Få indsigt i regnskabsregler og lempelser for mikrovirksomheder.

Værd at vide om mikrovirksomheder

Værd at vide om mikrovirksomheder

Regnskabsreglerne for selskaber er komplekse og kræver stor indsigt. Her kan du læse om de regler og lempelser, der gælder for mikrovirksomheder. Så kan du få overblik over, hvad du skal forholde dig til som ejer af en mikrovirksomhed.

Hvornår er en virksomhed en mikrovirksomhed?

Kravene til mikrovirksomheder er bl.a., at virksomheden ikke må overstige to af følgende tre punkter på balancetidspunktet i løbet af to regnskabsår:

 • En balancesum på 2,7 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 5,4 mio. kr.
 • 10 heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.

En mikrovirksomhed skal principielt overholde de samme regnskabskrav som almindelige B-virksomheder – dog med visse undtagelser. Reglerne for mikrovirksomheder giver de helt små virksomheder mulighed for at opstille meget simple regnskaber, hvor der er krav om meget få noteoplysninger. Det vil sige, at regnskabet vil komme til at bestå af en resultatopgørelse og en balance med få andre oplysninger.

Ikke alle virksomhedstyper må bruge reglerne

Visse virksomhedstyper må ikke anvende reglerne for mikrovirksomheder:

 • Hvis selskabet besidder ejerandele i datter- eller associerede virksomheder (holdingselskab).
 • Hvis selskabet udelukkende beskæftiger sig med investering i værdipapirer, fast ejendom eller tilsvarende (investeringsselskab).
 • Hvis selskabet har rettigheder eller forpligtelser som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter. Dette kan fx være låneaftaler med rente- eller valutaswap.

Fordelen ved at anvende reglerne for mikrovirksomheder er, at årsregnskabet bliver meget simpelt at opstille. Ulempen er derimod, at en stor del af detaljegraden forsvinder. Det kan betyde, at interessenter har sværere ved at vurdere virksomheden som samarbejdspartner. Du bør derfor vurdere interessenternes informationsbehov og andre konsekvenser. Fx kan færre oplysninger i årsregnskabet medføre øgede kreditomkostninger hos banken.

Hvad skal mikrovirksomheders regnskaber indeholde?

I dette skema får du overblik over, hvad regnskaber skal indeholde for virksomheder i regnskabsklasse B - herunder mikrovirksomheder:

Årsrapportens indhold Mikrovirksomhed (B) Regnskabsklasse B
Ledelsespåtegning X1 X1
Revisionspåtegning   X2
Ledelsesberetning (X)3 X3
Redegørelse for anvendt
regnskabspraksis
(X)4 X
Balance (Lovpligtig) X X
Resultatopgørelse
(Lovpligtig)
X X
Noteoplysninger X5 X
Forklaringer til skemaet

X1) Hvis ledelsen består af ét medlem og ingen bestyrelse i et anpartsselskab på tidspunktet for årsrapportens godkendelse, kan du undlade at inkludere en ledelsespåtegning i årsrapporten.

X2) Små virksomheder i regnskabsklasse B, herunder mikrovirksomheder, kan undlade revision ifølge ÅRL § 135, hvis virksomheden ikke overskrider to af følgende tre størrelser, i løbet af to regnskabsår:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Mikrovirksomheder kan altid undlade revision, hvis virksomheden ligger under ovennævnte grænser.

Hvis du stifter et selskab kan revisionen fravælges i stiftelsesdokumentet. Overstiges to af grænserne, omfattes selskabet af revisionspligten, uanset om du har fravalgt revision i stiftelsesdokumenterne. Uanset virksomhedens størrelse kan du vælge udvidet gennemgang som et alternativ til revision, når virksomheden er omfattet af regnskabsklasse B.

OBS: Reglerne gælder dog ikke for erhvervsdrivende fonde.

X3) Virksomheder i regnskabsklasse B skal udarbejde en ledelsesberetning, der beskriver virksomhedens væsentligste aktiviteter og ændringer, økonomiske forhold samt oplyser om egne kapitalandele. Du kan frivilligt give oplysningerne i noterne i stedet for at udarbejde en ledelsesberetning, men oplysningerne kan blive revisionspligtige.

X4) Mikrovirksomheder skal vælge årsregnskabslovens mest simple målemetode som er kostpris. Det betyder, at mikrovirksomheder ikke må bruge følgende regnskabspraksis:

 • Reguleringer af finansielle aktiver til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 37. Finansielle aktiver skal derfor altid indregnes til kostpris.
 • Reguleringer af investeringsejendomme til dagsværdi via resultatopgørelsen (kan derfor ikke afskrives) efter årsregnskabslovens § 38. Investeringsejendomme skal derfor altid indregnes til kostpris eller til dagsværdi over egenkapitalen.

Du kan bruge de almindelige regler om opskrivning af aktiver via egenkapitalen (og en bunden reserve med en tilsvarende værdi).

X5) Mikrovirksomheder kan undlade at give noteoplysninger om følgende:

 • Anvendt regnskabspraksis
 • Gæld der forfalder til betaling mere end fem år efter balancetidspunktet
 • Oplysninger om visse særlige poster
 • Oplysninger om gennemsnittet af antal ansatte.

For at kunne anvende undtagelsesbestemmelserne skal din virksomhed både opfylde definitionen på en mikrovirksomhed og må hverken være et holding- eller et investeringsselskab. Virksomheden må derudover heller ikke have indgået væsentlige kontrakter om afledte finansielle instrumenter på balancetidspunktet.

Din virksomhed kan frivilligt beslutte at anvende alle undtagelserne eller kun enkelte undtagelsesbestemmelser. Hvis din virksomhed anvender en eller flere af undtagelserne, skal du oplyse om dette i noterne.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5575 8708

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide