COVID-19: Få svar på dine spørgsmål til regeringens hjælpepakker

Søg i spørgsmål og svar

Få svar fra PwC’s eksperter på de oftest stillede spørgsmål om regeringens hjælpepakker. Vi opdaterer løbende FAQ’en med svar på de spørgsmål, som vi modtager i vores gratis hotline for regeringens hjælpepakker.

Hjælpepakkerne - gratis hotline

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores gratis hotline, hvor vores eksperter sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hotlinen har åbent alle hverdage fra kl. 9-15.

Ring til os på 3945 9800

 

Lønkompensation

Hvilke medarbejdere kan virksomheden få lønkompensation for?

Der gives lønkompensation for betaling af løn til funktionærer og timelønnede. Der kan ikke søges om lønkompensation til medarbejdere med særlige forhold.

Medarbejdere med særlige forhold er:

 • Medarbejdere på anden offentlig støtte
 • Allerede afskedigede medarbejdere
 • Administrerende direktør
 • Virksomhedsejer, der ejer mere mindst end 25 %.

Se dog nedenfor vedrørende medarbejdere, der modtager anden offentlig støtte.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvilke medarbejdere tæller med i medarbejderstaben?

Medarbejderstaben omfatter alle, som har en fast tilknytning til virksomheden.

Virksomhedsejere og løsarbejdere er ikke omfattet af denne definition og tæller derfor ikke med i opgørelsen af medarbejderstaben.

 • En virksomhedsejer er alle, som ejer minimum 25 % af virksomheden
 • En løsarbejder er en medarbejder, der lejlighedsvist ansættes på dags-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvornår skal medarbejdere have været ansat i virksomheden, før de kan omfattes af ordningen om lønkompensation?

Medarbejdere skal have været ansat før 9. marts 2020. Ifølge det oplyste fra Erhvervsstyrelsen, kan medarbejdere, for hvem der er indgået kontrakt før den 9. marts 2020, blive omfattet af lønkompensationsordningen fra den faktiske tiltrædelse.


Hvor mange medarbejdere skal hjemsendes, før der opnås ret til lønkompensation?

Der kan gives lønkompensation til arbejdsgivere, der står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Opgøres medarbejderstaben i medarbejdere (CPR-nummer) eller årsværk?

Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som følge
af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes.

Oplysningerne baseres på CPR-numre.

Læs Erhvervsministerens svar her.


Hvad skal der betales til medarbejderne, før der opnås ret til lønkompensation?

Medarbejderne skal modtage fuld løn under hjemsendelsen.

Se dog nedenfor om mulighed for at aftale lønnedgang.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Kan der indgås aftale om lønnedgang?

Ja, hvis lønnedgangen er aftalt og indgået, inden virksomheden ansøger om lønkompensation. 

Når der er indgået en aftale med en lønmodtagerrepræsentant eller med et flertal af de berørte lønmodtagere om lønnedgang på virksomheden som en konsekvens af COVID-19, bortfalder kravet om, at medarbejderne skal afholde op til 5 feriedage.

Følg med på virksomhedsguiden.dk og lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19.


Hvordan skal fuld løn forstås?

Medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv, som er
en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan
opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere fx genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv.

Læs Erhvervsministerens svar her.


Skal der være hjemsendelse i hele perioden 9. marts til 8. juli 2020?

Nej, men der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Kan en virksomhed afskedige medarbejdere i lønkompensationsperioden?

Nej, ikke af økonomiske årsager. 

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad vil det sige, at hjemsendte medarbejdere selv skal bidrage til ordningen?

Den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har optjent ferie eller afspadsering, kan medarbejderen anvende ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 eller holde tjenestefri uden løn.

Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for dagene, når der ikke er en lønudgift i virksomheden, og de skal derfor trækkes fra kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen får betalt ferie fra anden side end arbejdsgiver fx ved træk på feriekonto, skal disse dage ligeledes trækkes fra kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen hjemsendes i en kortere periode end 3 måneder, opgøres antallet af de fem dage forholdsmæssigt.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvordan skal de 5 dages ferie/afspadsering/tjenestefri placeres?

De 5 dages ferie/afspadsering/tjenestefri placeres af arbejdsgiver efter forhandling mellem arbejdsgiver og medarbejder. Perioden skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, og arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens forhold så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske herom.

Kan medarbejderen og arbejdsgiveren ikke blive enige, placerer arbejdsgiveren dagene, men arbejdsgiveren skal sørge for, at dagene fordeles forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden.

Elever, lærlinge og praktikanter er fritaget fra kravet om afholdelse af 5 feriedage i relation til lønkompensationsperioden.

Læs lovforslag som vedtaget.


Er medarbejdere, der modtager anden offentlig støtte, omfattet af lønkompensationsordningen?

Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv. Der kan således ikke ydes tilskud til medarbejdere, der eksempelvis er på barsel.

For følgende ordninger gælder dog, at såfremt virksomheden i øvrigt lever op til reglerne, kan virksomheden modtage lønkompensation for medarbejdere, hvis virksomheden afmelder det andet tilskud/refusion virksomheden som arbejdsgiver modtager for medarbejderen:

 • I løntilskuds- voksenlærlinge- og jobrotationsordningen
 • Tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • Godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse samt statens voksenuddannelsesstøtte.

Det er ikke muligt at afmelde sig følgende ordninger, og du har derfor ikke mulighed for at få lønkompensation for medarbejdere, der modtager følgende ydelser:

 • Sygedagpenge- og barselsdagpengerefusion
 • Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
 • Isbryderordningen (løntilskud) efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Lønkompensationsordningen for ansatte i fleksjob på den gamle ordning (ansat i fleksjobbet før 2013) er blevet tilpasset, således at det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen, som arbejdsgiveren ikke modtager refusion for. Det er virksomhederne, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Gælder ordningen også for deltidsansatte medarbejdere?

Ja, deltidsansatte medarbejdere er også omfattet af ordningen.

Hvis din medarbejder arbejder mindre end fuldtid (37 timer), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Er løsarbejdere omfattet af ordningen?

Nej, medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt ansættelse på over 2 dage, omfattes ikke.

Virksomhedsguiden har oplyst, at de stiller krav om, at der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed for, at virksomheden er berettiget til at modtage lønkompensation for medarbejderen.

Med dette udgangspunkt kan der være tale om både fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad betyder det, at der skal anvendes efterfølgende revisorbistand?

Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier fx stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko mv. Endvidere kan der kræves revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Giver lønkompensationsordningen mulighed for rotation af medarbejdere?

Det er ikke muligt for to medarbejdere at skiftes om en plads i ordningen, da virksomheder skal indrapportere medarbejdernes CPR-numre og ikke det samlede antal.

Virksomhederne har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, som virksomheden forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis en virksomhed fx ønsker at hjemsende 40 medarbejdere i en periode og skifte dem ud med 40 andre medarbejdere i en anden periode, vil alle 80 blive betragte som hjemsendt og vil skulle afvikle ferie.

Virksomheder, som allerede på ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunktet angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden.

Hvis genindkaldelsen fører til, at virksomheden falder under kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for, kan virksomheden blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde medarbejderne.

Eksempel fra virksomhedsguiden.dk: 

En medarbejder hjemsendes i 12 uger, men der er brug for at medarbejderen arbejder hver 2. tirsdag (dvs. 6 tirsdage i alt).

Når virksomheden søger om lønkompensation, angives den samlede periode på de 12 uger. I samme forbindelse angives det, at virksomheden forventer at indkalde medarbejderen 6 dage inden for den samme periode.

Hvis virksomheden indkalder medarbejderen flere dage end angivet, skal en del af kompensationsbeløbet tilbagebetales. Herefter udbetales lønkompensation for 12 uger minus 6 dage.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad beregnes der lønkompensation af?

Der beregnes kompensation af virksomhedens lønudgifter til hver enkelt ansat, der hjemsendes, dvs. den ansattes samlede A-indkomst (både AM-pligtig og ikke AM-pligtig) medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Læs mere i ansøgningsvejledningen


Er elever/lærlinge omfattet af ordningen?

Lærlinge og elever kan være omfattet af ordningen om lønkompensation.

Det er dog en forudsætning, at du fastholder dit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 %.

Følg med her.


Må elever/lærlinge arbejde i hjemsendelsesperioden?

For elever/lærlinge er det ikke et krav, at de hjemsendes, selvom virksomheden får lønkompensation for dem. Elever/lærlinge kan stadig tælles med som den del af medarbejderstaben, som er hjemsendt.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad gør jeg, hvis der kommer gang i min virksomhed på grund af genåbningen af samfundet?

Hvis du som virksomhed allerede har fået godkendt en ansøgning om lønkompensation, har du mulighed for at genindkalde enkelte eller alle medarbejdere i hjemsendelsesperioden. Hvis du genindkalder medarbejdere, vil du stadigvæk være omfattet af kriteriet om, at 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte skal være hjemsendt målt som et gennemsnit over den periode, du har søgt lønkompensation for. Hvis genindkaldelsen fører til, at du falder under kriteriet, kan du blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde medarbejderne – fx fordi, at virksomheden fik ordrer, som den ikke havde forudset eller anden øget økonomisk aktivitet. Hvis dette er tilfældet, vil du fortsat være berettiget til lønkompensation, også selvom du falder under kriteriet om 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Det er ikke muligt for din virksomhed at udtræde af ordningen vedr. lønkompensation før udløb af den periode, som du har søgt om lønkompensation for. Hvis du genindkalder dine medarbejdere, vil du skulle tilbagebetale kompensation for de dage, hvor dine medarbejdere er kaldt tilbage på arbejde. Det vil blive afdækket i den efterfølgende kontrolfase, hvor meget du skal betale tilbage til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Sygedagpengerefusion og udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige

Hvad betyder det, at muligheden for sygedagpengerefusion er udvidet?

For at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne ved et eventuelt omfattende udbrud af COVID-19 i Danmark, ydes der nu sygedagpengerefusion for løn, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag. Efter de almindelige regler, dækker arbejdsgiver medarbejderes fravær de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Med den nye lov får arbejdsgiver en udvidet refusionsret, da arbejdsgiver ikke længere skal dække de første 30 dages sygdom, hvis en medarbejder bliver syg pga. COVID-19.

Læs mere


Hvordan skal medarbejderen dokumentere, at der er tale om COVID-19?

Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af COVID-19 af alle smittede, men alene være en formodning for, at en given person er smittet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om COVID-19.

Læs mere


Har selvstændige udvidet ret til sygedagpenge?

Selvstændige har ret til sygedagpenge i egenperioden på de 2 uger, hvis de er syge pga. COVID-19, og ret til sygedagpenge for den periode, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med COVID-19.

Læs mere


Hvordan ansøger den selvstændige om sygedagpenge?

Sker manuelt. Den selvstændige kan fx via telefon eller en e-mail til kommunen anmode kommunen om at sende blanketten. I forbindelse med ansøgning skal den selvstændige på tro og love skrive under på, at fraværet skyldes COVID-19. Den selvstændige får en frist på 3 uger til at anmelde fraværet, og fristen på 3 uger efter første fraværsdag skal ses i lyset af denne manuelle procedure samt manuelle behandling i kommunen.

Spørgsmål om moms

Hvad er de nye angivelses- og betalingsfrister for moms for månedsafregnende virksomheder?
 • Marts måned er ny frist 25. maj (tidl. 27. april)
 • April måned er ny frist 25. juni (tidl. 25. maj)
 • Maj måned er ny frist 27. juli (tidl. 25. juni)
 • Juni måned er pt. fortsat 17. august

Læs mere


Hvad er de nye angivelses- og betalingsfrister for moms for kvartalsafregnende virksomheder?
 • 1. kvartal er ny frist 1. september (tidl. 2. juni)
 • 2. kvartal er pt. fortsat 1. september

Læs mere


Hvad er de nye angivelses- og betalingsfrister for moms for halvårsafregnende virksomheder?
 • 1. halvår 2020 angives 1. marts 2021 (tidl. 1. september 2020)
 • 2. halvår 2020 er pt. fortsat 1. marts 2021

Læs mere

Betalingsfrister for indeholdt A-skat / AM-bidrag af løn til ansatte (relevant for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi)

Baggrund

Hidtidige betalingsfrister – afhænger af virksomhedens størrelse:

 • Virksomheden betaler ultimo måneden (OPKL § 2, stk. 6, ”store virksomheder”): Det indeholdte beløb skal betales den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører.
 • Virksomheden betaler måneden efter (OPKL § 2, stk. 5, ”små/mellemstore virksomheder”): Det indeholdte beløb skal betales den 10. i måneden efter den måned, som indkomsten vedrører.
Min virksomhed har hidtil betalt A-skat månedsvist (stor virksomhed). Hvad er de nye frister?

Betalingsfristerne for det indeholdte beløb for april, maj og juni måned 2020 udskydes med 4 måneder:

Afregningsperiode (lønperiode) Indberetningsfrist (uændret) Ny betalingsfrist
April 2020 30. april 2020 31. august 2020 (før 30. april)
Maj 2020 29. maj 2020 30. september 2020 (før 29. maj)
Juni 2020 30 juni 2020 30. oktober 2020 (før 30. juni)

Bemærk:

 • Det er kun betalingsfristen, der er rykket. Der skal fortsat ske indberetning af indkomstoplysningerne til e-Indkomstsystemet mv. iht. de hidtidige frister (se tabellen).
 • Betalingsfristen for indeholdt A-skat for marts 2020 er ikke rykket. Den skal fortsat betales den 31. marts 2020.
 • Udskydelsen med 4 måneder gælder ikke for visse offentlige institutioner m.v. (bl.a. ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove). 

Min virksomhed har hidtil betalt A-skat måneden efter (små/mellemstore virksomheder). Hvad er de nye frister?

Betalingsfristerne for det indeholdte beløb for april, maj og juni måned 2020 udskydes med 4 måneder:

Afregningsperiode (lønperiode) Indberetningsfrist (uændret) Ny betalingsfrist
April 2020 11. maj 2020 10. september 2020 (før 11. maj)
Maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020 (før 10. juni)
Juni 2020 10. juli 2020 10. november 2020 (før 10. juli)

Bemærk:

 • Der er kun betalingsfristen, der er rykket. Der skal fortsat ske indberetning af indkomstoplysningerne til e-Indkomstsystemet mv. iht. de hidtidige frister (se tabellen).
 • Betalingsfristen for indeholdt A-skat for marts 2020 er ikke rykket. Den skal fortsat betales den 14. april 2020.
 • Udskydelsen med 4 måneder gælder ikke for visse offentlige institutioner m.v. (bl.a. ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove). 

Gælder ovenstående også for indeholdt arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)?

Ja


Gælder ovenstående uanset om mine ansatte er 14-dages lønnede eller månedslønnede?

Ja

Betalingsfrister for B-skat og foreløbigt AM-bidrag (relevant for selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi)

Baggrund

Hidtidige betalingsfrister.

Selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi modtager ikke løn, men oppebærer overskud af deres virksomhed.

De selvstændigt erhvervsdrivende betaler løbende en ”acontoskat” (B-skat og foreløbigt AM-bidrag) af det forskudsregistrerede overskud af deres virksomhed.

Betalingen sker månedsvist i 10 rater (juni og december er betalingsfrie). Se KSL § 58.

Jeg betaler B-skat og foreløbigt AM-bidrag af min virksomheds overskud. Hvad er ændret?
 • Betalingsfristen for april-raten 2020 er flyttet til 22. juni 2020 (før 20. april)
 • Betalingsfristen for maj-raten 2020 er flyttet til 21. december 2020 (før 20. maj)

Dvs. april og maj 2020 er gjort betalingsfrie, i stedet for juni og december 2020.


Gælder ovenstående også for det foreløbige arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)?

Ja


Kan jeg nedsætte det forskudsregistrerede overskud af min virksomhed, sådan at B-skatteraterne for april 2020 og fremefter bliver mindre eller helt bortfalder?

Ja, det gøres på skat.dk.

Der kan gælde særlig hensyn, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende anvender ”virksomhedsskatteordningen”, hvor årets skat ikke alene afhænger af årets overskud, men også evt. kan afhænge af årets hævninger.


Vil Skattestyrelsen kontrollere, om min nedjustering af det forskudsregistrerede overskud er realistisk?

Der vil næppe ske en intensiv kontrol, jf. udmeldinger fra Skattestyrelsen.

Læs mere


Er betalingsfristen for B-skatteraten for marts 2020, som skal betales den 20. marts 2020, også udskudt?

Nej.


Hvad gør jeg ift. trækket via Betalingsservice, hvis min B-skatterate i marts 2020 skal nedsættes?

Hvis du senest onsdag den 18. marts 2020, kl. 16.00 har ændret i din forskudsopgørelse på skat.dk, og din B-skatterate for marts bliver mindre eller falder væk, skal du ikke gøre noget i forhold til Betalingsservice. Skattestyrelsen sikrer, at der ikke bliver trukket noget beløb på din bankkonto. Hvis du skal betale et mindre beløb, sender vi dig i stedet et indbetalingskort, som du selv skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket efter din eksisterende aftale med Betalingsservice.

Hvis du først har ændret i forskudsopgørelsen senere end kl. 16.00 onsdag den 18. marts 2020, vil ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto. Du kan evt. kontakte din bank med henblik på at få tilbageført betalingen, som automatisk blev trukket fredag den 20. marts 2020. Hvis betalingen er blevet trukket, og banken ikke har tilbageført pengene til dig, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det beløb, du har betalt for meget bliver overført til dig igen - medmindre du har restancer, som først modregnes.

Acontoskat for selskaber (relevant for selskaber)

Baggrund

Selskaber betaler ”acontoskat” to gange om året - den 20. marts og den 20. november.

Det beløb, der skal betales (såkaldt ordinære rater), er fastsat af Skattestyrelsen efter nærmere regler.

Selskaberne har mulighed for at få nedsat de ordinære acontoskatterater, hvis disse er for høje i forhold til den forventede indkomst. Se SEL § 29 C.

Mit selskab har fået en acontoskatterate til betaling den 20. marts 2020. Er betalingsfristen udsat?

Nej. Der er ikke ændret i betalingsfristerne for selskabers acontoskat.


Mit selskab har fået en acontoskatterate til betaling den 20. marts 2020. Kan jeg få beløbet nedsat?

Ja, det gøres på skat.dk


Mit selskab har registreret, at det gerne vil foretage en frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2020. Det har vi fortrudt. Kan vi få det ændret?

Ja, men du skal kontakte Skattestyrelsen (telefonisk).

Forhøjet indestående på ”skattekontoen” (relevant for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi)

Baggrund

”Skattekontoen” er en opgørelse over det samlede mellemværende mellem en virksomhed og staten i forhold til skat, moms, afgifter mv. (virksomhedens gæld til Skattestyrelsen, eller virksomhedens tilgodehavende hos Skattestyrelsen).

Hvis en virksomhed har et tilgodehavende hos Skattestyrelsen (”indestående”), modtages ingen renteindtægt heraf – men der skal heller ikke betales negative renter heraf.

Hvis en virksomhed har et indestående på skattekontoen, er udgangspunktet, at Skattestyrelsen skal udbetale beløbet til virksomheden.

Virksomheden kan dog fastsætte en ”udbetalingsgrænse”, sådan at kun indeståender herudover udbetales af Skattestyrelsen.

Udbetalingsgrænsen kan maksimalt fastsættes til DKK 200.000. Beløb herudover skal altså udbetales af Skattestyrelsen. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

Hvad er det, som er ændret vedrørende ”skattekontoen”?

I perioden fra 25. marts 2020 til den 30. november 2020 kan udbetalingsgrænsen fastsættes til maksimalt DKK 10 mio. (begge dage inklusive).

Formålet er, at de virksomheder, som ikke har behov for den øgede likviditet fra de udskudte betalingsfrister for A-skat, moms mv., kan indbetale beløbet som et indestående til skattekontoen (op til DKK 10 mio.), i stedet for at skulle indsætte beløbet i banken og betale negative renter heraf.

Dvs. Skattestyrelsen kan i begrænset omfang agere ”bank” for virksomhedens indeståender (op til DKK 10 mio.).


Hvor ændrer jeg udbetalingsgrænsen?

På skat.dk


Hvis vi har forhøjet udbetalingsgrænsen og indbetalt et beløb/indestående til ”skattekontoen”, kan vi så senere i perioden få beløbet udbetalt?

Ja.

En virksomhed, der har hævet beløbsgrænsen og indbetalt et beløb til skattekontoen, men som senere i perioden får behov for likviditeten, kan sætte beløbsgrænsen ned igen, hvorved beløbet udbetales.


Kan vi køre med varierende udbetalingsgrænser i perioden 25. marts – 30. november 2020 (dvs. have forskellige ”maksimumsindeståender” i perioden)?

Ja, men man skal logge på skattekontoen hver gang, der ønskes en ændring (opad eller nedad).


Hvis vi har forhøjet udbetalingsgrænsen, skal vi så gøre noget den 30. november 2020, hvor forhøjelsesordningen udløber?

Ja.

Hvis virksomhederne ikke senest den 30. november 2020 har valgt en ny beløbsgrænse på maksimalt DKK 200.000, vil beløbsgrænsen blive nulstillet (0).

Ønskes en beløbsgrænse for indeståender herefter (på maksimalt DKK 200.000), skal man i den situation logge på skattekontoen og fastsætte beløbsgrænsen.

Spørgsmål om kompensation for omsætningstab

Kommer der en særordning for vækstvirksomheder, hvor "omsætningstabet" blot består i mindre vækst end budgetteret?

Det fremgår ikke af den udstedte bekendtgørelse, så det er ikke sandsynligt.


Må ejeren arbejde i virksomheden i den periode, som ejeren søger kompensation for?

Ja. I denne ordning er der ikke krav om hjemsendelse.


Kan ordningen for selvstændige kombineres med andre kompensationsordninger?

Ja, når blot det sikres, at samme udgift/tab ikke kompenseres flere gange, og kriterierne for hver enkelt ordning er opfyldt.

Der kan f.eks. være virksomheder, der kan søge for både:

 • Lønkompensation for de hjemsendte ansattes løn
 • Omsætningskompensation for den selvstændiges forsørgelsesgrundlag (tabt omsætning)
 • Kompensation for faste omkostninger.

Gælder ordningen både for personligt drevne virksomheder og selskaber?

Ja, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt.


Er det virksomheden eller den selvstændige, der søger om kompensation for selvstændige?

Det er virksomheden, der søger for ejeren/ejerne. Det er også virksomheden, der modtager kompensationen. Kompensationen er ligeledes skattepligtig indkomst i virksomheden.


Kan man søge kompensation fra ordningen for selvstændige, hvis omsætningsnedgangen kun er 30% i en del af perioden 9. marts til 8. juni?

Nej. Virksomheden kan kun søge kompensation én gang, og ansøgningen skal gælde for hele perioden med udgangspunkt i et samlet estimat for virksomhedens omsætningsnedgang, som skal være mindst 30 pct.


Hvad sker der, hvis den selvstændiges personlige indkomst kommer over 800.000 kr. for 2020?

Som udgangspunkt bortfalder hele kompensationen og skal tilbagebetales.


