One Stop Shop

– vejledning til web-shops

Den 1. juli 2021 trådte nye regler for e-handel inden for EU i kraft. Reglerne skal gøre det nemmere for webshops og platforme at sælge varer og ydelser til private.

De nye regler betyder følgende:

 • der etableres en fælles EU-fjernsalgsgrænse,
 • den hidtidige Mini One Stop Shop-ordning (MOSS) udvides og bliver til One Stop Shop-ordning (OSS), og
 • elektroniske grænseflader bliver pålagt et større ansvar for momsbehandlingen af varer, der importeres fra et tredjeland.

 

1. Ny fjernsalgsgrænse

Som nævnt ovenfor blev der introduceret en fælles fjernsalgsgrænse i EU på EUR 10.000 ex. moms. Den nye fjernsalgsgrænse erstatter de ældre nationale grænser. Det betyder, at hvis en virksomheds samlede fjernsalg til andre EU-lande overstiger EUR 10.000 ex. moms, skal virksomheden pålægge moms i det land, hvor forbrugeren er bosat og dermed også som udgangspunkt momsregistreres i det pågældende land.

Dog kan man ved hjælp af OSS-ordningen lette den administrative byrde.

 

Lad os hjælpe

Vi står klar til en drøftelse, såfremt I har spørgsmål til de nye fjernsalgsregler.

Få en uforpligtende samtale

 

2. One Stop Shop-ordningen

Den elektroniske ordning One Stop Shop blev introduceret i sin nye form samtidig med den nye fjernsalgsgrænse. Ordningen har indtil 1. juli 2020 kun omfattet elektronisk leverede ydelser (Mini One Stop Shop), men er nu blevet udvidet til at omfatte al fjernsalg af varer og visse ydelser til private.

Der er også mulighed for frivilligt at registrere sig under ordningen, selv om man endnu ikke har oversteget fjernsalgsgrænsen. På den måde undgår man at skulle holde øje med, om man overskrider fjernsalgsgrænsen.

Hvorfor skal man registreres for One Stop Shop?

Ved at registrere sig under OSS-ordningen, skal man ikke længere registreres i alle de lande, som man har fjernsalg til. Man kan derimod nøjes med en OSS-registrering som vedhæng til den ordinære momsregistrering i Danmark og indbetale den lokalt opkrævede moms via Skattestyrelsen.

Den fjernsalgsmoms, som man opkræver i hele EU skal blot indberettes til de danske skattemyndigheder under OSS-ordningen. Skattestyrelsen fordeler derefter momsen til de pågældende lande. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at ordningen udelukkende kan anvendes til at indberette salgsmomsen. Det er altså ikke muligt at få fradrag for købsmoms gennem ordningen i de lande, som man har fjernsalg til.

I kan altså lade jer registrere for OSS i Danmark og undgå momsregistreringer i andre EU-lande, når varerne afsendes fra Danmark. Det betyder, at I kun skal forholde jer til én indberetning, én indbetaling, ét sprog og ét lands skattemyndigheder.

OSS kan dog kun anvendes, når varerne passerer en landegrænse inden for EU. Er man derimod etableret eller har et varelager i forbrugslandet, kan man ikke anvende OSS, men skal i stedet momsregistreres og beregne national moms i det pågældende land. 

Hvis der afsendes varer fra andre EU-lande direkte til forbrugeren, anbefaler vi, at dette kortlægges, da et lager i et andet EU-land kan medføre lokale forpligtigelser i form af moms-, told og afgiftsregistreringer.

Særligt for elektroniske grænseflader

Udover de ovennævnte ændringer, er der en ekstra regel, som man skal have for øje, hvis man driver virksomhed igennem en elektronisk grænseflade. Ved elektronisk grænseflade forstås en markedsplads, platform, portal eller lignende, der formidler salg af varer. Der er blevet indført nye regler for elektroniske grænseflader, som gør elektronisk grænseflader ansvarlige for momsbehandlingen, når varer importeres til EU.

Efter de nye regler, anses elektroniske grænseflader for at være køber og sælger af de varer, der importeres fra lande uden for EU, som handles gennem deres markedsplads. Det betyder, at elektroniske grænseflader fremover skal betale og opkræve moms i købers land, når private køber varer, der er importeret fra et tredjeland, hvis værdien af varerne ikke overstiger EUR 150.

Særligt for virksomheder, der sælger igennem elektroniske grænseflader

Sælger man varer igennem en elektronisk grænseflade, er det vigtigt at kigge ind i aftalen og være opmærksom på, hvilken rolle den elektroniske grænseflade har momsmæs- sigt. Hvis varerne købes og sælges af den elektroniske grænseflade, skal den elektroniske grænseflade håndtere momsen, og man skal som sælgende virksomhed udelukkende forholde sig til sit B2B salg til den elektroniske grænseflade. Når varerne, der handles, befinder sig i EU, kan den elektroniske grænseflade også optræde som formidler af varerne på virksomhedens vegne. I denne situation er virksomheden stadig ansvarlig for momshåndteringen af varerne.

 

3. Hvem kan registreres for One Stop Shop?

Virksomheder i EU, der har fjernsalg til private, kan lade sig registrere under OSS-ordningen. Der findes 3 forskellige registreringsformer under OSS-systemet, nemlig EU-ordningen, Importordningen og Ikke-EU-ordningen. Sidstnævnte vil ikke blive gennemgået, da denne udelukkende gælder for salg af ydelser til forbrugere i EU fra virksomheder, som ikke er etableret i EU. Der gælder forskellige regler for, hvem der kan registrere sig under de forskellige ordninger.

EU-ordningen

EU-ordningen er ordningen for fjernsalg inden for EU og salg af ydelser. OSS ordningen er derfor relevant for følgende typer virksomheder:

 • Virksomheder, der er etableret i EU, der har fjernsalg af varer og ydelser til andre EU-lande.
 • Virksomheder, der er etableret uden for EU, som sender varer fra et lager eller lignende i et EU-land.

Som virksomhed etableret i Danmark kan man registreres for EU-ordningen i Danmark. Det afgørende for anvendelsen af ordningen er, at varerne sendes fra et EU-land og leveres til et andet EU-land. Hvis virksomheden handler med punktafgiftspligtige varer, kan der være krav til registrering for punktafgifter – se afsnittet vedrørende ”OSS-systemet ved handel med punktafgiftspligtige varer”.

Importordningen (IOSS)

IOSS-ordningen bruges, når varer indføres fra lande uden for EU og værdien af disse varer ikke overstiger EUR 150. Derfor er der to typer virksomheder, som kan registreres for denne ordning:

 • Virksomheder, der er etableret i EU, der importerer varer og videresælger disse til forbrugere i EU.
 • Virksomheder, der er etableret uden for EU, som importerer og videresælger disse til forbrugere i EU.

Er man derfor en dansk virksomhed, der sælger varer til et andet EU-land (fx Holland), hvor varerne sendes fra et tredjeland (fx Kina) til forbrugeren i det andet EU-land (fx Holland), kan man også lade sig registrere for IOSS-ordningen. IOSS-ordningen er også relevant for elektroniske grænseflader.

Ved anvendelse af IOSS-ordningen skal sælger opkræve lokal moms af salget på fakturaen. Denne moms afregnes via IOSS registreringen.

Bemærk, at der kan være krav til registrering af punktafgifter, hvis jeres virksomheden sælger punktafgiftspligtige varer. Se afsnittet vedrørende ”OSS-systemet ved handel med punktafgiftspligtige varer”.

Import af varer medfører krav om importørregistrering i de EU-lande, som varerne indføres til – se afsnittet nedenfor om ”Told”.

Told

Virksomheder, der er registreret for IOSS-ordningen, skal være opmærksomme på toldreglerne i det EU-land, hvor varerne indføres.

Varer, der indføres til EU fra lande uden for EU, skal toldbehandles i det EU-land, som varerne indføres i. Det betyder, at der skal indsendes toldangivelser til toldmyndighederne i det EU-land, som varerne indføres til, og importøren af varerne skal registreres som importør i det pågældende EU-land.

I nogle EU-lande medfører en importørregistrering et krav om momsregistrering, mens det i andre EU-lande er tilstrækkeligt blot at have et EORI-nummer.

Forsendelser, hvis reelle værdi ikke overstiger EUR 150 kan indføres toldfrit, men der skal beregnes importmoms. Dette kan med fordel gøres via IOSS-ordningen, som beskrevet ovenfor. Varernes toldværdi fastsættes ud fra varernes fakturaværdi tillagt fragt og forsikring. 

I forbindelse med fortoldning af varer, skal der udstedes en faktura eller en anden form for handelsdokument med oplysninger om varerne, fx HS-koder, vægt og oprindelse.

 

4. Hvordan bliver man registreret for One Stop Shop?

Registrering for OSS-ordningerne kan ske på TastSelv Erhverv, og registreringen gælder fra den første dag i den efterfølgende periode. For EU-ordningen er perioderne kvartaler, hvorimod der anvendes månedlige perioder under IOSS-ordningen.

 

Lad os hjælpe

Vi står klar til en drøftelse, såfremt I har spørgsmål til de nye fjernsalgsregler.

Få en uforpligtende samtale

 

5. Hvilke regler gælder for fakturering?

Ved registrering i en OSS-ordning er man ikke forpligtet til at udstede en faktura. Der er derfor ingen formkrav til det dokument, der følger leveringen. Udstedes der alligevel en faktura, er det reglerne for registreringslandet, som skal opfyldes. Bemærk, at der kan være særlige fakturakrav, hvis der handles med punktafgiftspligtige varer eller importeres varer fra lande uden for EU.

Hvis I udsteder en faktura, er det derfor vigtigt, at I som virksomhed registreret i Danmark opfylder de danske fakturakrav. Dog skal momssatsen på fakturaen følge den sats, som anvendes i det land, som forbrugeren bor i. Derfor skal I have styr på de forskellige momssatser i de lande I handler i, således at den rigtige momssats anvendes. Her er det især vigtigt at være opmærksom på, at nogle lande bruger differentieret momssatser, som altså kan variere alt efter hvilke varer I sælger.

 

6. Hvilke regnskabsmæssige krav gælder?

Der gælder nogle regnskabsmæssige krav, som ikke kan fraviges. Der stilles krav om, at der skal føres et særskilt regnskab over de transaktioner, som er omfattet af den ordning, som virksomheden er registreret for. Regnskabet skal være tilstrækkelig detaljeret til, at skattemyndighederne i det land, som varerne leveres til, kan kontrollere, at virksomhedens momsangivelse er korrekt. Der gælder helt specifikt krav til, at virksomhederne skal registrere følgende oplysninger i systemet:

 • Den forbrugsmedlemsstat, som varerne leveres til.
 • Beskrivelse og mængde af varer, der er leveret.
 • Dato for levering af varerne.
 • Det afgiftspligtige beløb med angivelse af den anvendte valuta.
 • Enhver efterfølgende forhøjelse eller nedsættelse af det afgiftspligtige beløb.
 • Den anvendte momssats.
 • Det skyldige momsbeløb med angivelse af den anvendte valuta.
 • Dato for og størrelsen af modtagne betalinger.
 • Eventuelle acontobeløb, der er modtaget inden leveringen af varerne.
 • Fakturaoplysningerne, hvis der er udstedt en faktura.
 • De oplysninger, der er anvendt til at fastslå, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til kunden påbegyndes og afsluttes.
 • Enhver dokumentation for eventuelle returneringer af varer, herunder beskatningsgrundlag samt den anvendte momssats.

Oplysninger skal kunne gøres tilgængelige for myndighederne i de lande, som virksomheden har fjernsalg til, i tilfælde af, at de efterspørger dokumentationen. Dokumentationen skal opbevares i 10 år.

Bemærk, at der kan gælde særlige regnskabsmæssige krav ved fjernsalg af punktafgiftspligtige varer.

 

7. Hvordan og hvornår indberetter og indbetaler man moms?

Frister

For EU-ordningen skal der ske indberetning og indbetaling af moms kvartalsvis, hvorimod moms skal indberettes på månedlig basis under IOSS-ordningen Fristen er den sidste hverdag i den efterfølgende måned efter periodens udløb.

Indberetning

Indberetningen skal ske gennem ”Moms” i TastSelv Erhverv under menupunktet ”Moms One Stop Shop (Salg til private i EU)”. Betalingen skal ikke ske til skattekontoen, men skal ske til et separat system for OSS. Der skal ske indberetning af den samlede værdi af salget uden moms, momssats og momsbeløb for hvert land virksomheden har fjernsalg til. Derudover gælder de normale regler for valuta og nulindberetninger. Der skal altså altid indberettes i DKK, hvorefter Skattestyrelsen vil sørge for en omregning til den relevante valuta og tilbage til DKK.

Kursen beregnes efter den sidste dag i perioden. Der skal desuden ske nulindberetning, hvis virksomheden ikke har haft fjernsalg til andre EU-lande i den periode, der skal indberettes for.

Bemærk, at der kan være særlige krav til registrering og indberetning af punktafgiftspligtige varer i både afsender- og modtagerlandet, hvis man handler med punktafgiftspligtige varer.

Efterindberetninger

Ved rettelser til tidligere indberetninger kan der først rettes i den efterfølgende periode. Rettelserne skal henvise til den periode, rettelsen drejer sig om. I praksis betyder det, at rettelser skal medregnes i den efterfølgende periode, hvilket påvirker det samlede beløb for den periode, der indberettes for.

Ud over den særlige OSS-indberetning skal der tillige ske indberetning i rubrikkerne på den ordinære momsangivelse. Se nedenstående vejledning til rubrikindberetningen på momsangivelsen.

Varen er afsendt fra Varen bliver leveret til en forbruger i Ordning, leverandøren er tilknyttet Rubrik
Danmark Et andet EU-land EU-ordningen i Danmark Rubrik B – varer (skal ikke indberettes til EU-salg uden moms)
Et andet EU-land Et andet EU-land EU-ordningen i Danmark Rubrik C
Et land uden for EU Danmark Importordningen i Danmark Skal ikke indberettes i almindelig momsindberetning
Et land uden for EU Et andet EU-land Importordningen i Danmark Rubrik C
Et andet EU-land                                                         Danmark                                                                 EU-ordningen i Danmark Rubrik A

Negative rettelser bliver ikke udbetalt i OSS, men bliver modregnet i det samlede beløb, som skal betales for perioden. Hvis det samlede beløb er negativt, giver Skattestyrelsen det pågældende land besked og vil derefter behandle anmodningen om at få udbetalt det negative beløb.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det land, som man har søgt tilbagebetaling hos, kan anmode om dokumentation for rettelsen og også afvise ansøgningen.

 

8. One Stop Shop-ordningen ved handel med punktafgiftspligtige varer

Virksomheder, som sælger punktafgiftspligtige varer ved fjernsalg til EU-lande gennem OSS-systemet, skal undersøge, om der er særlige krav til registrering og/eller indberetning mm. af punktafgifter i både afsender- og modtagerlandet.

Det er ikke alle EU-lande, som har harmoniseret reglerne for de nationale punktafgifter med fjernsalgsgrænsen fra OSS-ordningen. Dette kan have den utilsigtede konsekvens, at jeres virksomhed bliver registreringspligtig for punktafgifter i modtagerlandet, selvom virksomheden ikke overstiger fjernsalgsgrænsen på EUR 10.000 i henhold til OSS-reglerne. Alternativt kan det betyde, at den private forbruger, som køber punktafgiftspligtige varer via fjernsalg, bliver pålagt at indberette punktafgifter til skattemyndighederne i modtagerlandet.

Bemærk, at det ikke er tilladt at anvende IOSS-ordningen på varer, der er omfattet af EU’s harmoniserede punktafgifter, fx tobak og alkohol.

Du kan læse mere om OSS-reglerne vedrørende fjernsalg af punktafgiftspligtige varer til Danmark i vores tidligere nyhed her.

 

Lad os hjælpe

Vi står klar til en drøftelse, såfremt I har spørgsmål til de nye fjernsalgsregler.

Få en uforpligtende samtale

 

 

Kontakt os

Irene Drejsig Petersen

Irene Drejsig Petersen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3424

Helle Riber Toftegaard

Helle Riber Toftegaard

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2452 8777

Dorthe Higham

Dorthe Higham

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3042

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Følg PwC