Financial Services Assurance

PwC's Financial Services Assurance udfører revision og rådgivning for finansielle virksomheder.

I Financial Services Assurance har vi et fagligt stærkt og kompetent team med betydelig erfaring fra finansielle virksomheder. 

 • Vi har en dyb indsigt i den finansielle sektor
  I Financial Services Assurance har vi samlet højt specialiserede medarbejdere inden for revision og rådgivning af finansielle virksomheder. Vi kan derfor løbende sparre med hinanden og dermed øge vores kompetenceniveau til glæde for vores kunder.
 • Vi leverer høj kvalitet
  Vi anvender det PwC Globale revisionsværktøj Aura, der giver en ensartethed og høj kvalitet i alle PwCs revisioner. Vi kan kontrollere, gennemgå og rapportere fremgang her og nu til kunden. Herudover anvendes dataanalyseværktøjet HALO og Automate, der er et papirløst godkendelsesværktøj.
 • Stor ekspertise og troværdighed
  Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og know-how, som kunderne efterspørger. Vores arbejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede, altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav. Netop ressourcerne gør, at du hos os får en effektiv og værdiskabende revision. Vi tilfører din årsrapport dén troværdighed, som vores påtegninger og erklæringer indebærer.

Revision af finansiel virksomhed

Den finansielle sektor vil også fremover stå over for store regulative ændringer. Vi har et fagligt stærkt og kompetent team med betydelig erfaring fra finansielle virksomheder, som kan bidrage til en effektiv og værdiskabende revision.

Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og know-how, som du som kunde nyder godt af. Vores arbejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede, altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav og bruges dagligt på alle vores revisioner, lokalt såvel som globalt. Netop ressourcerne gør, at du hos os finder en række ekspertiseområder inden for revision af finansielle virksomheder, der tilfører din virksomhed værdi. Men det vigtigste er nok, at vi kan tilføre din årsrapport den troværdighed, som vores påtegninger og erklæringer indebærer.

Særlig revisionserklæring

Som finansiel virksomhed er man pålagt at skulle afgive en række lovpligtige erklæringer eksempelvis overfor offentlige myndigheder eller tredjemand. Vi anvender metoder og værktøjer, der optimerer revisionsprocessen og sikrer, at vores erklæringer er pålidelige. Vi sørger for at afklare, hvilken grad af sikkerhed der kræves for vores arbejde - afhængig af modtagerens krav.

Erklæringer over for offentligheden
 • Revisionspåtegning af årsrapporter/regnskaber, CSR og miljørapporter mv.
 • Selskabsretlige erklæringer (fusion, spaltning, børsprospekter, kapitalforhøjelse og -nedsættelse, stiftelse ved apportindskud mv.)
Erklæringer over for tredjeperson
 • Erklæringer til offentlige myndigheder (PAL, MIFID, Finansiel Stabilitet)
 • Erklæringer til licensgivere og øvrige samhandelspartnere.
Erklæringer internt til virksomheden
 • Revisionsrapporter vedrørende særlige undersøgelser og gennemgange (due diligence, gennemgang af finansfunktion, interne kontroller osv.)
 • Erklæringer og rapporter vedrørende undersøgelser hos tredjemand (licens og royalty revisioner, særlige undersøgelser osv.)

3402 revisorerklæring

Som outsourcingleverandør har man en naturlig interesse i at kunne dokumentere, at de ydelser, man leverer til sine kunder, udføres sikkerhedsmæssigt betryggende og i overensstemmelse med den indgåede aftale. Revisorerklæringen udarbejdes som udgangspunkt efter en af følgende standarder: ISAE 3402, ISAE 3000 eller ISRS 4400. Herudover lægges det it-sikkerhedsniveau, som er aftalt mellem leverandør og kunde, til grund for udarbejdelse af revisorerklæringen.

Dette niveau kan eks. være reflekteret i en it-sikkerhedspolitik, i retningslinier mv. Herudover kan det mellem parterne være aftalt, at givne it-sikkerhedsstandarder skal lægges til grund (eks. ISO 27001, CobiT eller andre). I givet fald vil indholdet af disse standarder indgå som en del af grundlaget for afgivelse af revisorerklæringen. En 3402 revisorerklæring, som er baseret på en revision af it-sikkerheden hos outsourcingleverandøren, kan være dén dokumentation, der er behov for i forhold til de områder, hvor leverandøren understøtter regnskabsaflæggelsen. En dokumentation, som samtidig kan imødekomme de ønsker eller krav om dokumentation, du som kunde forventeligt stiller til leverandøren.

Som outsourcingleverandør opnår du med udarbejdelsen af en revisorerklæring:

 • at kunne tilbyde dine kunder en erklæring om sikkerhedsniveauet som udtryk for kvalitet og sikkerhed knyttet til de aftalte ydelser
 • at kunne dokumentere et givent sikkerhedsniveau, hvilket er en naturlig salgsparameter og kan være afgørende for en kundes beslutnig om valg af outsourcing leverandør
 • at få dokumenteret den udførte revision via en rapport, som omfatter konstruktive anbefalinger til forbedringer af sikkerhedsniveauet i det omfang, der måtte være identificeret et behov herfor.
Sådan sikrer du it-sikkerheden ved outsourcing

Som kunde hos outsourcingleverandøren opnår du med revisorerklæringen i hånden dokumentation for, at din outsourcingleverandør lever op til den indgåede aftale for så vidt angår de aftalte krav til it-sikkerhed.

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, København, PwC Denmark

3945 3487

E-mail

Michael Clement

Partner, Risk Assurance, København, PwC Denmark

3945 3375

E-mail

Følg PwC