Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Biler - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed for medarbejderen til brug for privat kørsel, skal medarbejderen beskattes af værdien af fri bil. Det er den private rådighed, der beskattes, og ikke den faktiske private benyttelse. Kørsel mellem hjem og arbejde betragtes som privat kørsel, og medarbejdere med firmabil kan derfor ikke få fradrag for befordring.

Se vores beregningsprogram ”Firmabil eller egen bil?”, hvor man ud fra pris og kørselsbehov både privat og i virksomhedsregi kan beregne, om det bedst kan betale sig med firmabil eller privat bil.

Beskatningsgrundlaget

Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil skelnes mellem, om arbejdsgiveren har anskaffet bilen højst tre år efter bilens første indregistrering eller senere.

Ny bil (biler anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering)

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er 36 måneder eller derunder, anvendes nyvognsprisen som beskatningsgrundlag. Bilens værdi sættes dog altid til mindst 160.000 kr. 36 måneder efter bilens første indregistrering nedsættes beskatningsgrundlaget for de følgende indkomstår til 75 % af nyvognsprisen – dog ikke til et beløb under 160.000 kr

Nyvognspris

Nyvognsprisen er bilens fakturapris inkl. moms samt registreringsafgift, leveringsomkostninger, udgifter til nummerplader og normalt tilbehør. Det er alene registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr, som skal medtages i beskatningsgrundlaget for værdien af fri bil.

Eftermonteret udstyr indgår som udgangspunkt ikke i beskatningsgrundlaget.

Dom nyfortolker ”nyvognspris” 

Østre Landsret har stadfæstet den såkaldte “Mercedes-dom”, hvori byretten foretog en ny fortolkning af ”nyvognsprisen”. Sagen vedrørte en demobil, som blev købt til en væsentligt højere pris, end bilen var indregistreret til. 

Ifølge dommen skal nyvognsprisen forstås som den pris en slutbruger skal betale hos forhandleren, og altså ikke den (ofte lavere) pris, som benyttes ved beregning af registreringsafgiften. 

Dommen har i praksis medført et væsentligt højere beskatningsgrundlag for demobiler - men skattemyndighederne henviser også til dommens “nyvognspris”-fortolkning i andre sager, hvor der er forskel på købspris og det anvendte beskatningsgrundlag.

Forhøjet beskatningsgrundlag for visse nye, leasede fri biler, som er stillet til rådighed efter 1. februar 2020

For biler, der stilles til privat rådighed for en medarbejder første gang fra og med den 1. februar 2020, gælder, at hvis der sker en genberegning af bilens afgiftspligtige værdi, skal den genberegnede nyvognspris (baseret på den genberegnede afgiftspligtige værdi) anvendes ved beregning af værdi af fri bil fra tidspunktet for genberegning.

Det følger af genberegningsreglerne i registreringsafgiftsloven, at genberegning skal ske ved videresalg eller senest fire måneder fra første indregistrering.

Hvis bilen får genberegnet nyvognsprisen midt i en kalendermåned, skal den genberegnede værdi anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den pågældende måned. 

Den genberegnede nyvognspris skal anvendes, uanset om bilen, der får genberegnet værdien, er købt eller leaset af arbejdsgiveren. 

Er bilen leaset, vil det i praksis være leasingselskabet (der er ejer af bilen), der får besked om genberegningen, og som derfor kan oplyse om det nye beskatningsgrundlag.

Gammel bil (biler anskaffet mere end 36 måneder efter første indregistrering)

Er bilen på anskaffelsestidspunktet over 36 måneder gammel, regnet fra datoen fra første indregistrering, anvendes arbejdsgiverens købspris som grundlag for beregningen af den skattemæssige værdi af fri bil – dog minimum 160.000 kr. I denne situation sker der ikke nedsættelse af beskatningsgrundlaget for fri bil i de følgende år.

Hvis bilen i naturlig sammenhæng med købet sættes i stand for arbejdsgiverens regning, skal udgifterne til istandsættelse tillægges beskatningsgrundlaget.

Den skattepligtige værdi af firmabil

Den skattepligtige værdi af fri firmabil beregnes som 25 % af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst 160.000 kr., og der er ingen maksimumværdi for beregningen.

Hertil lægges et miljøtillæg, svarende til 150 % af den årlige ejerafgift for firmabilen. Hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget 150 % af den årlige vægtafgift for bilen. I miljøtillægget medregnes ikke udligningstillæg på dieselbiler, ligesom eventuelt privatbenyttelsestillæg heller ikke medregnes.

Nyt lovforslag om ændring af beskatningen af fri bil - fra 2021

Der er ved redaktionens af slutning fremsat et lovforslag om ændring af beskatningen af fri bil.

Ændringen sker for at fremme andelen af miljø- og klimavenlige biler, der bruges som firmabiler. Miljøtillægget skal således fremover vægtes højere i den samlede bilbeskatning, mens anskaffelsesprisen skal vægtes mindre.

Det foreslås derfor, at de nuværende to satser på henholdsvis 25% og 20% over 5 år reduceres til en sats på 22,5%, og grænsebeløbet på 300.000 kr. derefter udgår. Miljøtillægget forhøjes i samme periode fra 150% til 700%.

Hvordan justeringen af beskatningen af fri bil vil ske over de kommende 5 år fremgår af oversigten nedenfor.

Det forventes at lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form.

Det er den private rådighed, der beskattes, og ikke den faktiske private benyttelse.

Ifølge dommen skal nyvognsprisen forstås som den pris en slutbruger skal betale hos forhandleren, og ikke den pris, som benyttes ved beregning af registreringsafgiften.

Indfasning af justering af beskatningen af fri bil

Pct.  Gældende 1/7 - 31/12 2021 2022 2023 2024 2025 -
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5
Miljøtillæg 150 250 350 450 600 700

Ændringer i satserne for beskatning af fri bil foreslås også at skulle gælde for biler, der allerede er taget i anvendelse som fri bil.

Elbiler

Elbiler beskattes på samme måde som benzin- og dieseldrevne biler. Elektricitet til opladning af bilen vil ligesom brændstof være en sædvanlig driftsudgift, der indgår som en del af den skattepligtige værdi.

Værdien af batteriet skal medregnes ved beregning af beskatningsgrundlaget for fri elbil, selvom batteriet lejes separat af tredjemand, da batteriet anses for at være en integreret del af bilen.

Såfremt arbejdsgiveren stiller en ladestander til rådighed sammen med en fri bil, skal værdien af ladestanderen samt udgifterne til installationen heraf medregnes til beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.

Der er fremsat et lovforslag om, at værdien ladestandere og installation af ladestandere (ladestik), som arbejdsgiver stiller til rådighed ved den ansattes bopæl sammen med en elbil eller en pluginhybridbil, skal være skattefri. Hvis den ansatte ikke beskattes af værdi af fri elbil i minimum 6 måneder, skal den ansatte beskattes af markedsværdien af ladestanderen og installation, hvis de overgår til privat brug. Forslaget gælder først for ladestandere, der stilles til rådighed fra 1. juli 2021. Det forventes, at lovforslaget vedtages.

Såfremt en arbejdsgiver stiller elektricitet til rådighed til opladning af en medarbejders private elbil, skal medarbejderen beskattes af det sparede privatforbrug, i form af markedsprisen for elektriciteten.

Firmabil i en del af året/ skift af firmabil

Er bilen kun stillet til rådighed for medarbejderen i en del af året, sker der kun beskatning af fri bil i de måneder, hvor bilen er til rådighed.

Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor firmabilen helt eller delvist har været til rådighed for medarbejderen.

Har bilen kun været til rådighed en del af en måned, fx på grund af udlandsrejser eller sygefravær, medregnes værdi af fri firmabil fortsat for hele måneden. Hvis firmabilen fx ikke har været til rådighed i perioden fra 3. juli til 6. august, beskattes medarbejderen dog kun af 11/12 af årsværdien, idet den bilfri periode overstiger 30 dage.

Skifter medarbejderen firmabil én eller flere gange inden for samme måned, beskattes den pågældende af 1/12 af den årlige værdi af den dyreste af bilerne for den pågældende måned. Har medarbejderen derimod rådighed over to biler samtidig, beskattes medarbejderen af begge biler.

Skal medarbejderen undgå at blive beskattet af fri bil, skal arbejdsgiveren afskære medarbejderen fra at råde over bilen. Eksempelvis kan en medarbejder efter aftale med arbejdsgiveren aflevere firmabilen og bilnøglerne på virksomhedens adresse, hvis han/hun skal rejse i længere tid (i mindst 30 dage). I den situation sker der ikke beskatning i det antal hele måneder (30 dage), hvor firmabilen ikke er til rådighed for privat brug. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at medarbejderen ikke har haft bilen til sin rådighed i perioden.

Egenbetaling

Der består skattemæssigt en formodning om, at arbejdsgiveren afholder alle omkostninger vedrørende firmabilen.

Hvis medarbejderen af beskattede midler (nettoløn) betaler arbejdsgiveren for at have firmabil til rådighed, modregnes egenbetalingen i den skattepligtige værdi af fri bil. Virksomheden skal indtægtsføre medarbejderens betalinger for råderetten.

Driftsudgifter

Arbejdsgiveren kan afholde udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Udgifter, der typisk afholdes af arbejdsgiveren, kan betegnes som ordinære driftsmæssige udgifter, det vil sige udgifter til forsikringer, vægtafgift, grønne afgifter, benzin, elektricitet til elbiler, nødvendige reparationer og vedligeholdelse, herunder olie, vask, sprinklervæske mv.

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at udgifter til arbejdsgiverbetalt bilvask indgår som en del af bilens driftsomkostninger, således at medarbejderen ikke særskilt skulle beskattes af værdien af den fri bilvask, da medarbejderen allerede blev beskattet af fri bil. Arbejdsgiverbetalt bilvask er derimod skattepligtig for medarbejdere, der ikke har fri bil til rådighed.

Udgifter til garage, parkeringsafgifter, parkeringsbøder, færgebilletter, BroBizz, biltog og motorvej anses derimod for at være udgifter af ikke-driftsmæssig karakter. Disse udgifter er ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af firmabil. I det omfang arbejdsgiveren afholder disse udgifter for medarbejderen, må de skattemæssige konsekvenser vurderes særskilt. 

Privat anvendelse

Der sker kun beskatning af en firmabil, hvis den er til rådighed for privat anvendelse. Hvis medarbejderen tager en firmabil med hjem til sin bopæl, er der en formodning om, at bilen er til rådighed for privat anvendelse.

For at undgå beskatning skal medarbejderen kunne dokumentere, at firmabilen ikke benyttes privat. Det kræver som minimum, at der indgås en skriftlig aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må bruges til privat kørsel. Arbejdsgiveren har pligt til at påse, at aftalen overholdes, bl.a. ved at kontrollere, at fx udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.

Tages bilen med hjem, skal medarbejderen desuden føre kørebog for at kunne dokumentere, at bilen ikke bruges privat. Der gælder dog undtagelser for medarbejdere med kundeopsøgende arbejde og for visse biler på gule plader.

Bruges bilen til privat kørsel, skal medarbejderen beskattes af fri bil – uanset om der er ført kørebog eller indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring med arbejdsgiveren.

Særlige regler for hovedaktionærer 

Hovedaktionærer skal som alle andre beskattes af fri bil, når bilen stilles til rådighed for privat kørsel. Det er uden betydning for beskatningen af hovedaktionæren, om han/hun er ansat i selskabet, da beskatningen af fri bil er den samme, uanset om hovedaktionæren modtager fri bil som udbytte eller som løn.

Hvis en hovedaktionær har rådighed over en firmabil, gælder der en formodning om, at bilen ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel men også til privat kørsel. Det skyldes, at der er tale om interesseforbundne parter. Er bilen ikke til rådighed for privat kørsel, skal dette kunne dokumenteres ved, at hovedaktionæren løbende fører et detaljeret kørselsregnskab, hvor der stilles skærpede krav til bevis for bilens anvendelse. Dette gælder i særdeleshed, hvis bilen holder parkeret på hovedaktionærens bopæl. For hovedaktionærer vil der blive lagt stor vægt på nøjagtigheden af både kørebogsregistreringer og rådighedsfraskrivelsesaftale.

Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt for at undgå beskatning af fri bil, at der er indgået en aftale mellem hovedaktionær og selskabet om, at bilen ikke må benyttes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde.

Dyre eller luksuriøse biler

Der gælder i praksis en tilsvarende formodning om, at bilen er til rådighed for privat kørsel, hvis der er tale om en ”luksusbil”, selvom bilen ikke tages med på bopælen. Dette er en skærpelse i forhold til ”almindelige” biler, hvor formodning for privat brug først indtræder, hvis bilen tages med på bopælen. Skattemyndighedernes skærpede formodning begrundes med, at luksusbiler som udgangspunkt er uegnede til erhvervsmæssige formål (og at bilerne dermed efter skattemyndighedernes opfattelse primært er anskaffet med privat formål for øje.).

Er luksusbilen ikke til rådighed for privat kørsel, skal dette dokumenteres ved, at hovedaktionæren løbende fører et detaljeret kørselsregnskab, hvor der stilles skærpede krav til bevis for bilens anvendelse. Krav om kørselsregnskab gælder også, selvom luksusbilen ikke måtte være parkeret på hovedaktionærens bopæl.

Er der omvendt ikke tale om luksusbiler, er det skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at bilen står til rådighed for hovedaktionæren, hvis bilen ikke tages med på bopælen.

Leasing

Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil, og de forhold, som er beskrevet ovenfor, gælder derfor som udgangspunkt også for leasingbiler. 

Gulpladebiler

En medarbejder, der kører i en firmabil på gule plader, hvor virksomheden har taget fradrag for momsen ved anskaffelsen, og hvor virksomheden ikke har betalt privatbenyttelsesafgift for bilen, anses som udgangspunkt ikke for at have firmabil til rådighed. Kører medarbejderen alligevel privat i bilen (herunder privat kørsel mellem bopælen og det faste arbejdssted), skal der ske beskatning af fri bil.

Det er dog lovligt at anvende en gulpladebil til lejlighedsvis kørsel mellem bopælen og det faste arbejdssted op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal bruges erhvervsmæssigt, eller bilen medtages på bopælen aftenen efter, at bilen udelukkende er blevet brugt erhvervsmæssigt, og bilen den efterfølgende dag køres direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen.

Køb af dagsbeviser til brug for privat kørsel i biler på gule plader 

Et dagsbevis giver medarbejderen mulighed for at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til fire ton, selvom bilen er registreret til ”erhvervsmæssig kørsel” og normalt ikke må bruges til privat kørsel.

Alle medarbejdere kan købe et dagsbevis, når de har arbejdsgiverens tilladelse til at anvende bilen privat. Beviset købes via TastSelv eller via Skattestyrelsens app og gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59. Dagsbeviser skal købes mindst fem minutter før og tidligst 45 dage før brug.

Prisen for dagsbeviset afhænger dels af bilens type, dels af om virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje af bilen. Bemærk, at der kan maksimalt købes 20 dagsbeviser pr. bil og pr. medarbejder i løbet af et kalenderår, og at føreren har ansvaret for at medbringe dagsbeviset i bilen.

Der sker kun beskatning af en firmabil, hvis den er til rådighed for privat anvendelse.

Der gælder i praksis en formodning om, at bilen er til rådighed for privat kørsel, hvis der er tale om en ”luksusbil”.

