Opladning af elbiler via ladestandere

En guide til optimering af afgifts-, moms- og skattemæssige forhold

Fokus på den grønne omstilling er større end nogensinde før, og i takt med udskiftning af fossile brændsler med bæredygtige energikilder, så vinder elbiler indpas på de danske veje.

En vigtig faktor for at elbiler bliver et reelt alternativ til benzin- og dieselbiler er, at der findes og sker udbygning af en fungerende infrastruktur med ladestandere, hvor elbilerne kan oplades.

Mange virksomheder er i gang med eller overvejer at opsætte ladestandere ved virksomheden, ved medarbejdere og helt tredje steder eller at udbyde drift- og serviceaftaler på ladestandere. Afhængig af det konkrete setup, som virksomheden påtænker, vil der være forskellige afgifts-, moms- og skattemæssige forhold, som I bør være opmærksomme på. I det følgende har vi beskrevet forholdene nærmere.

Etablering og drift af egne ladestandere hos virksomheden

I det følgende beskrives reglerne i tilfælde, hvor en virksomhed selv ejer, drifter og anvender el-ladestandere. Ladestanderen er placeret hos virksomheden.

Afgiftsmæssige forhold

Almindeligvis kan virksomheder få godtgjort elafgift i samme omfang som virksomheden har fradrag for moms, og for den mængde elektricitet virksomheden selv har forbrugt. Dette udgangspunkt er fraveget i forhold til godtgørelse af elafgift på elektricitet til opladning af elbiler via ladestandere.

Undtagelsen til de almindelige godtgørelsesregler betyder, at momsregistrerede virksomheder – under visse betingelser – kan få godtgjort elafgift på elektricitet til opladning af elbiler via ladestandere, også selvom virksomheden ikke er den direkte forbruger af elektriciteten. Det betyder, at det fx er muligt for virksomheder at sætte egne ladestandere op på parkeringspladsen og samtidig få godtgjort elafgift på den forbrugte elektricitet uanset om opladning sker til virksomhedens egne firmabiler, til ansattes private elbiler eller til gæsters og kunders elbiler. Samtidig skal der ikke tages hensyn til virksomhedens fradrag for moms.

Betingelser for godtgørelse af elafgift

Det er en forudsætning for at gøre brug af den særlige godtgørelsesordning, at elforbruget til opladning af elbilen sker via ladestandere, hvor elforbruget er særskilt målt med måler i ladestanderen.

Derudover betinges den særlige godtgørelsesordning af, at virksomheden driver ladestanderen for egen regning og risiko.

Om betingelserne er opfyldt, vil altid afhænge af en konkret vurdering, men en tommelfingerregel er, at virksomheden skal afholde alle omkostninger til service til og drift af ladestanderen – uden begrænsninger.

Selskabsskattemæssige forhold

Selskaber kan opnå fradrag for skattemæssige afskrivninger for udgifter til ladestandere (herunder etableringsudgifter), som anvendes til et erhvervsmæssigt formål1, ligesom selskabet kan opnå et fuldt skattemæssigt fradrag for faktiske udgifter til vedligeholdelse m.v. i den skattepligtige indkomst.

En virksomheds udgifter til opladning af kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres elbiler på virksomhedens egen adresse er desuden fradragsberettiget, såfremt kunderne m.fl. er hos virksomheden i forretningsmæssigt ærinde. Udgifter til opladning af kunder, m.fl.’s elbiler anses som repræsentationsudgifter, hvorfor fradragsretten vil være begrænset til 25 % af de afholdte udgifter.

Skattemæssigt resultat

Det skattemæssige resultat opgøres som indtægter minus omkostninger, herunder afskrivninger.

Skattemæssige afskrivninger

Selskaber kan foretage skattemæssige afskrivninger for udgifter til ladestandere efter reglerne i afskrivningsloven.

Der skal foretages en vurdering af, om anlægget skattemæssigt kan anses som et driftsmiddel eller en installation.

En ladestander anses som udgangspunkt som et driftsmiddel, og der kan således fratrækkes skattemæssige afskrivninger. Skattemæssige afskrivninger for driftsmidler udgør indtil 25 % og opgøres efter saldometoden.

Straksafskrivning

Hvis ladestanderen inklusive etableringsudgift har en anskaffelsessum på DKK 31.000 kr. (indkomståret 2022) eller derunder kan den straksafskrives, jf. afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

1) Erhvervsmæssige formål omfatter også selskabets medarbejderes eller eventuelle kunders anvendelse af ladestanderen.

Personskattemæssige forhold

Ladestandere etableret hos virksomheden kan anvendes af virksomhedens medarbejdere uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, hvis ladestanderen anvendes til opladning af den pågældende medarbejders firma-elbil. Eller hvis medarbejderen betaler herfor.

Anvendes ladestanderne derimod til opladning af en medarbejders private elbil, vil det blive betragtet som sparet privatforbrug, som medarbejderen er skattepligtig af efter de almindelige regler for skattepligtige personalegoder.

Det betyder, at medarbejderen vil være skattepligtig af det beløb, som medarbejderen har sparet ved brug af virksomhedens ladestander, hvis beløbet inklusive værdien af andre private goder ydet i indkomståret, overstiger bagatelgrænsen for private goder på 1.200 kr. (2022).

Den skattepligtige værdi af opladningen vil i den forbindelse blive opgjort ud fra markedsprisen for elektriciteten. Hvis bagatelgrænsen overskrides, har virksomheden pligt til at indberette medarbejderens forbrug af elektricitet til eIndkomst. Alternativt kan virksomheden vælge at opkræve betaling for forbruget direkte hos medarbejderen.

Begge situationer kræver, at virksomheden opgør og registrerer, hvad den konkrete medarbejder forbruger af elektricitet, og at dette kan dokumenteres over for skattemyndighederne, hvis myndighederne måtte efterspørge dette.

Momsmæssige forhold

Vi bemærker indledningsvist, at der på nuværende tidspunkt ikke findes særregler for momsbehandlingen ved køb/leje af tilbehør til elbiler samt løbende drift, hvorfor der gælder de samme momsregler som for udstyr til ”almindelige” benzin- og dieseldrivende biler.

På den baggrund har vi nedenfor udarbejdet en skematisk oversigt over momsbehandlingen ved etablering og drift af ladestandere på virksomhedens egen lokation:

    Momsfradragsret ved ladestandere Moms
  Anvendes til (motorkøretøjets art): Køb Drift Ved salg
1. Personbiler (uanset om bilen bruges helt eller delvist i virksomheden) Ingen Ingen Ingen
2. Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt ikke over 3 tons:      
  a) Bruges kun i virksomheden Fuld Fuld Fuld
  b) Bruges ikke kun i virksomheden (pape gøjeplade biler) Ingen Fuld Ingen
3. Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over 3 tons      
  a) Bruges kun i virksomheden Fuld Fuld Fuld
  b) Bruges ikke kun i virksomheden
Reglerne om fradragsret for køb af ladestandere, og driften heraf, til disse køretøjer er ikke standardiserede, men følger de almindelige fradragsregler.
4. Andre motorkøretøjer

Etablering og drift af ladestandere hos kunder

I det følgende beskrives reglerne i tilfælde, hvor en virksomhed tilbyder at opsætte og drifte ladestandere til opladning af elbiler til sin kunde. Virksomheden eller virksomhedens kunde ejer ladestanderen. Virksomhedens kunde indgår en drifts- og serviceaftale med virksomheden. I det følgende benævnes virksomheden; ”ladestanderoperatøren”.

Afgiftsmæssige forhold

En ladestanderoperatør, som tilbyder sine kunder en drifts- og serviceaftale på ladestandere til opladning af elbiler, kan gøre brug af den særlige godtgørelsesordning af elafgiften på elektricitet til ladestanderen, og dermed tilbyde sin drifts- og serviceydelse til kunden til en billigere pris (fx svarende til den godtgjorte elafgift).

Betingelser for godtgørelse af elafgift

Afgiftsmæssigt er det ikke afgørende, hvor ladestanderen er placeret eller hvor ejerskabet ligger, når blot ladestanderoperatøren afholder alle omkostninger til ladestanderens service og drift og elforbruget i ladestanderen er målt direkte i ladestanderen.

Elektriciteten til ladestanderen kan enten faktureres 1) direkte fra elhandelsselskabet til ladestanderoperatøren, eller 2) fra elhandelsselskabet til ladestanderoperatørens kunde, hvor ladestanderen er placeret. I begge tilfælde kan elafgiften godtgøres til ladestanderoperatøren.

Det påvirker ikke muligheden for at få godtgjort elafgift om ladestanderoperatørens kunde er et selskab eller en privatperson.

Selskabsskattemæssige forhold

Salg og udleje

Indtægter ved salg af ladestandere og indtægter forbundet med en drifts- og serviceaftale af ladestandere med virksomheder og private, indgår i selskabets skattepligtige indkomst, og beskattes efter de almindelige skatteretlige regler.

Når selskabet ejer ladestanderen og denne anvendes erhvervsmæssigt2 kan selskabet afskrive udgifterne til ladestanderen efter reglerne i afskrivningsloven, jf. ovenfor. Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt ikke kan afskrives på ladestanderen det første ejerår, når ladestanderen er erhvervet med henblik på at udleje denne til en kunde.

Drift af andres ladestandere

Indtægter forbundet med en drifts- og serviceaftale af ladestandere med virksomheder og private indgår i selskabets skattepligtige indkomst, og vil blive beskattet efter de almindelige skatteretlige regler.

For virksomheden, som drifter ladestanderen og leverer elektricitet vil der ikke være afskrivningsret for udgiften til ladestanderen, da denne ejes af kunden.

2) Erhvervsmæssige formål omfatter også selskabets medarbejderes eller eventuelle kunders anvendelse af ladestanderen.

Personskattemæssige forhold

Ladestanderoperatøren har ingen indberetningspligt i forhold til brugere af ladestanderen, da der ikke består et ansættelsesforhold mellem ladestanderoperatøren og brugeren.

Da der derimod består et ansættelsesforhold mellem kunden og kundens medarbejdere vil kundens medarbejdere i udgangspunktet være omfattet af de samme skattemæssige konsekvenser ved brug af ladestandere opstillet hos kunden, som beskrevet i afsnittet ”Etablering og drift af egne ladestandere hos virksomheden” under personskattemæssige forhold.

Momsmæssige forhold

Salg og drift af ladestandere er en momspligtig aktivitet. Det betyder, at ladestanderoperatøren skal beregne 25 % moms af salget og driften af ladestanderne, uanset om der er tale om salg til virksomheder eller private. Ligeledes vil ladestanderoperatøren have fuldt momsfradrag for de udgifter til salget og driften, der kan henføres direkte til denne aktivitet, herunder indkøb af elektriciteten.

Det er dog en betingelse, at udgifterne er faktureret direkte til ladestanderoperatøren for, at der kan opnås momsfradrag for udgifter til eksempelvis installeringen samt den løbende drift, herunder køb af elektricitet. Er dette ikke tilfældet vil momsen være en yderligere omkostning.

Etablering og drift af ladestandere hos medarbejdere

I det følgende beskrives reglerne i tilfælde, hvor en virksomhed tilbyder at opsætte og drifte ladestandere til opladning af elbiler hos medarbejdere. Virksomheden eller ”ladestanderoperatøren” ejer ladestanderen. Virksomheden indgår en drifts- og serviceaftale med ”ladestanderoperatøren”.

Afgiftsmæssige forhold

Afgiftsmæssigt gælder samme regler og betingelser for at gøre brug af den særlige godtgørelsesordning, som under afsnittet ”Etablering og drift af egne ladestandere hos kunder”.

Selskabsskattemæssige forhold

Indtægter og udgifter i forbindelse med etablering og drift af ladestandere hos virksomhedens medarbejdere beskattes efter de almindelige skatteretlige regler og medfører beskatning af indtægter, fradrag for driftsudgifter og fradrag for skattemæssige afskrivninger.

Personskattemæssige forhold

Elbil på hvide plader

Fra og med 1. juli 2021 kan ladestandere etableres og installeres på medarbejdernes private bopæl for virksomhedens regning, uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderne hvis den pågældende medarbejder har firma-elbil.

Hvis der er tale om en firma-elbil, hvor medarbejderen beskattes efter reglerne om fri bil, har virksomheden desuden mulighed for at overdrage ejerskabet over ladestanderen til medarbejderen skattefrit, når den pågældende medarbejder ikke længere har fri elbil stillet til privat rådighed. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen har haft fri elbil (herunder pluginhybridbil) i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder efter den 1. juli 2021.

Det bemærkes, at skattefriheden også er betinget af, at ladestanderen har været stillet til rådighed samtidig med at medarbejderen har haft fri elbil. Medarbejderen kan med andre ord ikke få ladestanderen skattefrit, hvis ladestanderen først etableres og installeres på medarbejderens bopæl, efter at medarbejderen er ophørt med at have fri elbil.

Hvis medarbejderen ikke opfylder ovennævnte betingelser for skattefri overdragelse af ladestanderen, vil medarbejderen i stedet skulle beskattes af markedsværdien af ladestanderen og installationen i forbindelse med overdragelsen.

For så vidt angår selve el-udgiften til opladning af elbilen, vil den være indeholdt i beskatningen af fri bil, i det omfang eludgiften kan henføres til opladning af firma-elbilen. Det er afgørende, at udgifterne kan individualiseres via måler til den pågældende firmabeskattede bil. Virksomheden kan afholde udgifterne til elektricitet direkte eller efter medarbejderens udlæg efter regning.

Det skal for eventuelle andre udgifter og indtægter knyttet til medarbejderens egen drift af ladestanderen - eller en ladestanderoperatørs drift af ladestanderen på medarbejderens bopæl - afklares særskilt, om – og i givet fald hvordan – virksomheden evt. kan kompensere medarbejderen for udgiften, og om indtægter evt. er skattepligtige for medarbejderen.

Såfremt udgiften til elektricitet ikke kan henføres til opladning af medarbejderens firmabil, skal medarbejderen beskattes af det sparede privatforbrug som et skattepligtigt personalegode ud fra markedsprisen for elektriciteten.

Hvis ladestanderen er blevet etableret ved medarbejderens bopæl før 1. juli 2021 skal værdien af ladestanderen og installationen heraf medregnes til beregningsgrundlaget for værdi af fri bil indtil 1/7 2021. Hvis arbejdsgiver før 1/7 2021 har foræret ladestander og installationer til medarbejderen (fx hvis medarbejderen ikke længere får fri elbil stillet til rådighed), skal medarbejderen beskattes af markedsværdien heraf på tidspunktet for overdragelse af ejerskabet til medarbejderen.

Elbil på gule plader

For så vidt angår personbeskatningen af ladestander og/eller elforbrug, er reglerne principielt de samme, uanset om der er tale om en gul- eller hvidpladebil.

Dog er det et krav for, at virksomheden skattefrit kan overdrage ladestanderen til medarbejderen, at medarbejderen dels 1) har firmabil stillet til rådighed, og dels 2) at medarbejderen er blevet beskattet af fri bil i minimum 6 måneder efter 1/7 2021, hvilket som udgangspunkt ikke er muligt med en gulpladebil, da gulpladebilen ikke må bruges til privat kørsel grundet de moms- og afgiftsmæssige begrænsninger herfor.

Forærer virksomheden ladestander og installationer til medarbejderen – og har medarbejderen haft en bil på gule plader stillet til rådighed af virksomheden - skal medarbejderen således beskattes af markedsværdien heraf på tidspunktet for overdragelse af ejerskabet til medarbejderen.

Momsmæssige forhold

Som nævnt ovenfor findes der på nuværende tidspunkt ikke særlige momsregler for ladestandere, hvorfor man falder tilbage på de almindelige regler.

Momsfradraget for ladestandere, herunder indkøb og løbende drift af disse som stilles til rådighed på medarbejderens bopæl må derfor afgøres efter anvendelsen.

Hvis ladestanderen alene anvendes privat er der ikke fradrag for momsen, uanset bilens art. Anvendes ladestanderen både til momspligtige og private formål er det biltypen der er afgørende for om der er ret til momsfradrag.

Momspligtig og privat anvendelse

Udgifter der relaterer sig til personbiler (hvidpladebiler) berettiger ikke til momsfradrag, dette gælder både købs- og driftsudgifter. Indkøb og drift af ladestandere der opsættes på en medarbejders privatadresse berettiger derfor ikke momsfradrag.

Udgifter til driften af en varebil (gul- og papegøjepladebil) under 3 ton er fuldt fradragsberettigede. Det er vores opfattelse, at en ladestander er at betragte som en driftsudgift, da denne er nødvendigt for driften af bilen, hvorfor der vil være fuld fradrag for både indkøb og den løbende drift af ladestandere.

Er der i stedet tale om en varebil der vejer over 3 ton som opsættes hos en medarbejder således at den både vedrører momspligtige aktiviteter og privat anvendelse afhænger momsfradraget af et skøn over hvor stor en del af anvendelsen må antages at vedrører den momspligtige aktivitet.

Hvor en ladestanderen anvendes af andre mod betaling, således at virksomheden kan anses for at sælge elektricitet fra medarbejderens bopæl. I sådanne tilfælde vil anvendelsen både bestå af momspligtigt salg af elektricitet og medarbejderens private anvendelse. Virksomheden har således fradrag for den del af udgifterne (både indkøb og drift) der kan henføres til den momspligtige aktivitet. Fordelingen skal foretages efter et skøn.

Skønnet bør vurderes mindst én gang årligt. Vi anbefaler, at virksomheden har taget stilling til, hvad der ligger til grund for det skøn, der er udøvet og kan dokumentere deres overvejelser af hensyn til en eventuel kontrol fra Skattestyrelsen.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Henrik Bech Nielsen

Partner, Skat, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 3945 9574

Følg PwC