Jeg har i starten af 2020 afholdt generalforsamling i mit ellers kompensationsberettigede selskab og besluttet at udlodde udbytte på mere end 800.000 kr. på baggrund af 2019-regnskabet. Kan jeg stadig få kompensation for omsætningstab i 2020 pga. COVID-19?

Som udgangspunkt formentligt ikke. Kriteriet for at være med i ordningen er, at ejerens indkomst ikke overstiger 800.000 kr. i 2020. Udbytte udloddet på baggrund af 2019-regnskabet, men hvor generalforsamlingen er afholdt i 2020 (hvilket er gældende for alle kalenderårsregnskaber for 2019) tæller med i årsindkomsten for 2020.

Til årsindkomsten medregnes:

 • personlig indkomst,
 • aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
 • skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Skal jeg have revisorerklæring for at søge ordningen, og kan jeg i givet fald få dækket omkostningen?

Der er ikke krav om revisorerklæring på ansøgningstidspunktet.

Erhvervsstyrelsen kan kræve revisorbistand i forbindelse med den efterfølgende kontrol og dokumentation, men det er ikke fastlagt endnu, under hvilke omstændigheder der vil blive pålagt at anvende revisorbistand. Det indgår ikke i ordningen, at der sker dækning af en eventuel revisorudgift.


Jeg ejer et selskab, der administrerer og udlejer én ejendom, og jeg arbejder i selskabet og modtager løn herfra. Er mit arbejde "væsentlig omfang"?

Det er ikke afklaret endnu, hvor meget arbejde ejeren skal udføre for, at det er "væsentligt" og dermed tilstrækkeligt til at kvalificere til ordningen.


Min ægtefælle er ansat og modtager løn i mit selskab. Kan der opnås kompensation som "medarbejdende ægtefælle"?

Umiddelbart nej. Efter bekendtgørelsens § 2, nr. 8 er det kun medarbejdende ægtefæller i personligt drevne virksomheder, der er omfattet. Det vil være muligt at opnå kompensation, hvis ægtefællen selv er medejer (mindst 25% af selskabet). Det må bero på en konkret vurdering, om ægtefællen kan hjemsendes og opnå kompensation efter lønkompensationsordningen i stedet.


Tæller arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger foretaget i 2020 med i opgørelsen af årsindkomst ift. grænsen på 800.000 kr?

Hvis der er tale om indskud på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger ("livrente"), er der bortseelsesret skattemæssigt. I denne situation er det vores forståelse, at beløbet ikke skal tælle med i opgørelsen af årsindkomst.

Det samme gælder beløb indtil indskudsloftet på DKK 57.200 (2020) på arbejdsgiveradministrerede rateforsikringer og ratepensioner.


Tæller mine pensionsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger ("livrente"), fra rateforsikringer og rateopsparinger med i opgørelsen af årsindkomst ift. grænsen på 800.000 kr?

Ja, det er vores forståelse.


Jeg har modtaget udbytte fra mit holdingselskab i 2020 på mere end 800.000 kr. Kan jeg stadig søge om kompensation for selvstændige på baggrund af omsætningsnedgangen i driftsselskabet, som ejes 100% af holdingselskabet?

Det er endnu ikke afklaret, om der kun ses på det enkelte CVR-nummer eller også på moder-/datterselskaber.


Min virksomhed var nystartet i referenceperioden (1/4 2019-30/6 2019), og omsætningen i referenceperioden var derfor meget lav. Hvilke "særlige omstændigheder" skal der til, for at der kan anvendes en anden referenceperiode?

Ifølge bekendtgørelsen kan der ved særlige omstændigheder være mulighed for at begrunde og vælge en anden referenceperiode på mindst 3 måneder, hvis den almindelige referenceperiode (1/4 2019-30/6 2019) ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for den forventede omsætning i kompensationsperioden.

Virksomhedsguiden.dk oplyser alene barsel og sygdom som eksempler på, hvad der kan være særlige omstændigheder. I vejledningen til ansøgningsskemaet anføres lidt mere uddybende: "Det kan fx være, hvis du som selvstændig har oplevet alvorlig sygdom, været på barsel eller hvis virksomheden har gennemgået en vækstperiode, der kan henvises tilbage til konkrete tiltag, og som kommer til udtryk i en senere periode."


Jeg ejer et selskab og arbejder for selskabet, men jeg trækker ikke løn ud. Hvordan dokumenterer jeg, at jeg arbejder i selskabet?

Dokumentation kan fx være kontrakter med ledelsesunderskrift, arbejdsmails, kalenderudtræk, offentlige dokumenter eller en erklæring fra din virksomhed.

Dokumentationen skal være samlet i én pdf-fil.


Kan fonde og foreninger søge ordningen?

Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nummer og reel ejer, vil de ikke være omfattet af ordningen. Det gælder også frivillige foreninger. I praksis vil det betyde, at de fleste fonde og foreninger ikke vil være omfattet af ordningen for selvstændige og freelancere mv. For at søge ordningen skal du desuden eje mindst 25 % af virksomheden.

Spørgsmål om lån/likviditet

Garantiordning fra Vækstfonden til store virksomheder som følge af COVID-19

Som en konsekvens af COVID-19 har den danske regering annonceret statslige garantiordninger til at understøtte virksomhedernes likviditet med op til 35,7 mia. kr. Det betyder, at virksomheder, som lider omsætningstab som følge af COVID-19, kan anvende garantiordningen via Vækstfonden.

Nedenfor er anført centrale overvejelser og spørgsmål vedrørende garantiordningen baseret på de nuværende tilgængelige oplysninger.

Relevant links:

Hvilke virksomheder er berettiget til en garanti under den nye statslige garantiordning?

Danske, færøske og grønlandske virksomheder inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti. Virksomheden skal således ikke være omfattet af EU’s definition af SMV’er

Det vil sige virksomheder med:

 • over 250 medarbejdere (årsværk) og/eller

 • en årlig omsætning på mere end 50 mio. EUR og en balancesum på over 43 mio. EUR om året.

Virksomheden skal derudover være kreditværdig på ansøgningstidspunktet. Ligeledes er det kun virksomheder der ikke er kriseramt jf. EU's definitioner og OIK-markeret i finansieringsinstituttet pr. 31 december 2019, som er berettiget til en garanti under Vækstfonden.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvem kan garantier stilles for?

Pengeinstitutter, leasingselskaber, factoringselskaber m.v., herunder også udenlandske pengeinstitutter, som er reguleret på det europæiske marked og eller EØS.


Hvordan beregnes et forventet omsætningstab?

Virksomheden skal have realiseret eller forventer et omsætningstab på minimum 30%, som følge af COVID-19, i perioden 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Samtidig skal der på ansøgningstidspunktet være realiseret et omsætningstab på minimum 30% i minimum 14 dage indenfor ovenstående periode.

Omsætningstab skal kunne dokumenteres. Dette gøres ved at sammenligne virksomhedens realiserede omsætning for perioden i 2019 med den realiserede eller forventede omsætning for perioden i 2020, hvorpå der søges garanti. I denne sammenligning skal dog fratrækkes allerede modtaget kompensation fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvilke betingelser er gældende ifht. dokumentation?

Finansieringsinstituttet skal afgive en tro og love-erklæring på baggrund af den af virksomheden forelagte dokumentation.

Vækstfonden kan af finansieringsinstituttet kræve en revisionserklæring vedrørende virksomhedens tab. Dette skal senest ske ved udbetaling af garantien.


Hvilke omkostninger er forbundet med garantiordningen?

Stiftelsesgebyr på 0,25 pct. af det garanterede lån, samt en årlig provision i spændet 1,0%-3,25% af garantibeløbet, der fastsættes på baggrund af finansieringsinstituttets rating af virksomheden.


Hvad er løbetiden på garantiordningen?

For store virksomheder er garantiens løbetid op til 6 år. Første år bliver den årlige provision beregnet af det anmeldte garantibeløb. Den årlige provision nedskrives herefter lineært over garantiens løbetid.


Hvordan ansøger man om en garanti?

Ansøgning skal ske gennem långiver, såsom pengeinstitut eller leasingselskab m.v., som herefter indsender ansøgning om garantien til Vækstfonden.


Er der et loft på garantistørrelsen?

Der kan maksimalt stilles garanti for et lån eller en driftskredit på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 30. september 2020, jf. bekendtgørelsen § 3, stk. 4.

Der kan som hovedregel maksimalt opnås garanti for lån, hvis hovedstol ikke overstiger omsætningstabet. Undtagelse, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 6.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad er dækningen under garantiordningen?

Et pengeinstitut, leasingselskab, mv. kan opnå garanti for 70 pct. af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet eller leasingselskabet til virksomheden.


Kan garantien reduceres, hvis den realiserede omsætningsreduktion er mindre end den til Vækstfonden på ansøgningstidspunktet oplyste?

Såfremt det forventede omsætningstab ikke realiseres, vil garantien blive nedskrevet med 70% af det ikke-realiserede forventede omsætningstab.

Vær ligeledes opmærksom på at, hvis det viser sig, at det samlede omsætningstab er lavere end 30% i forhold til den anvendte referenceperiode, bortfalder COVID-19-garantien.


Skal virksomheden løbende rapportere til Vækstfonden efter indgåelse af garanti?

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen krav omkring rapportering efter indgåelse af garantiordning. 


Gældende ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er senest den 15. oktober 2020.

Garantiordning fra Vækstfonden til SMV-virksomheder som følge af COVID-19

Som en konsekvens af COVID-19 har den danske regering annonceret statslige garantiordninger til at understøtte virksomhedernes likviditet med op til 25 mia. kr. Det betyder, at virksomheder, som lider driftsmæssige tab som følge af COVID-19, kan anvende garantiordningen via Vækstfonden.

Nedenfor er anført centrale overvejelser og spørgsmål vedrørende garantiordningen baseret på de nuværende tilgængelige oplysninger.

Relevant links:

Hvilke virksomheder er berettiget til en garanti under den nye statslige garantiordning?

Danske, færøske og grønlandske SMV'er inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti. Virksomheden skal være omfattet af EU’s definition af SMV’er:

 • beskæftiger under 250 personer og/eller
 • en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Virksomheden skal derudover være kreditværdig. Ligeledes er det kun virksomheder der ikke er kriseramt jf. EU’s definitioner pr. 31 december 2019, som er berettiget til en garanti under Vækstfonden.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvem kan garantier stilles for?

Pengeinstitutter, leasingselskaber, factoringselskaber m.v., herunder også udenlandske pengeinstitutter, som er reguleret på det europæiske marked og/eller EØS.


Hvordan beregnes et forventet omsætningstab?

Virksomheden skal have realiseret eller forventer et omsætningstab på minimum 30%, som følge af COVID-19, i perioden 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Samtidig skal der på ansøgningstidspunktet være realiseret et omsætningstab på minimum 30% i minimum 14 dage indenfor ovenstående periode.

Omsætningstab beregnes ved at sammenligne virksomhedens realiserede omsætning for perioden i 2019 med den realiserede eller forventede omsætning for perioden i 2020, hvorpå der søges garanti. I denne sammenligning skal dog fratrækkes allerede modtaget kompensation fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvilke betingelser er gældende ifht. dokumentation?

Finansieringsinstituttet skal afgive en tro og love-erklæring på baggrund af den af virksomheden forelagte dokumentation for tabsopgørelsen. 

Vækstfonden kan af finansieringsinstituttet kræve en revisionserklæring vedrørende virksomhedens tab. Dette skal senest ske ved udbetaling af garantien.


Hvilke omkostninger er forbundet med garantiordningen?

Vækstfonden opkræver som betaling en stiftelsespræmie på 2.500 kr. samt en løbende årlig risikopræmie, der udgør 1% af det til enhver tid - efter nedskrivninger - gældende garantibeløb.


Hvad er løbetiden på garantiordningen?

Garantien har en løbetid på op til 7 år. Første år bliver den årlige provision beregnet af det anmeldte garantibeløb. Den årlige provision nedskrives herefter lineært over garantiens løbetid.


Hvordan ansøger man om en garanti?

Ansøgning skal ske gennem långiver, såsom pengeinstitut eller leasingselskab, som herefter indsender ansøgning om garantien til Vækstfonden. Forinden indsendelse skal pengeinstituttet eller leasingselskabet have foretaget en kreditvurdering.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


For hvilke beløb kan der stilles en garantiordning?

Der kan maksimalt stilles garanti for et lån eller en driftskredit på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 30. september 2020, jf. bekendtgørelsen § 3, stk. 4.

Der kan stilles en garanti for lån, hvis hovedstol ikke overstiger virksomhedens beregnede omsætningstab for perioden.

Der kan som hovedregel maksimalt opnås garanti for lån, hvis hovedstol ikke overstiger omsætningstabet. Undtagelse, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 6

Pengeinstitut, leasingselskab mv. må ligeledes ikke tage nogen former for sikkerhed for lånet udover COVID-19 garantien.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad er dækningen under garantiordningen?

Et pengeinstitut, leasingselskab mv. kan opnå garanti for 70% af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet eller leasingselskabet til virksomheden.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Kan garantien reduceres, hvis den realiserede omsætningsreduktion er mindre end den til Vækstfonden på ansøgningstidspunktet oplyste?

Såfremt omsætningsreduktionen viser sig at være mindre end oplyst på lånetidspunktet, nedskrives garantibeløbet ekstraordinært, svarende til 70% af den ikke-realiserede del af det oprindeligt beregnede omsætningstab.

Ligeledes, hvis det viser sig, at det samlede omsætningstab er lavere end 30% i forhold til den anvendte referenceperiode, bortfalder COVID-19-garantien.


Skal der løbende rapporteres til Vækstfonden efter indgåelse af garanti?

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle krav omkring rapportering efter indgåelse af garantiordning.


Gældende ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er senest den 15. oktober 2020.

Spørgsmål om faste omkostninger

Kan der opnås omkostningsrefusion for regnskabsmæssige afskrivninger på en ejendom i et ejendomsselskab med omsætningsfald på mindst 40%?

Ja, hvis ejendomsselskabet benytter ÅRL's regler om kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Såfremt selskabet benytter reglerne om dagsværdier, jf. ÅRL § 38, kan der ikke opnås støtte for "fiktive" afskrivninger.


Går et ejendomsselskab, der indregner ejendomme til dagsværdi, glip af omkostningsrefusion ift. tilsvarende selskab, som indregner ejendomme til kostpris?

Ja, der er ingen afskrivninger at kompensere.


Er der forskel på begrebet "faste omkostninger" for virksomheder, der er lukket ved påbud, og virksomheder, der "kun" har omsætningsfald? Der er lagt op til, at virksomheder, der lukkes ved påbud, får 100% omkostningsdækning.

Nej, der er ingen forskel på definitionen af faste omkostninger.


Hvordan håndteres huslejeomkostninger, der består af fast del og omsætningsbestemt leje? Opgørelelse udarbejdes årligt og ikke på "skæve" dage. Opnås kun refusion af den faste del, eller kan der medtages en skønnet/erfaringsmæssig omsætningsbestemt leje også?

Der opnås alene refusion for den faste del, da den omsætningsbestemte del jo netop svinger med virksomhedens omsætning og derfor alene betales, hvis virksomheden har omsætning. Det er derfor udtryk for en variabel omkostning.


I relation til forbrugsafgifter (el, vand mv.) afregnes oftest a conto f.eks. kvartalsvis med årlig opgørelse. Hvordan skal det håndtere i relation til refusion - medtages a conto eller skal der skønnes over faktisk forbrug?

Der må skønnes over forbrug, som må forventes at falde, fordi virksomhedens aktivitet er mindre. Der vil derfor næppe blive brugt det samme el og vand i virksomheden. De faktiske tal medtages i den endelige opgørelse.


Kan der ansøges om omkostningsrefusion for en kortere periode end 9/3-8/6 2020 - kan være en fordel i visse situationer?

Nej, jf. bek. § 7, stk. 3. Dog gælder for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, at de kan ansøge for perioden, hvor de har forbud mod at holde åbent, jf. bek. § 7, stk. 4.


Kan ekstraordinære nedskrivninger på lager som følge af Covid-19 indgå i grundlag - f.eks. indkøbte påske-ting, som må nedskrives som følge af lavere salg i påsken 2020?

Nej, det er alene nedskrivning af letfordærvelige varer, som ikke kan nedfryses, og levende dyr, der indgår i kompensationsordningen. Generelt er nedskrivninger ikke omfattet af kompensation.


Hvis huslejekontrakter indregnes efter IFRS 16 - er refusionsgrundlag for husleje herefter faktisk husleje eller rente/afskrivning efter IFRS 16?

Refusionsgrundlaget er renter og afskrivning efter IFRS 16, da refusionen baserer sig på virksomhedens valgte regnskabspraksis.


Hvis der er særlige forhold, som påvirker omsætning i referenceperioden, f.eks. hotel under ombygning med mange værelser ude af drift, kan omsætning i referenceperioden så opreguleres, så omsætningsfaldet derved bliver større - og kompensationsbeløbet større?

Der er ingen adgang hertil i bekendtgørelsen, jf. § 8. Der er udelukkende adgang til at vælge en anden referenceperiode.


Er fast royalty (ikke omsætningsbestemt) til koncernselskab refusionsberettiget, hvis det enkelte selskab har en kontraktlig forpligtelse til at afregne?

Nej - der kan alene ansøges om dækning af faste omkostninger til udbetaling en gang.

Til gengæld vil man, når man laver den endelige indberetning senest den 8. december 2020, kunne indberette højere, faktiske omkostninger i kompensationsperioden, hvilket så udløser en efterbetaling. Det skal understreges, at Erhvervsstyrelsen her kan kræve supplerende oplysninger og dokumentation, herunder også af revisor.


Et selskab benytter IFRS og afskriver derfor ikke på goodwill.
Kan der beregnes fiktive afskrivninger for at kompensere disse virksomheder på lige fod med virksomheder, der aflægger efter ÅRL?

Nej. Virksomheden skal anvende den praksis som føler af deres årsrapport.


Anses afskrivninger på goodwill som en fast omkostning?

Ja, men kun goodwill der vedrører aktivitet inde i det pågældende CVR-nummer. Goodwill, som ligger inde som en del af en kapitalandel i en associeret virksomhed hhv. dattervirksomhed, anses således ikke som faste omkostninger.


Er eksternt bogholderi en fast omkostning?

Ja


Er advokat og juridisk assistance en fast omkostning?

Nej - det anses som udgangspunkt for at være en omkostning, som hverken er fast eller variabel, som ikke dækkes af ordningen. Det gælder både omkostninger til igangværende retssager og retssager, der starter op i kompensationsperioden og herunder hører såvel advokatomkostninger som eventuelle erstatningsbeløb


Er repræsentation og gaver en fast omkostning?

Nej, salgs- og marketingsomkostninger anses som variable omkostninger.


Er salgsfremmende omkostninger en fast omkostning?

Nej, salgs- og marketingsomkostninger anses som variable omkostninger.


Er faktiske udgifter, der opstår som følge af hensættelser fx garantier en fast omkostning?

Nej, selve garantiomkostningen er ikke en fast omkostning. Den blev hensat i forbindelse med salget, og enhver yderligere omkostning hænger sammen med det oprindelige salg, der er gennemført.


Er løbende vedligeholdelse en fast omkostning?

Som udgangspunkt ja. Dog skal det vurderes, om dette er omkostninger, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget og derfor undladt at afholde.


Et selskab har et variabelt forrentet lån. Det er afdækket med en renteswap, som samlet set indebærer, at renten bliver fast. Indgår afregningen hhv. værdireguleringen af renteswap'en som en del af de faste omkostninger?

Det er vores vurdering, at eftersom disse effektive afdækninger indregnes sammen med finansielle omkostninger, anses de også som en del af de finansielle omkostninger, der er faste.

Afreggninger på finansielle instrumenter, der ikke afdækker en risiko (=ineffektivitet) dækkes efter vores vurdering ikke.


En virksomhed holder lukket og er pga. forsikringsselskabets krav nødt til at hyre et vagtmandskab til at kontrollere ejendommen. Er dette en fast omkostning?

Ja, det anses som en fast omkostning, der dækkes af ordningen


Til brug for ansøgningen om støtte for faste omkostninger udarbejdes en oversigt over de skønnede, faste omkostninger. Skal der laves en endelig opgørelse på et senere tidspunkt?

Ja, der skal senest den 8. december 2020 indsendes en endelig opgørelse over den faktiske omsætning og de faktiske, faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheden skal på forlangende udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til Erhvervsstyrelsen. På baggrund af opgørelsen, træffer Erhvervsstyrelsen endelig afgørelse om en eventuel op- eller nedregulering af det modtagne støttebeløb.

Spørgsmål om aflysning af større arrangementer

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen gælder for arrangører af større arrangementer.


Hvilken periode er omfattet af denne kompensation?

Arrangementer med planlagt afholdelse i perioden 6. marts 2020 til og med 9. juni 2020 er omfattet og berettiget til kompensation under denne ordning ved opfyldelse af de definerede kriterier.


Hvad er kriterierne for at søge kompensationen?

Arrangementet er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller begrænse udbredelse af COVID-19.

Arrangementet skulle være afholdt eller planlagt til afholdelse i Danmark.


Hvilke størrelse arrangmenter er omfattet af kompensationen?

Arrangementer med forventelig flere end 1000 deltagere, eller flere end 500 deltagere, hvis det var målrettet udpegede risikogrupper, herunder ældre (især over 80 år), gravide og personer med kroniske sygdomme.

Kommunale spillesteder med en kapacitet på mere end 1.000 personer er ligeledes omfattet af kompensationsordningen.


Gælder kompensationen også for arrangementer, som er lukkede for offentligheden?

Nej, kompensationen gælder kun for arrangmenter, hvor der har været åben for offentlig tilmeldinger.


Hvordan beregnes kompensationen?

Arrangøren kompenseres for tab, som er direkte relateret til aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer. Kompensationen beregnes på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter og udgifter.


Er der noget jeg skal være opmærksom på, der ikke ydes kompensation til?

Tabt overskud.

Udgifter som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning.

Tabte indtægter, som arrangøren ikke var kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale.


Hvornår skal revisorbistand ske?

Ansøgninger om kompensation for over 500.000 kr. fra samme arrangør skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

Ansøgninger om kompensation på 500.000 kr. og derunder for samme arrangører skal ledsages af en tro- og love-erklæring fra arrangørernes ledelse.


Er det muligt at søge kompensation for lønudgifter?

Ja, det er muligt at medtage lønudgifter under denne ordning, men man skal være opmærksom på, at der ikke også kan søges om lønkompensation for de samme lønomkostninger under andre statslige kompensationsordninger, såfremt de medtages under denne ordning.


Hvordan søger jeg som arrrangør kompensation under denne ordning?

Der søges via en digital løsning (blanket), som tilgås på virksomhedsguiden.dk. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for overholdelse af betingelserne.


Hvilke krav er der til dokumentation?

Forventet deltagerantal, deltagerkapacitet og hvorvidt arrangmentet var åben for offentligheden.


Hvornår er ansøgningsfristen?

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2020.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Klaus Okholm

Klaus Okholm

Partner, Corporate Tax, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Jeanette Vallat

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Director, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5571

Ulrik Ræbild

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3288

Kristian Frederiksen

Kristian Frederiksen

Director, PwC Denmark

Tlf: 8932 5725

Følg PwC