Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Familierelaterede udgifter - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren for udgifter vedrørende medarbejderens familie, skal medarbejderen beskattes heraf. Dette gælder også, selvom afholdelse af udgiften i en eller anden grad kunne siges at være en forudsætning for, at medarbejderen kan udføre sit arbejde. 

Børnepasning

Betaler arbejdsgiveren for pasning af medarbejderens børn, er dette et skattepligtigt gode, da børnepasning anses for at være en privat udgift for medarbejderen. Dette gælder både, hvis arbejdsgiveren betaler for pasning i dagpleje, institution eller lign., og hvis arbejdsgiveren betaler en pædagog for at passe medarbejdernes børn på arbejdspladsen.

Det forhold at børnepasningen eventuelt stilles til rådighed af arbejdsgiver i forbindelse med fx overarbejde, merarbejde eller lignende, ændrer ikke ved, at udgifterne til børnepasning anses for at være en privat udgift og dermed skattepligtig for medarbejderen.

Arbejdsgivers betaling af børnepasning kan efter skattemyndighedernes praksis ikke omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Børnepasningen vil i stedet evt. kunne omfattes af bagatelgrænsen for private goder på 1.200 kr. (2021).

Hvis arbejdsgiveren refunderer medarbejderen for dennes udgifter til børnepasning, skal der ske beskatning af det refunderede beløb, som et tillæg til lønnen.

Skolegang/uddannelse 

Arbejdsgivers betaling af skole/uddannelse til medarbejderens ægtefælle eller børn er et skattepligtigt gode, da dette anses for en privat udgift. Reglerne om at arbejdsgiverbetalt uddannelse kan være skattefri for medarbejderen, hvis den har et erhvervsmæssigt sigte, gælder således kun for uddannelser, som medarbejderen deltager i. 

Flytteudgifter

Skal medarbejderen skifte arbejdssted for samme arbejdsgiver, kan arbejdsgivers betaling af transportudgifter (fx flybilletter) til medarbejderens husstand evt. være skattefri. Flytteudgifter er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.

Ydelser i forbindelse med udstationering

Arbejdsgiveren kan ønske at afholde udgifter for medarbejderen og dennes ægtefælle/børn, der opstår i forbindelse med at medarbejderen skal udstationeres til at arbejde i udlandet eller indstationeres til Danmark.

Skatteministeriet har taget stilling til skattepligten i forbindelse med række såkaldte ”relocation-ydelser”, som en arbejdsgiver ønskede at afholde i forbindelse med indstationering af en medarbejder med familie.

Skatteministeriets opfattelse var, at medarbejderen ikke var skattepligtig, hvis de udgifter som arbejdsgiver afholdt, var en direkte nødvendighed for, at den indstationerede medarbejder fx kunne opholde sig og udføre arbejde i Danmark for arbejdsgiveren i henhold til gældende danske og EU-retlige regler (eksempelvis udgifter til visum eller arbejds- og opholdstilladelse)

Skattefriheden gælder dog kun den del af udgifterne, der kan henføres til medarbejderen og ikke en eventuel andel af udgifterne til ydelserne, der kan henføres til medarbejderens familie eller husstand.

Hvem beskattes?

Beskatningen af den del af den arbejdsgiverbetalte udgift, der vedrører familien, skal ske hos medarbejderen, uanset om godet ydes til medlemmer af medarbejderens husstand, idet godet ydes i kraft af medarbejderens ansættelse.

Momshåndtering

Virksomhedens ret til momsfradrag kommer an på, hvad udgiften vedrører, og om udgiften kan anses at være erhvervsmæssigt begrundet. Eventuelle momsbelagte udgifter til sprogkursus eller lignende, som medarbejderen skal have for at varetage sit arbejde, vil give ret til fuldt momsfradrag, hvis virksomheden i øvrigt har fuldt momspligtige aktiviteter.

Flytteudgifter relateret til flytning af medarbejderen på virksomhedens initiativ anses for erhvervsmæssigt begrundet, og virksomheden har derfor momsfradrag herfor.

Derimod vil udgifter til bolig ikke give ret til momsfradrag. Udgifter til hotel vil som udgangspunkt give ret til fuldt momsfradrag, men det kan ikke udelukkes, at Skattestyrelsen vil anse udgifterne som værende af privat karakter. Vi anbefaler derfor, at der foretages en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde.

Bemærk, at retten til momsfradrag som udgangspunkt alene vil omfatte medarbejderen, hvorfor udgifter til medarbejderens familie ikke giver ret til momsfradrag, da disse anses som naturalaflønning af medarbejderen.

Opdateret Januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Betaler arbejdsgiveren for udgifter vedrørende medarbejderens familie, skal medarbejderen beskattes heraf.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC