følg PwC