Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Overskudsvarme

Afgiftsvejledningen

Elbaseret overskudsvarme

Som følge af at virksomheder fra 1. januar 2021 kan få godtgjort elafgiften af forbruget af elektricitet efter samme satser, uanset om virksomheden anvender elektriciteten til proces formål, rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand, ophæves overskudsvarmeafgiften på elbaseret overskudsvarme.

Dette betyder, at virksomheder ikke længere skal betale overskudsvarmeafgift på elbaseret overskudsvarme fra fx datacentre, produktionsmaskiner mm., som udnyttes til ikke-procesformål.

Liberale erhverv kan, til forskel for andre virksomheder, kun få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der anvendes til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling. Reglerne for elbaseret overskudsvarme vil derfor stadig gælde for liberale erhverv i de tilfælde, hvor elbaseret overskudsvarme fra en aktivitet, som berettiger til godtgørelse, udnyttes i virksomheden. Afgiftssatserne fremgår af bilag 7.

Overskudsvarme fra brændselsforbrug

Virksomheder skal betale afgift af overskudsvarme, der ikke er elbaseret overskudsvarme, hvis de ved særlige installationer udnytter overskudsvarme fra procesformål til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Det gælder fx varme og varmt vand fra procesformål, der nyttiggøres i rør- og radiatorsystemer til rumopvarmning eller opvarmning af vand. Der er således tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, som efterfølgende udnyttes til ikke-procesformål. Der kan eksempelvis være tale om overskudsvarme fra damp anvendt til papirfremstilling eller overskudsvarme fra virksomhedens procesovne.

Udnyttelse af overskudsvarme i samme rum, som varmen produceres i

Virksomheder skal ikke betale afgift af overskudsvarme, som stammer fra procesformål, motorer eller køleanlæg, når varmen umiddelbart anvendes til opvarmning af det samme rum, som varmen produceres i. Der er specielle regler for opgørelse af afgiftsbeløb for varm procesluft, der nyttiggøres i andre lokaler, se bilag 7.

Betaling af overskudsvarmeafgift

Virksomhedernes betaling af overskudsvarmeafgift sker ved at modregne afgift af overskudsvarme i den afgift, som virksomhederne ellers kan få godtgjort til procesformål. Afgiftens størrelse er afhængig af, hvilken proces overskudsvarmen vedrører. De forskellige afgiftssatser fremgår af bilag 7.

Kun betaling af overskudsvarmeafgift i vinterhalvåret

Virksomheder skal kun betale afgift af nyttiggjort overskudsvarme i vinterhalvåret, det vil sige i perioden fra 1. oktober til 31. marts.

I sommerhalvåret er der ikke et ret stort varmeforbrug til rumvarme, men der forbruges ofte varmt vand, fx til rengøring, bad m.v. Afgiftsmæssigt er det derfor ofte en stor fordel at anvende overskudsvarmen til fremstilling af varmt brugsvand i fx administrationsbygninger.

Salg af overskudsvarme

Der skal afregnes overskudsvarmeafgift hele året, hvis overskudsvarmen sælges, og virksomheden dermed modtager et vederlag for varmeleverancen.

Ved afsætning af overskudsvarmen har afgiften hidtil udgjort en fast procentdel af det vederlag, som virksomhederne får for varmeleverancen. Procentdelen fremgår af bilag 7. Som en del af vederlaget skal også indregnes fjernvarmeselskabets eventuelle betaling af investeringsomkostninger til visse anlæg til nyttiggørelse af varmen.


Oversigter over godtgørelse og satser

Nye regler om overskudsvarme på vej

I februar 2020 blev der vedtaget et lovforslag vedrørende ændringer i reglerne om overskudsvarmeafgift. Lovforslagets ikrafttrædelsesdato er endnu ikke fastsat, da lovforslaget afventer godkendelse i EU.

Med forbehold for de politiske forhandlinger er der blandt andet følgende ændringer på vej.

Nyt om intern udnyttelse af overskudsvarme

Afgiftssatsen på internt udnyttet overskudsvarme bliver ca. halveret. Til gengæld er det foreslået, at virksomhederne nu også skal betale overskudsvarmeafgift i sommerhalvåret.

Der foreslås skærpede krav til måling af den internt udnyttede overskudsvarme. Lovforslaget fjerner virksomheders mulighed for at opgøre afgiften af den interne udnyttelse af overskudsvarmen ud fra en standardmetode, som i loven er fastsat til 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned.

Nyt om salg af overskudsvarme

Der er i lovforslaget foreslået væsentlige ændringer i afgiftsreglerne ved salg af overskudsvarme.

Den såkaldte vederlagsregel om maksimal overskudsvarmeafgift på 33 % af vederlaget ved salg ophæves. Reglen har ofte betydet 0 kr. i overskudvarmeafgift, når overskudsvarmen foræres bort. I de tilfælde skal der også betales overskudsvarmeafgift med en fast sats pr. GJ varme, selvom varmen foræres bort.

Der indføres en certificeringsordning. Mod at blive certificeret og opfylde visse energieffektiviseringstiltag kan overskudsvarmeafgiften nedsættes. Det omfatter kun eksternt salg/udnyttelse, men ikke intern udnyttelse.

Der indføres en overgangsordning i en 15-årig periode. Denne mulighed gælder for projekter, hvor der er indgået endelig kontrakt senest den 31. december 2019 og påbegyndt levering senest den 31. december 2020. For disse projekter kan overskudsvarmeafgiften fastlåses som en beregnet overskudsvarmeafgift, som skal anmeldes til Skatteforvaltningen.

Se de foreslåede nye satser i bilag 7.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 0006

Maria Raabye Füchsel

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC