Strategi for ansvarlig virksomhedsdrift og maksimering af jeres påvirkning

Udarbejd en strategi, der påvirker samfundet, miljøet og jeres aktiviteter positivt gennem bæredygtig værdiskabelse.

Verden står over for hidtil usete globale udfordringer som fx klimaforandringer, forurening, tab af biodiversitet og social ulighed. Samtidig oplever vi, at fx private virksomheders interessenter i stigende grad forventer, at virksomhederne har et tydeligt formål, der afspejler en forpligtelse til at bidrage til en mere bæredygtig og inkluderende økonomi.

Den bæredygtige omstilling er ved at tage fart, og mange virksomheder og offentlige aktører tager derfor netop nu et skridt henimod at få indarbejdet bæredygtighed i deres strategiske planer - på både kortere og længere sigt. Traditionelt set har bæredygtighedsarbejdet været fokuseret på håndtering af risici, men tendensen går nu i retning af, at organisationer på tværs af det private erhvervsliv og den offentlige sektor i stigende grad forholder sig til, hvordan bæredygtighed kan bidrage til værdiskabelse både for deres forretning og for deres interessenter.

Forankring af bæredygtighed direkte i organisationens kernestrategi er nødvendigt for at opnå langsigtet, bæredygtig vækst og lønsomhed. En robust og gennemgående forankring hjælper med at beskytte organisationens omdømme, fremme innovation og medarbejdernes motivation, holde fokus på væsentlige interne og eksterne interessenters forventninger, tiltrække og fastholde medarbejdere, demonstrere compliance samt kommerciel differentiering på markedet.

Vi har dyb indsigt i de komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer inden for bæredygtighed, og vi guider jer fra start til slut – lige fra strategi til gennemførelse og implementering.

Væsentlige temaer

Langsigtet bæredygtighedsstrategi

Virksomheders og offentlige aktørers rolle i samfundet er i kontinuerlig forandring. Mange af disse oplever, at det ikke længere er tilstrækkeligt udelukkende at fokusere på at skabe økonomisk værdi i deres interessenters øjne – der skal også kunne redegøres for deres formål og vise, hvordan de bidrager til det samfund, de er en del af.

I tæt samarbejde med vores kunder hjælper vi med at definere en værdiskabende bæredygtighedsstrategi og præsentere resultater og fremdrift ud fra den relevante modtagergruppe. Vi har har mange års erfaring med at udarbejde og formidle bæredygtighedsstrategier - både i internationalt og nationalt regi og inden for forskellige brancher.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

  • vurdere modenheden på bæredygtighedsområdet
  • udarbejde bæredygtighedsstrategi samt tilrettelægge og udføre udrulningsplan
  • væsentlighedsvurdere (materiality assessment) risici og impacts samt inddrage interessenter (stakeholder engagement) i forbindelse med strategiske overvejelser
  • udarbejde intern og ekstern kommunikation om bæredygtighed rettet mod relevante målgrupper
  • udarbejde rapporterings-strategi og -manual
  • foretage benchmarking-ydelser og analyse af konkurrenter.

Måling og styring af jeres påvirkning

For nogle interessenter, som fx medarbejdere og kunder, vil det ofte ikke være tilstrækkeligt, at en organisation kan vise økonomisk overskud, da der bliver efterspurgt social ansvarlighed og samfundssind. Virksomheder og offentlige aktører er derfor nødt til at forholde sig til både den positive og negative påvirkning, de har på interessenter og omverdenen. Gennem rammeværk for rapportering kan vi hjælpe jer med at registrere og rapportere jeres samfundsmæssige påvirkning og data. Ligeledes kan vi hjælpe jer med at opnå yderligere sikkerhed for rigtigheden af jeres bæredygtighedsinitiativer med fx en ISAE3000- eller ISAE3402-erklæring. Læs mere om rapportering og erklæringer her.

I PwC har vi udviklet en af markedets førende modeller til måling og styring af en organisations samlede påvirkning (Total Impact Measurement and Management eller TIMM) samt validerede metoder, som kan hjælpe jer med at vurdere jeres nuværende og fremtidige påvirkning af blandt andet klimaforandringerne. Det vil sætte jer i stand til at forstå jeres samlede påvirkning, samt om I på den baggrund bør udvikle jeres bæredygtighedsstrategi.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

  • foretage rapportering af samlet påvirkning (total impact)
  • gennemgå kvaliteten og fuldstændigheden af ikke-finansielle data
  • udvælge relevante KPI’er, indikatorer og overordnet målfastsættelse
  • vurdere den samlede påvirkning (af miljømæssige, sociale, økonomiske og skattemæssige forhold).

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Følg PwC