Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Overskudsvarme

Afgiftsvejledningen

Elbaseret overskudsvarme

Som følge af at virksomheder fra 1. januar 2021 kan få godtgjort elafgiften af forbruget af elektricitet efter samme satser, uanset om virksomheden anvender elektriciteten til procesformål, rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand, er overskudsvarmeafgiften på elbaseret overskudsvarme fjernet.

Dette betyder, at virksomheder ikke længere skal betale overskudsvarmeafgift af elbaseret overskudsvarme fra fx datacentre, produktionsmaskiner mm., som udnyttes til ikkeprocesformål.

Brændselsbaseret overskudsvarme

Virksomheder skal betale afgift af overskudsvarme, der er baseret på brændsler, hvis de ved særlige installationer udnytter overskudsvarme fra procesformål, og denne overskudsvarme udnyttes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Det gælder fx varme og varmt vand fra procesformål, der nyttiggøres i rør- og radiatorsystemer til
rumopvarmning eller opvarmning af vand. Der er således tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, som efterfølgende udnyttes til ikke-procesformål. Afgiftssatserne fremgår af bilag 7.

Udnyttelse af overskudsvarme i samme rum, som varmen produceres i

Virksomheder skal ikke betale afgift af overskudsvarme, som stammer fra procesformål, motorer eller køleanlæg, når varmen umiddelbart anvendes til opvarmning af det samme rum, som varmen produceres i.

Betaling af overskudsvarmeafgift

Virksomhedernes betaling af overskudsvarmeafgift sker ved at afgiften af overskuds varme modregnes i den afgift, som virksomhederne kan få godtgjort. Afgiftens størrelse er afhængig af, fra hvilken proces overskudsvarmen vedrører. De forskellige afgiftssatser fremgår af bilag 7.

Kun betaling af overskudsvarmeafgift i vinterhalvåret

Virksomheder skal kun betale afgift af internt nyttiggjort overskudsvarme i vinterhalvåret, det vil sige i perioden fra 1. oktober til 31. marts.

I sommerhalvåret er der ikke et ret stort varmeforbrug til rumvarme, men der forbruges ofte varmt vand, fx til rengøring, bad m.v. Afgiftsmæssigt er det derfor ofte en stor fordel at anvende overskudsvarmen til fremstilling af varmt brugsvand i fx administrationsbygninger.

Salg af overskudsvarme

Der skal afregnes overskudsvarmeafgift hele året, hvis overskudsvarmen sælges, og virksomheden dermed modtager et vederlag for varmeleverancen.

Ved afsætning af overskudsvarmen har afgiften hidtil udgjort en fast sats pr. GJ leveret varme eller en fast procentdel af det vederlag, som virksomhederne får for varmeleverancen. Afgiftssatserne fremgår af bilag 7. Som en del af vederlaget skal også indregnes fjernvarmeselskabets eventuelle betaling af investeringsomkostninger til visse anlæg til
nyttiggørelse af varmen.


Oversigter over godtgørelse og satser

Nye regler om overskudsvarme på vej

I februar 2020 blev der vedtaget et lovforslag vedrørende ændringer i reglerne om overskudsvarmeafgift. Lovforslagets ikrafttrædelsesdato er endnu ikke fastsat, da lovforsla get afventer godkendelse i EU. Der er i efteråret 2021 fremsat endnu et nyt lovforslag, som ændrer i dele af lovforslaget fra februar 2020.

Med forbehold for de politiske forhandlinger er der blandt andet følgende ændringer på vej:

Nyt om intern udnyttelse af overskudsvarme

Afgiftssatsen på internt udnyttet overskudsvarme bliver ca. halveret og udgør en fast afgift. Til gengæld er det foreslået, at virksomhederne nu også skal betale overskudsvarmeafgift i sommerhalvåret.

Der foreslås skærpede krav til måling af den internt udnyttede overskudsvarme. Lovforslaget fjerner virksomheders mulighed for at opgøre afgiften af den interne udnyttelse af overskudsvarmen ud fra en standardmetode, som i loven er fastsat til 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned.

Nyt om salg af overskudsvarme

Der er i det oprindeligt fremsatte lovforslag foreslået væsentlige ændringer i afgiftsreglerne ved salg af overskudsvarme.

Den såkaldte vederlagsregel om maksimal overskudsvarmeafgift på 33% af vederlaget ved salg ophæves. Reglen har ofte betydet 0 kr. i overskudvarmeafgift, når overskudsvarmen foræres bort. Det nyeste lovforslag lægger op til, at virksomheder mod at indgå en aftale med de relevante myndigheder og opfylde visse energieffektiviseringstiltag kan
fritages helt for overskudsvarmeafgift ved ekstern salg/udnyttelse, men ikke intern udnyttelse. Ønsker virksomheden ikke at indgå en aftale med de relevante myndigheder, vil den eksterne overskudsvarme fortsat skulle pålægges en fast afgift.

Lovforslaget fra efteråret 2021 muliggør desuden, at indbetalingen af overskudsvarmeafgiften til Skattestyrelsen kan overvæltes til varmeselskabet, når overskudsvarmen leveres vederlagsfrit, og der er indgået en aftale herom med varmeselskabet.

Se de foreslåede nye satser i bilag 7.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC