Familierelaterede udgifter - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren for udgifter vedrørende medarbejderens familie, skal medarbejderen beskattes heraf. Dette gælder også, selvom afholdelse af udgiften i en eller anden grad kunne siges at være en forudsætning for, at medarbejderen kan udføre sit arbejde.

Børnepasning

Betaler arbejdsgiveren for pasning af medarbejderens børn, er dette et skattepligtigt gode, da børnepasning anses for at være en privat udgift for medarbejderen. Dette gælder både, hvis arbejdsgiveren betaler for pasning i dagpleje, institution eller lignende, og hvis arbejdsgiveren betaler en pædagog for at passe medarbejdernes børn på arbejdspladsen.

At børnepasningen eventuelt stilles til rådighed af arbejdsgiver i forbindelse med fx overarbejde, merarbejde eller lignende ændrer ikke ved, at udgifterne til børnepasning anses for at være en privat udgift og dermed skattepligtig for medarbejderen.

Arbejdsgivers betaling af børnepasning kan efter skattemyndighedernes praksis ikke omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Børnepasningen vil i stedet evt. kunne omfattes af bagatelgrænsen for private goder på 1.300 kr. (2023).

Hvis arbejdsgiveren refunderer medarbejderen for dennes udgifter til børnepasning, skal der ske beskatning af det refunderede beløb, som et tillæg til lønnen.

Skolegang/uddannelse

Arbejdsgivers betaling af skole/uddannelse til medarbejderens ægtefælle eller børn er et skattepligtigt gode, da dette anses for en privat udgift. Reglerne om, at arbejdsgiverbetalt uddannelse kan være skattefri for medarbejderen, hvis den har et erhvervsmæssigt sigte, gælder således kun for uddannelser, som medarbejderen deltager i.

Flytteudgifter

Skal medarbejderen skifte arbejdssted for samme arbejdsgiver, kan arbejdsgivers betaling af transportudgifter (fx flybilletter) til medarbejderens husstand evt. være skattefri. Flytteudgifter er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.

Ydelser i forbindelse med udstationering

Arbejdsgiveren kan ønske at afholde udgifter for medarbejderen og dennes ægtefælle/børn, der opstår i forbindelse med, at medarbejderen skal udstationeres til at arbejde i udlandet eller indstationeres til Danmark for samme arbejdsgiver.

Skatteministeriet har taget stilling til skattepligten i forbindelse med række såkaldte ”relocation-ydelser”, som en arbejdsgiver ønskede at afholde i forbindelse med indstationering af en medarbejder med familie.

Skatteministeriets opfattelse var, at medarbejderen ikke var skattepligtig, hvis de udgift­er som arbejdsgiver afholdt, var en direkte nødvendighed for, at den indstationerede medarbejder fx kunne opholde sig og udføre arbejde i Danmark for arbejdsgiveren i henhold til gældende danske og EU-retlige regler (eksempelvis udgifter til visum eller arbejds- og opholdstilladelse).
Skattefriheden gælder dog kun den del af udgifterne, der kan henføres til medarbejderen og ikke en eventuel andel af udgifterne til ydelserne, der kan henføres til medarbejder­ens familie eller husstand.

Hvem beskattes?

Beskatningen af den del af den arbejdsgiverbetalte udgift, der vedrører familien, skal ske hos medarbejderen, uanset om godet ydes til medlemmer af medarbejderens husstand, idet godet ydes i kraft af medarbejderens ansættelse.

Momshåndtering

Virksomhedens ret til momsfradrag afhænger af, hvad udgiften vedrører, og om udgiften kan anses for at være erhvervsmæssigt begrundet. Eventuelle momsbelagte udgifter til sprogkursus eller lignende, som medarbejderen skal have for at varetage sit arbejde, vil give ret til fuldt momsfradrag, hvis virksomheden i øvrigt har fuldt momspligtige aktiviteter.

Flytteudgifter relateret til flytning af med­arbejderen på virksomhedens initiativ anses for erhvervsmæssigt begrundet, og virksomheden har derfor momsfradrag herfor.

Derimod vil udgifter til bolig ikke give ret til momsfradrag. Udgifter til hotel vil som udgangspunkt give ret til fuldt momsfradrag, men det kan ikke udelukkes, at Skattestyrelsen vil anse udgifterne som værende af privat karakter. Vi anbefaler derfor, at der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Bemærk, at retten til momsfradrag som udgangspunkt alene vil omfatte medarbejder­en, hvorfor udgifter til medarbejderens familie ikke giver ret til momsfradrag, da disse anses som naturalaflønning af medarbejderen.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Betaler arbejdsgiveren for udgifter vedrørende medarbejderens familie, skal medarbejderen beskattes heraf.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC