Regulering

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Reguleringsforpligtelse

Når en momsregistreret virksomhed har fratrukket moms ved anskaffelsen af et investeringsgode, fx fast ejendom, har virksomheden i realiteten forpligtet sig til fremover at anvende det anskaffede investeringsgode til momspligtige formål i mindst samme omfang som på anskaffelsestidspunktet.

Hvis virksomheden senere anvender investeringsgodet anderledes, fx delvist privat, skal virksomheden regulere det momsfradrag, som den opnåede ved anskaffelsen. Man betegner dette som virksomhedens reguleringsforpligtelse. Ved investeringsgoder forstås:

 • Maskiner, inventar og andre driftsmidler med en anskaffelsespris på mindst 100.000 kr. pr. enhed ekskl. moms
 • Fast ejendom, herunder til- og ombygning
 • Reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom til en værdi af mindst 100.000 kr. ekskl. moms pr. ejendom pr. år
 • Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, hvis anskaffelses- eller fremstillingspris overstiger 100.000 kr. ekskl. moms.

Investeringsgoder anskaffet eller fremstillet af virksomheden med henblik på videresalg til tredjemand udgør ikke et investeringsgode.

For maskiner, inventar, andre driftsmidler samt reparation og vedligeholdelse af fast ejendom er reguleringsperioden 5 år. For fast ejendom samt til- og ombygning er reguleringsperioden 10 år.

Den 1. juli 2021 blev regler for investeringsgoder introduceret med den konsekvens, at der skal betales udtagningsmoms, hvis et investeringsgode overgår fra hel eller delvis momspligtig anvendelse til fuld momsfritaget anvendelse inden for reguleringsperioden. Udtagningsmomsen skal efter de nye regler beregnes ud fra markedsprisen af investeringsgodet, når investeringsgodet tages i brug til den fulde momsfritagne anvendelse.

Reguleringsperioden er 5 år for maskiner, inventar, andre driftsmidler samt reparation og vedligeholdelse af fast ejendom og den er 10 år for fast ejendom samt til- og ombygning.

Der kan blive tale om regulering i følgende situationer:

 • Når et investeringsgode overgår til en anvendelse, som berettiger til et mindre momsfradrag end på anskaffelsestidspunktet (flere momsfrie eller private aktiviteter end på anskaffelsestidspunktet)
 • Når et investeringsgode overgår til en anvendelse, som berettiger til et højere momsfradrag end på anskaffelsestidspunktet (flere momspligtige aktiviteter end på anskaffelsestidspunktet)
 • Når et investeringsgode sælges uden tillæg af moms
 • Når et investeringsgode overdrages i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Fradragsretten mindskes

Hvis fradragsretten mindskes i forhold til fradragsretten i anskaffelsesåret, skal der ske en tilbageregulering af det pågældende regnskabsårs andel af den oprindelige fratrukne købsmoms.

Virksomheder er dog først forpligtet til at foretage denne tilbageregulering af momsen, når fradragsprocenten er ændret med mindst 10%-point.

Fradragsretten stiger

Hvis fradragsprocenten for et investeringsgode stiger i forhold til fradragsprocenten på anskaffelsestidspunktet, kan virksomheden foretage et yderligere momsfradrag.

Virksomheder har ret til dette yderligere fradrag, uanset hvor mange %-point fradragsprocenten stiger.

Godet sælges

Når et investeringsgode sælges (bortset fra momsfritaget salg af fast ejendom), og virksomheden ved anskaffelsen af godet kun har opnået delvist momsfradrag, sidestilles salget med, at investeringsgodet for resten af reguleringsperioden anvendes til fuldt fradragsberettigede formål. Virksomheden vil således opnå 100% momsfradrag for resten af reguleringsperioden. Fradraget kan dog ikke overstige den moms, der opkræves ved salg af godet.

Er der tale om et momsfritaget salg af en fast ejendom, sidestilles salget derimod med, at den faste ejendom overgår til ikke-fradragsberettigede formål. Virksomheden skal derfor tilbagebetale den moms, som er fratrukket ved anskaffelsen, og som kan henføres til den resterende del af reguleringsperioden. Køber kan dog på visse betingelser overtage denne resterende reguleringsforpligtelse, således at sælger ikke skal indbetale denne.

Virksomhedsoverdragelse

Hvis salget af driftsmidler eller fast ejendom sker som et led i afvikling af en momspligtig virksomhed eller som overdragelse af en selvstændig del af virksomheden, kan køber på visse betingelser overtage den resterende reguleringsforpligtelse, således at sælger ikke skal indbetale denne.

Når en momsregistreret virksomhed har fratrukket moms ved anskaffelsen af et investeringsgode, har virksomheden i realiteten forpligtet sig til fremover at anvende det anskaffede investeringsgode til momspligtige formål i mindst samme omfang som på anskaffelsestidspunktet.

Udtagning til privat brug

Hvis den momsregistrerede virksomheds varer, driftsmidler eller ydelser udtages til privat brug for indehaveren eller de ansatte, skal der betales salgsmoms ved udtagningen.

For varer og ydelser, der udtages til privat brug, skal der beregnes salgsmoms på basis af varernes/ydelsernes indkøbs- eller fremstillingspris.

For driftsmidler, der ikke er omfattet af de særlige regler for investeringsgoder, og som inden for 5 regnskabsår efter anskaffelsen overgår til privat brug, skal der beregnes moms på basis af indkøbsprisen uden moms reduceret med 20% for hvert afsluttet regnskabsår siden anskaffelsen.

Udlæg og viderefakturering

Momsmæssigt skal udlæg og viderefakturering behandles forskelligt. Eftersom begreberne oftest bruges i flæng, kommer her en kort beskrivelse af de momsmæssige konsekvenser ved brug af henholdsvis udlæg og viderefakturering.

Udlæg

Rent praktisk er der tale om et udlæg, når en virksomhed ”midlertidigt” afholder udgiften i den endelige kundes navn og for dennes regning. Det betyder, at den originale faktura for udgifterne skal overdrages til kunden, som er den, der i sidste ende skal afholde udgiften og således kan fradrage et eventuelt momsbeløb.

Ved at anvende reglerne for udlæg er det muligt at holde visse beløb uden for momsgrundlaget, når de ”videresælges” til den, på hvis vegne udgiften er afholdt. Det betyder, at der ikke skal beregnes moms af udlægget, og der kan ske overdragelse uden moms.

For at bruge udlægsreglerne skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Udgiften skal være afholdt i købers navn. I praksis kan det være tilstrækkeligt, at købers navn blot fremgår af bilaget
 • Udgiften skal være afholdt for købers regning
 • Fakturaen skal registreres på en udlægskonto (balancekonto)
 • Originalbilaget skal udleveres til køber.

Hvis betingelserne for at anvende udlægsreglerne ikke er opfyldt, gælder de almindelige regler om viderefakturering.

Viderefakturering

Når en momspligtig leverance viderefaktureres, gælder momslovens almindelige regler, medmindre udgiften behandles efter særlige regler om udlæg

Situation Moms Fradrag
Viderefakturering af en momspligtig vare eller ydelse, fx hotel: Der skal moms på salget, viderefaktureringen Fuldt momsfradrag
Viderefakturering af momsfri varer eller ydelser, fx flybillet/taxi: Der skal moms på salget, hvis udlægsreglerne ikke er opfyldt Intet momsfradrag

Udgifter i forbindelse med salget, som sælgeren er forpligtet til at afholde, fx kilometergodtgørelse eller time-/dagpenge, kan ikke holdes uden for momsberegningen som udlæg, da udbetalingen af godtgørelsen ikke opfylder ovennævnte betingelser.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC