Dansk moms contra EU moms

Umiddelbart synes de danske momsregler at have samme indhold som EU´s momssystem. Der er dog en række afvigelser.

Afvigelser skyldes enten, at Danmark ved sin optagelse fik tilladelse til at bibeholde nogle momsfritagelser eller, at EU's momsdirektiv giver medlemslandene ret til at vælge om de vil anvende en regel eller en ordning.

EU og medlemslandenes momsregler

EU forsøger løbende at få medlemslandenes momsregler til at nærme sig hinanden ved:

 • at der hele tiden stilles nye forslag, der behandles i Kommissionen, Parlamentet og Rådet,
 • at EU-Domstolens afgørelser indarbejdes i medlemslandenes love og administration og
 • at EU’s momskomite (under Kommissionen) udarbejder fortolkningsbidrag.

Der er dog fortsat forskelle, der kan have stor betydning for mange virksomheder, f.eks. i forbindelse med leasing, finansielle tjenesteydelser, rejsebureauaktiviteter, halvoffentlige virksomheder og forenklingsregler i EU-handlen med varer og tjenesteydelser.

Dansk moms fra et fugleperspektiv

 • Danmark har en af de højeste tilladte momssats i EU, nemlig 25 %. Der findes ikke differentieret momssats som i andre EU lande på f.eks. dagligvarer, transport og bøger.
 • Særlige transaktioner, herunder salg af aviser og eksport, er omfattet af nul moms.
 • Danmark har en række overgangsundtagelser i forhold til EU-retten (f.eks. er rejsebureauer og personbefordring momsfritaget) og visse udgifter giver enten ikke ret til momsfradrag eller kun til et delvis momsfradrag.
 • Udenlandske virksomheder, der ikke er momsregistreret i Danmark, er i et vist omfang berettiget til at få den danske moms refunderet.
 • En erhvervsdrivende skal momsregistreres i Danmark, når den pågældende driver økonomisk aktivitet med levering af momspligtige varer eller ydelser og omsætningen overstiger 50.000 kr. årligt.
 • Udenlandske virksomheder fra ikke EU lande, der udfører momspligtige aktiviteter i Danmark, skal momsregistreres ved en herboende repræsentant. Erhvervsdrivende fra EU-lande er ikke forpligtet til at udpege en momsrepræsentant.
 • Der er mulighed for fællesregistrering i Danmark, hvilket betyder, at flere erhvervsdrivende kan registreres samlet og i momsmæssig henseende anses for én virksomhed. Denne mulighed anvendes ofte af momsfritagne virksomheder for at formindske momsbyrden ved interne leverancer.
 • Udlejning af fast ejendom er momsfritaget. Der er dog mulighed for at blive frivilligt momsregistreret (gælder ikke beboelsesejendomme)
 • Finansielle tjenesteydelser er momsfritaget uden mulighed for frivillig registrering; dog kan der opnås godtgørelse af købsmoms, som relaterer sig salg til ikke EU-kunder.

Særlige EU perspektiver

EU’s momsregler kan virke meget komplekse, men det hjælper, hvis man er opmærksom på følgende forhold:

 • Der er overordnet to sæt regler: Et for varer (materielle goder) og et for tjenesteydelser (ikke-materielle goder).
 • Der er desuden tre sæt regler om levering: Et for leverancer inden for et medlemslands grænser, et for leverancer inden for EU, og et for leverancer til/fra ikke-EU lande.
 • Ved grænseoverskridende leverancer er reglerne om "leveringssted" meget vigtige. De fastslår, hvilket land der har krav på moms af leverancen og dermed, hvilket lands regler der gælder, samt om det er sælger eller køber (evt. afsender eller modtager), der har pligt til at afregne moms af leverancen.
 • Udgangspunktet er, at reglerne omfatter leverancer mod vederlag (uanset om det sker i penge eller naturalier), men en række andre transaktioner der ikke er levering af vederlag også omfattet (f.eks. forbrug eller overførsel af egne varer, udtagning af varer eller præstation af tjenesteydelser til formål, der ikke vedrører virksomhedens forretningsaktiviteter).

EU har for bl.a. at lette den administrative byrde indført en række specifikke "forenklede ordninger"; dette gælder eksempelvis følgende:

 • Arbejde udført på varer skal efter hovedreglen pålægges moms i det land, hvor arbejdet fysisk udføres, men en "forenklingsregel" gør, at arbejdet kan pålægges moms efter samme regler som varerne (kunden beregner selv moms i sit hjemland eller betaler importmoms i et land udenfor EU), når varerne sendes frem og tilbage i forbindelse med arbejdet.
 • Hovedreglen for transport er, at moms afregnes dér, hvor transporten fysisk finder sted (den regel anvendes for persontransport). Regelsættet for leverancer inden for EU fastslår, at transport af varer pålægges moms i afgangslandet af transportøren; men en "forenklingsregel" kan i specifikke tilfælde anvendes, således at transportøren ikke behøver at lade sig momsregistrere i afgangslandet, men køberen af transporten kan selv beregne moms i sit hjemland.
 • Efter de almindelige momsregler, skal mellemmanden i en "trekantshandel" (= firma A sender varerne til firma C, men fakturerer firma B, som fakturerer firma C) momsregistreres i enten leverandørens eller kundens land; B kan imidlertid undgå dette, når handlerne finder sted mellem tre virksomheder, der er momsregistreret i hvert sit EU-land, og varerne bliver sendt fra det ene EU-land til det tredje EU-land.
 • For at sikre indtægter, er myndighederne naturligt interesserede i at revidere måden, virksomhederne afregner de indirekte skatter på.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Følg PwC