Kursus i årsafslutning

På dette kursus får du indsigt i, hvilke dokumenter der bør være kopieret og tilgængelige for den, der udarbejder regnskabet samt hvilke afstemninger, der bør være foretaget inden regnskabs-udarbejdelsen går i gang.

Årsafslutning er en opfølgning på kurset Udvidet bogholderi. På kurset får du en introduktion til relevant lovgivning i relation til bogføring og aflæggelse af årsrapport. 

Vi vil overordnet gennemgå, hvorledes årsafslutningsarbejdet mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og dokumenteres, herunder bogføring og den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter i årsrapporten. Vi behandler typiske afstemninger, beregninger og specifikationer i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor. Kurset understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

Udbytte

  • Overblik og forståelse for sammenhænge mellem råbalancen og årsrapporten.
  • Forståelse for overordnet analyse af resultatopgørelsen og balanceposter ved årsafslutning.
  • Forståelse for det materiale, som revisor efterspørger, herunder praktiske eksempler på afstemninger, specifikationer og andre bogholderiopgaver.
  • Forståelse for regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, så som anlægsaktiver, feriepengeforpligtelse og andre lønrelaterede forpligtelser, hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter, selskabsskat m.v.

Indhold

  • Formålet med årsafslutning og regnskabsaflæggelse, herunder gennemgang af hovedregler i Årsregnskabsloven.
  • Gennemgang af definitioner i Årsregnskabsloven, regnskabsprincipper og -praksis for udvalgte regnskabsposter, anlægsaktiver, periodeafgrænsningsposter, varelager, igangværende arbejder, hensættelser, forpligtelser, selskabsskat, eventualforpligtelser m.v.
  • Gennemgang af klassifikation af resultat- og balancekonti.
  • Analyse af råbalancen i forbindelse med årsafslutning.
  • Gennemgang af typiske afstemninger og specifikationer, herunder materiale til brug for revisor.

Målgruppe

Deltagere med bred erfaring inden for bogholderi og regnskab med behov for udvidede kompetencer inden for årsafslutning, herunder kendskab til relevant lovgivning.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC