Delivering Deal Value – opnå optimal værdi af din virksomhedshandel

Både købere og sælgere må forstå de vigtigste forretningsmæssige faktorer samt potentialeområderne for hurtigt og effektivt at opnå den optimale værdi af en virksomhedshandel – deal value. Nedenfor kan du læse om, hvordan vores branche- og faglige specialister kan hjælpe jer til sikring af hurtig, fokuseret og omhyggelig håndtering af aktiviteterne, både før og efter en transaktion.

Post-merger integration

Hvad indebærer en virksomhedssammenlægning (post-merger integration)?

En integration – på engelsk post-merger integration – refererer til processen med at sammenlægge en opkøbt virksomhed med køberens organisation. Integration anses som værende et af de vanskeligste aspekter at håndtere ledelsesmæssigt i transaktionsprocessen. De berørte områder er mange i integrationsprocesserne og omfatter medarbejdere, aktiver, arbejdsprocesser og it. Et dedikeret integrationsprogramkontor forestår sædvanligvis integrationsprocessen og følger op.

Hvorfor arbejde med planlægning af integrationen?

Transaktionsværdi realiseres ikke automatisk, efter at transaktionsdokumenterne er underskrevet og ejerskabet er overført. Det er nødvendigt med en betydelig indsats, for at den opkøbte virksomhed kan fungere effektivt og skabe den forventede værdi under det nye ejerskab.

Virksomheder, der ikke har en disciplineret tilgang til integration, har generelt ikke lige så meget succes med at realisere sine mål og synergiambitioner som virksomheder, der har en gennemprøvet og organiseret integrationsstrategi og eksekvering.

Manglende planlægning, for lidt fokus på andre forhold end finansielle parametre og undervurdering af den indsats, der skal ydes efter transaktionen, er ofte medvirkende årsager til, at man ikke når sine mål med det udførte virksomhedsopkøb.

Hvordan kan PwC hjælpe jer med at integrere en opkøbt virksomhed?

PwC’s integrationskonsulenter hjælper jer med at tilrettelægge en struktureret proces og udarbejde en detaljeret aktivitetsplan. Vores assistance tilpasses de behov, der er i virksomheden, og varierer fra overordnet rådgivning til eksekvering, så ledelsen kan holde fokus på ”business as usual”. Som kunde hos PwC kan I fx få hjælp med:

 • Dag 1-håndtering: Definering og planlægning af aktiviteter, som er kritiske for succes på den første dag i nyt ejerskab, og som er nødvendige for at minimere risikoen for driftsforstyrrelser i kerneforretningen
 • 100 dages-plan: Konvertering af opkøbsstrategi til en operationel og eksekverbar integrationsplan på tværs af virksomhedens funktioner og geografier med målbare processer og identificering af flaskehalse og interne sammenhænge
 • Synergivurdering: Identifikation, prioritering og implementering af relevante synergiinitiativer samt fastlæggelse af proces for opfølgning og rapportering
 • Integrationsprogramkontor: Design af programledelsesstruktur, koordinering og projektledelse af integrationsprocessen, håndtering af indbyrdes sammenhænge og flaskehalse, fastholdelse af momentum og status-/issue-rapportering til virksomhedsledelsen. Opfølgning på integrationen af kritiske funktioner som økonomi og regnskab, HR/overførsel af medarbejdere, kundehåndtering, it og rapportering.

View more

Carve-out

Hvis I ønsker at frasælge en del af jeres virksomhed, giver en carve-out-proces mulighed for at udfordre og optimere driftsmodellen for den enhed, der skal frasælges. Vi har stor erfaring med frasalg – lige fra stand-alone-virksomheder til de mest komplekse carve-outs – fra mange forskellige sektorer, hvor vi har leveret rådgivning til såvel sælgere som købere. Vi forstår både sælgers og købers perspektiver samt disses indvirkning på værdien, og vi bruger den viden til at maksimere transaktionsværdi.

Vi tilpasser altid vores ydelser til vores kunders individuelle behov og supplerer organisationen, hvor der måtte være behov for at bidrage med specifikke kompetencer og ressourcer. Har I planer om at sælge eller købe en del af en virksomhed via en carve-out, kan I se her, hvordan vi fx kan hjælpe jer:

Frasalgssupport (hjælp med forberedelserne til et salg)

Vi har specialiseret os i at yde support til sælger med udarbejdelsen af robuste carve-out-planer, som kan klare at blive udsat for omhyggelig due diligence-undersøgelser, og som maksimerer salgsprovenuet inden for følgende områder:

 • Identifikation af afhængigheder til den resterende koncern samt carve-out-risici
 • Definition af en optimeret selvstændig driftsmodel for carve-out-enheden
 • Optimering af sælgers tilbageværende kernevirksomhed
 • Definition af et effektivt it-miljø til understøttelse af carve-out-forretningsplanen samt efterfølgende implementeringssupport
 • Rådgivning i forbindelse med definition af optimale transitional service agreements (TSA) og long-term arrangements (LTA), der skal udarbejdes mellem carve-out-enheden og den tilbageværende virksomhed
 • Support i løbet af hele salgsprocessen (inklusive møder med potentielle købere).

Carve-out-due diligence

På vegne af potentielle købere gennemgår vi sælgers carve-out-planer, herunder følgende områder:

 • Robustheden af forudsætninger/estimater for engangsomkostninger samt løbende og stand-alone-omkostninger (fx inden for medarbejderallokering, dissynergier samt kunde- og leverandørkontrakter)
 • It-systemernes og infrastrukturens evne til at understøtte den selvstændige virksomhed
 • Transitionsordningers fuldstændighed og fleksibilitet
 • Robustheden af carve-out-planerne, herunder dag 1-aspekter og kompetenceopbygning med henblik på udfasning af transitionssupporten.

Carve-out-planlægning og -implementering

I samarbejde med ledelsen udvikler vi detaljerede carve-out-planer, som dækker perioden før og efter dag 1 (udskillelsestidspunktet). Vores indgående erfaring med carve-out sikrer, at kritiske dag 1-risici og -handlinger – samt de vigtigste skridt til etablering af selvstændige kompetencer efter afslutningen af TSA-supporten – styres, således at driftsforstyrrelser minimeres, og ledelsen kan fokusere på ”business as usual”.

Vi tilbyder en struktureret implementeringstilgang, som tilpasses jeres behov, og som muliggør en effektiv styring af udskillelsen, herunder:

 • Detaljeret statusrapportering
 • Problem- og risikostyring
 • Struktur og disciplin i forbindelse med styringen af carve-out-processen.

Carve-out-regnskaber

Vi rådgiver ledelsen om udarbejdelsen af carve-out-regnskaber, så lovkravene overholdes, og under hensyntagen til, hvordan regnskaberne bedst kan præsenteres for investorerne.

View more

Operationel due diligence

Når I er kunder hos os, kan vi hjælpe jer med køb og salg af virksomheder ved at kombinere vores samlede specialiserede branchekendskab med vores erfaringer inden for virksomhedstransaktioner. Vores team arbejder henblik på at vurdere potentielle synergier, muligheder for resultatforbedringer eller væsentlige driftsmæssige risici for såvel køber som sælger i en virksomhedstransaktion.

Teamets tilgang er målrettet og er baseret på vores branchekendskab og vores erfaringer med at yde støtte til kunder på alle stadier i en virksomhedstransaktion.

Vores team kan hurtigt give jer værdifuld indsigt i samt et perspektiv på de driftsmæssige risici og de forbedringer, der kan gennemføres for at reducere omkostningerne og sikre optimal udnyttelse af værdien i såvel kerneaktiviteterne som de administrative procedurer.

Vi kan hjælpe jer med at:

 • Opnå forståelse af target-virksomhedens drift og risici
 • Identificere forskelle i præstationsniveauet samt potentiale for hurtige forbedringer, fx igennem omkostningsreduktion, omstrukturering og offshoring
 • Få indsigt i væsentlige forhold og muligheder i forbindelse med virksomhedstransaktionen – selv i tilfælde af begrænset adgang/begrænsede oplysninger
 • Vurdere carve-out-forhold og relaterede omkostninger
 • Identificere og udfordre synergier.

View more

Forbedring af resultaterne efter transaktionen

På mange måder er ét af de vigtigste aspekter ved en transaktion realiseringen af dén business case, der lå til grund for opkøbet, inklusive forventede synergieffekter. Ofte sker der dog det, at resultaterne af transaktionen ikke lever op til forventningerne – hvilket ud fra vores erfaring ofte skyldes en mindre vellykket integration mellem virksomheden og den nyerhvervede enhed samt en ustruktureret tilgang til opfølgningen på effekterne af transaktionen.

Det er her, vores indgående kendskab og erfaring med transaktioner vil komme jer til gode.

 • Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at følge op på integrationen af nyerhvervede enheder.
 • Vores teams består af personer med stor transaktions- og brancheerfaring.
 • Vi har udviklet specielle værktøjer og teknikker, som kan anvendes til at måle synergieffekterne af transaktionen og identificere områder, hvor der er brug for opfølgning.

Er I i denne situation?

 • I har for nyligt integreret en nyerhvervet enhed, men transaktionen leverer ikke den værdi, som oprindeligt blev forventet. 
 • I har svært ved at måle og følge op på de synergieffekter, transaktionen skulle skabe, og I har derfor svært ved at måle den egentlige effekt af opkøbet.
 • I har problemer med fastholdelse af de dygtigste medarbejdere efter opkøbet. Konkurrencen om de dygtigste medarbejdere er hård, og med de forkerte ordninger for personalegoder og aflønning eller utilstrækkelig kommunikation kan det være vanskeligt at tiltrække, motivere og fastholde medarbejderne.

Sådan kan vi hjælpe jer:

 • Vi screener jeres integrationsplan for fuldstændighed og sætter os ind i jeres hidtidige håndtering af integrationen.

Vores team er eksperter i at udføre post-deal review efter 6-12 måneder for at vurdere, om målsætningerne er opfyldt. Er målsætningerne ikke nået, kan vi hjælpe jer med at udarbejde konkrete handlingsplaner for, hvordan I kan komme tilbage på sporet.

Vores kendskab til HR-forhold på ledelsesplan gør os i stand til at give praktiske råd om medarbejderhåndtering. Vi hjælper jer med at navigere i de mange forskellige medarbejderordninger, der findes, og hjælper med at vælge de bedste ordninger til at realisere alle potentielle synergieffekter.

View more

Kontakt os

Helle Hee

Partner, Carve-out & merger integration

Tlf: 3945 3196

Følg PwC