Dagsbeviser

  Totalvægt højst 3 ton Totalvægt mellem 3-4 ton
Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis:

225 kr.

Dagsbevis:

185 kr.

Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis:

185 kr.

Dagsbevis:

185 kr.

Betalingen dækker de tilsvar, der følger af den private benyttelse af og rådighed over bilen den pågældende dag, og bilen anses fortsat som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Bemærk, at der ikke kan udstedes tilladelse til biler, der er fritaget for visse afgifter.

Hvis dagsbeviset betales af arbejdsgiveren, er der tale om et skattepligtigt personalegode. Dette vil altså sige, at medarbejderen ikke beskattes af værdien af fri bil, men i stedet beskattes af værdien af dagsbeviset.

Specialindrettede firmabiler

Er firmabilen specialindrettet, så den er uegnet til ”privat” kørsel, omfattes bilen ikke af de almindelige regler for beskatning af fri bil.

Specialindrettede firmabiler omfatter typisk kranbiler, lastbiler og lukkede kassebiler med fastmonterede hylder, som ikke umiddelbart kan fjernes, og som ikke kun udgør en begrænset del af pladsen i bagagerummet. Hvorvidt en bil kan betegnes som specialindrettet og dermed uegnet til privat kørsel beror på en konkret vurdering fra Skattestyrelsen sammenholdt med righoldig praksis på området.

Selvom der ikke sker beskatning af fri bil, bortfalder befordringsfradraget for kørsel mellem hjem og arbejde, idet kørslen i den specialindrettede bil anses for arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde.

Sker der anden privat kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel i specialindrettede biler (såkaldte svinkeærinder), beskattes kørslen med et beløb pr. kilometer svarende til Skatterådets høje sats som personlig indkomst, hvis den private kørsel overstiger en bundgrænse på 1.000 km om året. Skatterådets høje sats for skattefri kørselsgodtgørelse udgør 3,44 kr. pr. kilometer (2021).

Det er vigtigt at understrege, at bundgrænsen på de 1.000 km om året alene gælder privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel – eksempelvis indkøb af dagligvarer eller afhentning af barn på vej hjem fra arbejde. Den specialindrettede bil må derimod ikke anvendes til udelukkende private ærinder – eksempelvis indkøb af dagligvarer om aftenen, hvor medarbejderen kører fra hjemmet til dagligvarebutikken og hjem igen – også selvom den samlede private kørsel ikke overstiger 1.000 km om året.

Moms – personbiler (på hvide nummerplader)

Køb af personbiler

Hvis en virksomhed køber personbiler til brug som firmabiler, er der ikke fradrag for moms af købet.

Leasing af personbiler

Hvis virksomheden leaser en personbil (på hvide plader), der skal anvendes som fri bil, vil virksomheden have ret til fradrag for en del af momsen af leasingudgiften, hvis leasingperioden er længere end seks måneder i en sammenhængende periode, og hvis mindst 10 % af den årlige kørsel vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det er normalt ikke et krav, at der føres kørebog, hvis virksomheden på anden måde kan godtgøre, at kravet om de 10 % er opfyldt.

Driftsudgifter til personbiler 

Virksomheden har ikke momsfradragsret for driftsudgifter til personbiler, som fx benzin, reparationer, færgebilletter og broafgift – med undtagelse af udgifter til Øresundsbroen (se nedenfor).

Moms – varebiler (på gule nummerplader)

Køb af varebiler

Der er fuld momsfradragsret for køb af en varebil, hvis den udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Dette gælder uanset, om varebilen vejer mere eller mindre end tre ton. Hvis varebilen ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, er der – afhængig af varebilens vægt – intet eller delvist fradrag for købsmomsen.

Kørsel mellem eksempelvis arbejde og hjem anses som udgangspunkt for at være af privat karakter. Bemærk, at der imidlertid er mere lempelige momsregler, hvis der er tale om biler, som anvendes i forbindelse med medarbejderens skiftende arbejdssteder og vagtordninger, eller hvis bilen er specialindrettet. Hvis særlige betingelser er opfyldt, anses fx kørsel mellem hjem og arbejde og svinkeærinder ikke for at være af privat karakter.

Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat (hvor ovenstående særlige betingelser ikke er opfyldt), har virksomheden kun momsfradrag for købsmomsen, hvis varebilen vejer mere end tre ton.

Fradraget skal i den forbindelse opgøres på baggrund af et skøn over brugen til momspligtige formål.

Leasing af varebiler

Hvis virksomheden leaser en varebil, der både skal anvendes til momspligtige aktiviteter og som firmabil for en medarbejder, kan virksomheden fratrække en tredjedel af momsen på leasingudgiften, hvis varebilen vejer tre ton eller mindre.

Vejer varebilen mere end tre ton, skal fradragsretten i stedet opgøres på baggrund af et skøn.

Driftsudgifter til varebiler

Momsen af driftsudgifter kan fradrages fuldt ud, hvis bilen vejer tre ton eller mindre. Dette gælder, selvom bilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel, og det gælder både ejede og leasede biler.

For varebiler over tre ton har virksomheden kun et skønsmæssigt fradrag, hvis varebilen anvendes til både momspligtige aktiviteter og til privat kørsel mv.

Der gælder imidlertid nedenstående særlige regler for Øresund:

Kørsel over Øresund

Hvis kørslen udelukkende vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til fuldt momsfradrag. Der er dog ikke ret til momsfradrag, hvis kørslen kun vedrører private eller ikke-momspligtige formål. Fradragsretten omfatter både den svenske og danske moms på passagen. Det betyder, at den danske virksomhed kan fratrække den svenske moms på brobilletten i sin almindelige danske momsangivelse.

Reglen gælder både personbiler og varebiler.

Parkering af firmabil ved virksomhedens lejemål 

Landsskatteretten har fastslået, at den del af en virksomheds lejemål, der omfatter parkeringspladser, som udgangspunkt vedrører personbiler. Den del af momsen, der kan henføres til disse parkeringspladser, kan derfor ikke fradrages.

Hvis virksomheden kan dokumentere eller sandsynliggøre, at parkeringspladserne eller en del heraf alene benyttes til varebiler og/eller til forretningsforbindelsers parkering af biler, vil der dog være momsfradrag. I langt de fleste tilfælde er det formentlig nødvendigt at basere fradragsretten på et skøn over den samlede anvendelse af virksomhedens parkeringsfaciliteter.

Moms – leasing af firmabil i andre EU-lande

Danske virksomheder, der har indgået kontrakter med udenlandske leasingselskaber om langtidsleasing – det vil sige i de tilfælde, hvor bilerne leases i en sammenhængende periode på mere end 30 dage – skal selv beregne og afregne dansk moms af leasingafgiften efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Moms – deleleasing

Der findes ingen specielle momsregler i forbindelse med deleleasing, og det er derfor momslovens almindelige fradragsregler for leasing af biler, der finder anvendelse.

Registreringsafgift på udenlandske biler

Som udgangspunkt skal der betales registreringsafgift i Danmark af biler, der anvendes af personer, som har adresse i Danmark, eller personer, som opholder sig her i landet i en længerevarende periode, det vil sige, hvor opholdsperioden overstiger 180 dage i løbet af et år.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Er firmabilen specialindrettet, så den er uegnet til ”privat” kørsel, omfattes bilen ikke af de almindelige regler for beskatning af fri bil.

Skattestyrelsen har stort fokus på, om virksomhederne kan dokumentere/sandsynliggøre, at en leaset personbil anvendes til mindst 10 % momspligtig kørsel.

I PwC’s publikation ”Firmabiler” kan man læse meget mere om fritagelse for betaling af registreringsafgift, flexleasing mv. samt om beskatning af firmabiler, leasede biler osv.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC