Manufacturing

Operations Consulting

Produktivitet i tre dimensioner

Hos PwC arbejder vi med produktivitet inden for tre områder: optimal udnyttelse af maskiner, forbedret medarbejderperformance og materialeudnyttelse.

Optimering af maskinudnyttelse med OEE-værktøjer er et konkurrencedygtigt alternativ til investering i nyt produktionsudstyr, når der er behov for yderligere kapacitet. Optimeringen sker gennem involvering og træning af medarbejdere. Herved løftes organisationens kompetencer, sideløbende med at maskiner optimeres, og forandringerne forankres i organisationen.

OEE er en performancemåling, der måler produktionsudstyrets effektivitet relativt til det maksimalt opnåelige. Tabt tid opdeles overordnet i kategorier, som illustreret i figuren.

Et projektforløb opdeles typisk i følgende fire faser:

 1. Etablering af retvisende måling og baseline
 2. Medarbejderinddragelse, fx via kompetenceopbygning
 3. Identifikation af potentialer (bl.a. via pareto-tilgang)
 4. Struktureret etablering af løbende forbedringer.

Resultater:

 • Markante forbedringer i produktionsudstyrets gennemløb
 • Retvisende faktabaserede målinger og baselines
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Synlighed og etablering af forbedringskultur med afsæt i OEE-målingerne
 • Udskydelse af investeringer.

Vi arbejder med medarbejderperformance ud fra et princip om, at medarbejderne skal arbejde smartere, ikke hurtigere. Typisk går 50 % af medarbejdernes arbejdstid med ikke-værdiskabende aktiviteter, hvilket primært skyldes, at de mangler materialer venter på en kollega eller venter på omstilling af en maskine.

Gennem analyse af virksomhedens flow samt et øget fokus på de ikke-værdiskabende aktiviteter kan PwC øge virksomhedens produktivitet med 20-30 %.

Resultater:

 • Øget output på 20-30 % ved reduktion af ikke-værdiskabende aktiviteter
 • Forbedret koordinering af mennesker, maskiner og materialer
 • Fokuseret planlægning og øget shop-floor-ledelse og -kontrol
 • Forankring af metoder og fokus på løbende forbedring af disse
 • Styrket kompetence- og beslutningskraft i organisationen.

Materialer er typisk den største omkostning, og optimal udnyttelse af materialer er derfor afgørende for virksomhedens indtjening. Kvalitet, indkøring af maskiner, værktøjer og nesting er faktorer, som har direkte indflydelse på materialeudnyttelsen i produktionen.

I tæt samarbejde med medarbejderne identificeres kilder til spild. Gennemgang af processer, lagre og skrotcontainere samt data om indkøb, forbrug og scrap er gode kilder til faktabaserede løsninger.

Resultater:

 • Reducerede omkostninger 
 • Højere sustainability
 • Øget output fra virksomhedens samlede produktionskapacitet.

Produktionsstrategi‏ ‏

En produktionsstrategi klarlægger, hvilke produktionsfilosofier der skal anvendes i produktionen. Ofte kan forskellige filosofier anvendes inden for samme produktion. Produktionen har typisk forskellige roller i forskellige fabrikker og ofte i samme fabrik: fuldskala-, benchmarking-, ramp-up-, prototype- og laboratorieproduktion. Eksempelvis kan lean anvendes i make-to-stock-komponentfremstilling, og agil produktionsfilosofi kan anvendes i montageafdelingen, hvor der monteres kundespecifikke varianter.

Kravene til virksomhedernes produktionsapparat forandres, differentieres og globaliseres. I PwC analyserer og identificerer vi de nuværende produktionsroller og -krav, så vi kan designe og implementere nye konkurrencedygtige produktionsstrategier.

Mange virksomheder oplever en forandring mod ”high mix/low volume”. En klassisk udfordring er, at leveringsevnen forringes, leveringstiden stiger, og bundlinjen reduceres, fordi alle kunder og produktlinjer behandles ens – både produktionsmæssigt og systemmæssigt. Her kan der opnås store forbedringer ved at differentiere virksomhedens produktionsfilosofier, fx ved placere kundeordre-dekoblingspunktet hensigtsmæssigt, så produktionskapabiliteten balanceres med de enkelte kundesegmenters krav og ønsker.

Resultater:

 • Et produktionssetup, der giver konkurrencefordele
 • Høj reaktionsevne, hvor det er påkrævet
 • Høj produktivitet i den del af værdikæden, hvor det er afgørende
 • Kvalitativt og kvantitativt make-or-buy-beslutningsgrundlag
 • Grundlag for optimering af produktions-footprint.

Kvalitetsudvikling

I PwC arbejder vi helhedsorienteret med kvalitetsudvikling og har både fokus på de overordnede kvalitetsmål, forretningen og kundetilfredshed. Vi arbejder inden for alle gængse discipliner i kvalitetsstyring og kvalitetsledelse. Typisk vil et projekt indbefatte overvejelser vedrørende produkt- og procesudvikling, procesklargøring, drift og ledelsessystemer. Kvalitetsledelsesværktøjer kendetegnes ved at være let anvendelige og tilpasset den pågældende udfordring inden implementering og opfølgning.

Resultater:

 • Ensartede og stabile processer der sikrer kundetilfredshed
 • Medarbejdere, der er trænet i kvalitetsstandarder
 • Forbedret produktkvalitet.

Complexity management

Skiftende markedsbetingelser, differentierede krav til produkter og serviceydelser, øget konkurrence og globalisering er blot nogle af de faktorer, som giver anledning til en stigende kompleksitet i forsyningskæden.

Målrettet arbejde med forsyningskædens kompleksitet kan øge virksomhedens profitabilitet, uanset om målsætningen er reducering af omkostninger, udnyttelse af kompleksitet i form af kundetilpassede ydelser/produkter, prissætningsinitiativer eller identificering af urentable kunder og produkter.

Fundamentet for profitabilitet er et overblik over kunder, produkter og ydelser, der tydeligt viser, hvor der skabes og tabes indtjening. Valg af forbedringsmetoder afhænger af forholdet mellem profitabilitet og kompleksitet i den enkelte serviceydelse eller produktfamilie. Det kan eksempelvis være:

 • Behov for produktsimplificering i form af standardisering
 • Konsolidering af leverandører
 • Prisfastsættelse, der tager hensyn til kompleksitet.

Operational excellence

Vi hjælper jer med at finde og levere effektivitetsforbedringer, så I kan styre omkostningerne eller forbedre gennemløb, kapacitet og kvalitet.

Vi gør virksomhedernes drift til en konkurrencemæssig fordel. Vi kommer til bunds i de udfordringer, der måtte påvirke virksomhedens resultat, og implementerer en styrket driftsenhed på tværs af funktioner og geografi. Vi hjælper vores kunder med konstant på forbedre deres leverancer gennem:

 • Udvikling af de nødvendige kompetencer til at opnå operational excellence på tværs af værdikæden
 • Forståelse af de underliggende drivere af virksomhedens resultat og implementering af god praksis
 • Opnåelse af vedvarende resultatforbedringer gennem ændringer af forretningsmodel, kultur og kompetencer.

Organisering af Operation til fremtidens drift

Efterhånden som nye teknologier, såsom automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi og Internet of Things, opstår, er det afgørende, at I er parat til at håndtere forandringerne. Hvilke roller bliver forældede? Hvilke roller får betydning, og hvilke roller vil være afgørende for at overleve og trives i en digital tidsalder?

Design af global driftsmodel

Vi vil hjælpe jer med at designe og implementere en driftsmodel, så I fuldfører jeres forretningsstrategi. Dette opnås ved at skaffe indsigt i en række forskellige aspekter: kunder, processer, teknologi, information, struktur og mennesker. Implementeringen er et flerdimensionelt samarbejde, som har til formål at skabe hurtige resultater. Vores dybe branche- og multifunktionelle erfaring vil bidrage til at levere svar på de højkomplekse forretningsmæssige problemer, I står over for.

Udformning og udførelse af program for operational excellence

Vi har erfaring med at samarbejde med globale virksomheder om udformningen og implementeringen af programmer til forbedring af den operationelle performance med fokus på målbare og sporbare forbedringstiltag på alle organisationsniveauer, samtidig med at den kulturelle forandring understøttes.

Kompetenceudvikling inden for operational excellence og Lean Six Sigma

Lean Six Sigma er en ledelsesmetode, der har til formål at øge kvaliteten, præstationen og kundetilfredsheden, men med lavere omkostninger. Dens vigtigste fokus er på systematisk at fjerne uhensigtsmæssigheder i samtlige af virksomhedens processer og kun beholde aktiviteter, der er af værdi for kunden. Lean-principperne kan anvendes på alle organisationsfunktionerne.

HR-centreret operational excellence: Perform®

Vi ser en masse virksomheder benytte sig af traditionelle virkemidler for at drive operational excellence i håb om at realisere produktivitetsgevinster eller reducere omkostningerne, fx procesændringer, Lean Six Sigma, re-design af driftsmodellen eller teknologiprojekter. Disse metoder giver forskellige resultater, og det kan tage en betydelig mængde tid at gennemføre og realisere fordelene. En menneskefokuseret tilgang er ofte det, der mangler. Vores erfaring er, at ved at investere i mennesker gennem Perform® kan vi hjælpe jeres organisation med at levere resultater på den hurtigste, mest effektive og mest bæredygtige måde, hvilket forbedrer både ydeevnen og kundens resultater.

Vedligehold og reservedelsstyring

Succesfuld vedligehold samt optimal reservedels- og lagerstyring er forudsætning for en effektiv forsyningskæde og understøtter samtidig rejsen mod øget digitalisering.

Læs mere om vedligehold og reservedelsstyring

Kontakt os

Tobias Breyen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 31629448

Følg PwC