CBAM - EU Carbon Border Adjustment Mechanism

CO₂-grænsetilpasningsmekanisme

Hvad er CBAM?

EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) er, sammen med andre bæredygtighedsforanstaltninger (såsom retningslinjerne fra Corporate Sustainability Reporting Directive), nøgleelementer i EU's globalt fokuserede bæredygtighedsregulering. 

CBAM vil medføre betydelige udfordringer for visse brancher. 

Hvad vil det koste?

CBAM vil i princippet anvende samme pris pr. ton CO2 for et importeret 'CBAM-produkt', som gælder i CO2 kvote-systemet i dag.

Prisen på CBAM-certifikater vil blive beregnet som gennemsnittet af slutpriserne for alle auktioner af CO2-kvoter, der gennemføres på auktionsplatforme i løbet af hver kalenderuge (i øjeblikket vil dette være omkring 759 kr. pr. certifikat). 

Hvordan virker det? 

CBAM vil være en afgift beregnet ud fra de CO2 emissioner, visse produkter har, når de importeres til EU. Generelt vil afgiften være baseret på de faktiske emissioner. Når de faktiske emissioner ikke kan bestemmes tilstrækkeligt, kan emissionerne også bestemmes ved standardværdier (som forventes at være højere). 

Under CBAM skal der, i lighed med det nuværende CO2 kvote-system, opnås et certifikat pr. ton udledt CO2 ('et CBAM-certifikat'). 

CBAM-certifikater vil ikke kunne handles. 

Når CBAM træder i kraft vil der opstå en rapporteringspligt. Det vil være 'CBAM-klarereren' der er forpligtet til at rapportere om emissionerne, der er indeholdt i de importerede produkter. CBAM-klarereren kan være den samme part som "told"-importøren eller kan handle på vegne af importøren til CBAM-formål. 

Det må forventes at en betydelig mængde forsyningskæde- og miljøfodaftryksdata skal indsamles og deles med CBAM-erklæreren for de kan opfylde deres krav i henhold til CBAM.

Hvem og hvilke produkter er omfattet af CBAM?

CBAM gælder for operatører, der importerer følgende produkter til EU:

Hvorvidt CBAM skal anvendes eller ej, afhænger i vid udstrækning af den KN-kode, der anvendes, når varen importeres til EU. Virksomheder bør derfor have en klar forståelse af deres forsyningskæde, miljømæssige fodaftryk, told og handelsprocesser for at kunne vurdere, om CBAM rammer dem.

Hvad er CBAM varer - KN/HS koder er nøglen!

 • Ubearbejdet (HS 7601)
 • Pulver og flager (HS 7603)
 • Stænger og profiler (HS 7604)
 • Tråd (HS 7605)
 • Plader og bånd (HS 7606)
 • Folie (HS 7607)
 • Rør (HS 7608)
 • Rørfittings (HS 76090000) 
 • Konstruktioner (HS 7610)
 • Tanke, kar og lignende beholdere (HS 76110000)
 • Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (HS 7612) 
 • Beholdere (HS 76130000)
 • Snoet tråd (HS 7614)
 • Andre varer (HS 7616)
 • Jern og stål (HS 72 - inkl. 72021, 72024 og 72026 men ekskl. 7204)
 • Spunsvægjern af jern og stål (HS 7301)
 • Material til jernbaner og sporveje (HS 7302)
 • Rør og hule profiler af støbejern(HS 730300)
 • Rør og hule profiler af jern og stål (HS 7304)
 • Andre rør med cirkulært tværsnit (HS 7305)
 • Andre rør og hule profiler (HS 7306)
 • Rørfittings (HS 7307)
 • Konstruktioner og dele af konstruktioner (HS 7308) 
 • Tanke, kar og andre beholdere (HS 7309)
 • Tanke, fade, tromler, dunke og lignende (HS 7310) 
 • Beholdere til komprimerede eller flydende gasser (HS 7311) 
 • Skruer, bolte, møtrikker og lignende varer (HS 7318) 
 • Andre varer (HS 7326)
 • Agglomeret jernmalme og koncentrater (HS 26011200)
 • Andre kaolinholdige lerarter (HS 25070080) 
 • Cementklinker (HS 25231000)
 • Hvid portlandcement, også kunstigt farvet (HS 25232100)
 • Anden portlandcement (HS 25232900)
 • Aluminatcement (HS 25233000)
 • Anden hydraulisk cement (HS 25239000)
 • Elektrisk energi (HS 27160000)

 • Nitrersyrer (HS 28080000)
 • Amoniak (HS 28141000 / 28142000)
 • Nitrater af kalium (HS 28342100)
 • Kvælstofholdige gødningsstoffer, minaerale eller kemiske (HS 3102) 
 • Mineralske eller kemiske gødningsstoffer med kvælstof, phospor og kalium (HS 3105)
 • Hydrogen (HS 28041000)

*Liste over varer, for hvilke der kun vil blive taget hensyn til direkte emissioner i henhold til artikel 7 i forordningen

CBAM vil også gælde for forarbejdede produkter fra disse varer som følge af proceduren for aktiv forædling, når de importeres til EU.

Note: mange amerikanske selskaber har allerede adgang til dette niveau af told- og handelsoplysninger.

Benyt PwC's beslutningstræ for CBAM

Fra hvornår gælder CBAM?

CBAM-rapporteringskravene begyndte 1. oktober 2023. Køb af CBAM-certifikater påbegyndes 1. januar 2026.

Hvem er ansvarlig under CBAM? 

Det juridiske ansvar for indberetning og betaling af CBAM ligger hos den "autoriserede CBAM-erklærer". Indberetningen af disse oplysninger vil dog i høj grad være afhængig af, at CBAM-klarereren modtager nøjagtige (og kontrollerbare) oplysninger fra deres leverandører. CBAM vil derfor have en bred indvirkning i hele forsyningskæden (og ikke kun for virksomheder, der direkte importerer til EU).

Hvilke krav er der for CBAM-rapporten?

En virksomheds første CBAM-rapportering skal indsendes i januar 2024 (for perioden som begynder fra 1. oktober 2023). 

CBAM-rapportering skal blandt meget andet indeholde følgende oplysninger:

 • Mængde af CBAM-produkter
 • Varekode
 • Faktiske direkte CO2-emissioner fra produktionen
 • Faktiske indirekte CO2-emissioner fra produktionen af elektricitet, der forbruges under produktion af varen
 • Oplysninger om, hvorvidt der er betalt CO2-afgift eller lignende i oprindelseslandet.

Se en uddybende liste over, hvad CBAM-rapporten skal indeholde i afsnittet nedenfor.

De fleste oplysninger, som er påkrævet i din CBAM-rapportering, er ikke oplysninger, man som virksomhed normalt har adgang til. Det er derfor vigtigt at komme i gang med opdatering af stamdata så hurtigt som muligt. 

Først fra 2026 skal data, som rapporteres i din CBAM-erklæring, verificeres.

Hvad skal CBAM-rapporten indeholde?*

Den samlede mængde af hver varetype, udtrykt i megawatttimer for elektricitet og i ton for andre varer, angivet for hvert anlæg, der fremstiller varerne i oprindelseslande

 • Varetypens KN-kode
 • Oprindelseslandet for de importerede varer
 • Oplysninger for det anlæg hvor varerne er fremstillet herunder:
  • FN’s kode for handels- og transportlokationer
  • Anlæggets firmanavn, adresse og dets engelske udskrift
  • Geografiske koordinater for anlæggets hovedemissionskilde
 • De anvendte fremstillingslinjer fastlagt i afsnit 3 i Bilag 2 til gennemførelsesforordningen
 • De faktiske samlede indlejrede emissioner udtrykt i ton CO2e-emissioner pr. MWh elektricitet eller for andre varer i ton CO2e-emissioner pr. ton af hver varetype
 • Varernes specifikke indlejrede direkte emissioner, som bestemmes ved at konvertere de tilskrevne direkte emissioner fra fremstillingsprocesserne til varernes specifikke emissioner udtrykt som CO2e pr. ton i overensstemmelse med afsnit F og G i bilag 3 i gennemførelsesforordningen
 • For specifikke indlejrede indirekte emissioner fremlægger hver indberettende klarerer følgende oplysninger i CBAM-rapporterne som anført i bilag 1 i gennemførelsesforordningen:
  • Elforbrug, udtrykt i MWh, i fremstillingsprocessen pr. ton producerede varer
  • En specificering af, om klarereren indberetter faktiske emissioner eller standardværdier, der er stillet til rådighed og offentliggjort af Kommissionen for overgangsperioden i overensstemmelse med afsnit D i bilag 3 i gennemførelsesforordningen
  • Den tilsvarende emissionsfaktor for den forbrugte elektricitet
  • Mængden af specifikke indlejrede indirekte emissioner, som bestemmes ved at konvertere de tilskrevne indlejrede indirekte emissioner fra fremstillingsprocesserne til indirekte emissioner, der er specifikke for varerne, udtrykt som CO2e pr. ton i overensstemmelse med afsnit F og G i bilag 3 i gennemførelsesforordningen

*) Energistyrelsen, baseret på EU-Kommissionens gennemførelsesforordning 2023/1773

Værktøjer

Til brug for rapporten kan I her downloade EU-Kommissionens kommunikationsskabelon, som I som importører kan bede produktionsenheden om at indsamle data i.

Benyt EU-Kommissionens kommunikationsskabelon

Hvordan kan PwC hjælpe? 

PwC stiller vores erfaring og viden til rådighed for hjælpe dig med at forstå de potentielle virkninger af CBAM. 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Spore relevant udvikling for at holde dig orienteret om den seneste udvikling og politiske bevægelser; 
 • Overveje dine eksisterende told- og handelsstrømme, så anvendeligheden af CBAM kan vurderes baseret på dine nuværende og fremtidige operationer; 
 • Forudse og estimere den potentielle økonomiske indvirkning CBAM kan have; og 
 • Bruge vores viden om det brede grønne lovgivningsmiljø til at rådgive dig om de næste skridt, og hvordan din virksomhed kan reagere.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Dorthe Higham

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3042

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Følg PwC