COVID-19: Få svar på dine spørgsmål til regeringens hjælpepakker

Få svar fra PwC’s eksperter på de oftest stillede spørgsmål om regeringens hjælpepakker. Vi opdaterer løbende FAQ’en med svar på de spørgsmål, som vi modtager i vores gratis hotline for regeringens hjælpepakker.

Hjælpepakkerne - gratis hotline

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores gratis hotline, hvor vores eksperter sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hotlinen har åbent alle hverdage fra kl. 9-17 frem til påske.

Ring til os på 3945 9800

Spørgsmål om ansættelsesret/medarbejdere

Lønkompensation

Hvilke medarbejdere kan virksomheden få lønkompensation for?

Der gives lønkompensation for betaling af løn til funktionærer og timelønnede.

Ejere eller medarbejdere med væsentlige ejerandele vil efter PwC’s vurdering ikke være omfattet af lønkompensationsordningen, da disse ikke anses for at være lønmodtagere.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvornår skal medarbejdere have været ansat i virksomheden, før de kan omfattes af ordningen om lønkompensation?

Medarbejdere skal have været ansat før 9. marts 2020. Ifølge det oplyste kan medarbejdere, for hvem der er indgået kontrakt før den 9. marts 2020, blive omfattet af lønkompensationsordningen fra den faktiske tiltrædelse.


Hvor mange medarbejdere skal hjemsendes, før der opnås ret til lønkompensation?

Der kan gives lønkompensation til arbejdsgivere, der står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Opgøres medarbejderstaben i medarbejdere (CPR-nummer) eller årsværk?

Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som følge
af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes.

Oplysningerne baseres på CPR-numre.

Læs Erhvervsministerens svar her.


Hvad skal der betales til medarbejderne, før der opnås ret til lønkompensation?

Medarbejderne skal modtage fuld løn under hjemsendelsen.

Se dog nedenfor om mulighed for at aftale lønnedgang.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Kan der indgås aftale om lønnedgang?

Hvor der lokalt på virksomheden er opnået enighed om lønnedgang forinden indtræden i lønkompensationsordningen, vil den aftalte lønnedgang gælde i perioden, hvor der betales lønkompensation. Når der lokalt er aftalt lønnedgang, skal medarbejderne ikke selv bidrage med 5 feriedage, som medarbejdere, der modtager fuld løn, skal.

Følg med på virksomhedsguiden.dk og lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19.


Hvordan skal fuld løn forstås?

Medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv, som er
en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan
opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere fx genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv.

Læs Erhvervsministerens svar her.


Skal der være hjemsendelse i hele perioden 9. marts til 9. juni 2020?

Lønkompensationsperioden starter ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og afsluttes fra den dag, virksomheden varsler eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Læs mere i aktstykke 108 om tilslutning til etablering af en midlertidig lønkompensationsordning, hvorefter virksomheder kan få delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af COVID-19.


Kan en virksomhed afskedige medarbejdere i lønkompensationsperioden?

Nej, ikke af økonomiske årsager. Lønkompensationsperioden starter ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og afsluttes fra den dag, virksomheden varsler eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Læs mere i aktstykke 108 om tilslutning til etablering af en midlertidig lønkompensationsordning, hvorefter virksomheder kan få delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af COVID-19.


Hvad vil det sige, at hjemsendte medarbejdere selv skal bidrage til ordningen?

Den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har optjent ferie eller afspadsering, kan medarbejderen anvende ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 eller holde tjenestefri uden løn.

Hvis medarbejderen hjemsendes i en kortere periode end 3 måneder, opgøres antallet af de fem dage forholdsmæssigt.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvordan skal de 5 dages ferie/afspadsering/tjenestefri placeres?

De 5 dages ferie/afspadsering/tjenestefri placeres af arbejdsgiver efter forhandling mellem arbejdsgiver og medarbejder. Perioden skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, og arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens forhold så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske herom.

Kan medarbejderen og arbejdsgiveren ikke blive enige, placerer arbejdsgiveren dagene, men arbejdsgiveren skal sørge for, at dagene fordeles forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden.

Læs lovforslag som vedtaget.


Er fleksjobansatte og medarbejdere på barsel omfattet af ordningen?

Beskæftigelsesministeren har oplyst, at fleksjobbere er omfattet af ordningen om lønkompensation.

Beskæftigelsesministeren har oplyst, at administrationsmodellen for medarbejdere på barselsorlov er ved at blive fastlagt.

Se Beskæftigelsesministerens svar, hvor han bekræfter, at fleksjobbere er omfattet af ordningen.

Se Beskæftigelsesministerens svar vedrørende medarbejdere på barselsorlov eller forældreorlov.


Er elever/lærlinge omfattet af ordningen?

Der er nu opnået enighed om, at lærlinge og elever kan være omfattet af ordningen om lønkompensation.

Det er dog en forudsætning, at du fastholder dit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 %.

Følg med her.


Gælder ordningen også for deltidsansatte medarbejdere?

Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, hvis disse er funktionærer, og som 90%, hvis de ikke er funktionærer. Deltidsansatte indgår i de samlede beregninger.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Er løsarbejdere omfattet af ordningen?

Nej, medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt ansættelse på over 2 dage, omfattes ikke.

Virksomhedsguiden har oplyst, at de stiller krav om, at der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed for, at virksomheden er berettiget til at modtage lønkompensation for medarbejderen.

Med dette udgangspunkt kan der være tale om både fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Hvad betyder det, at der skal anvendes efterfølgende revisorbistand?

Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier fx. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko mv. Endvidere kan der kræves revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk


Giver lønkompensationsordningen mulighed for rotation af medarbejdere?

Det er ikke muligt for to medarbejdere at skiftes om en plads i ordningen, da virksomheder skal indrapportere medarbejdernes CPR-numre og ikke det samlede antal.

Virksomhederne har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, som virksomheden forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Følg med her.

Sygedagpengerefusion og udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige

Hvad betyder det, at muligheden for sygedagpengerefusion er udvidet?

For at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne ved et eventuelt omfattende udbrud af COVID-19 i Danmark, ydes der nu sygedagpengerefusion for løn, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag. Efter de almindelige regler, dækker arbejdsgiver medarbejderes fravær de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Med den nye lov får arbejdsgiver en udvidet refusionsret, da arbejdsgiver ikke længere skal dække de første 30 dages sygdom, hvis en medarbejder bliver syg pga. COVID-19.

Læs mere


Hvordan skal medarbejderen dokumentere, at der er tale om COVID-19?

Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af COVID-19 af alle smittede, men alene være en formodning for, at en given person er smittet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om COVID-19.

Læs mere


Har selvstændige udvidet ret til sygedagpenge?

Selvstændige har ret til sygedagpenge i egenperioden på de 2 uger, hvis de er syge pga. COVID-19, og ret til sygedagpenge for den periode, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med COVID-19.

Læs mere


Hvordan ansøger den selvstændige om sygedagpenge?

Sker manuelt. Den selvstændige kan fx via telefon eller en e-mail til kommunen anmode kommunen om at sende blanketten. I forbindelse med ansøgning skal den selvstændige på tro og love skrive under på, at fraværet skyldes COVID-19. Den selvstændige får en frist på 3 uger til at anmelde fraværet, og fristen på 3 uger efter første fraværsdag skal ses i lyset af denne manuelle procedure samt manuelle behandling i kommunen.

Spørgsmål om moms

Hvad er de nye angivelses- og betalingsfrister for moms for månedsafregnende virksomheder?
 • Marts måned er ny frist 25. maj (tidl. 27. april)
 • April måned er ny frist 25. juni (tidl. 25. maj)
 • Maj måned er ny frist 27. juli (tidl. 25. juni)
 • Juni måned er pt. fortsat 17. august

Læs mere


Hvad er de nye angivelses- og betalingsfrister for moms for kvartalsafregnende virksomheder?
 • 1. kvartal er ny frist 1. september (tidl. 2. juni)
 • 2. kvartal er pt. fortsat 1. september

Læs mere


Hvad er de nye angivelses- og betalingsfrister for moms for halvårsafregnende virksomheder?
 • 1. halvår 2020 angives 1. marts 2021 (tidl. 1. september 2020)
 • 2. halvår 2020 er pt. fortsat 1. marts 2021

Læs mere

Spørgsmål om indkomstskat

Betalingsfrister for indeholdt A-skat / AM-bidrag af løn til ansatte (relevant for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi)

Baggrund

Hidtidige betalingsfrister – afhænger af virksomhedens størrelse:

 • Virksomheden betaler ultimo måneden (OPKL § 2, stk. 6, ”store virksomheder”): Det indeholdte beløb skal betales den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører.
 • Virksomheden betaler måneden efter (OPKL § 2, stk. 5, ”små/mellemstore virksomheder”): Det indeholdte beløb skal betales den 10. i måneden efter den måned, som indkomsten vedrører.
Min virksomhed har hidtil betalt A-skat månedsvist (stor virksomhed). Hvad er de nye frister?

Betalingsfristerne for det indeholdte beløb for april, maj og juni måned 2020 udskydes med 4 måneder:

Afregningsperiode (lønperiode) Indberetningsfrist (uændret) Ny betalingsfrist
April 2020 30. april 2020 31. august 2020 (før 30. april)
Maj 2020 29. maj 2020 30. september 2020 (før 29. maj)
Juni 2020 30 juni 2020 30. oktober 2020 (før 30. juni)

Bemærk:

 • Det er kun betalingsfristen, der er rykket. Der skal fortsat ske indberetning af indkomstoplysningerne til e-Indkomstsystemet mv. iht. de hidtidige frister (se tabellen).
 • Betalingsfristen for indeholdt A-skat for marts 2020 er ikke rykket. Den skal fortsat betales den 31. marts 2020.
 • Udskydelsen med 4 måneder gælder ikke for visse offentlige institutioner m.v. (bl.a. ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove). 

Min virksomhed har hidtil betalt A-skat måneden efter (små/mellemstore virksomheder). Hvad er de nye frister?

Betalingsfristerne for det indeholdte beløb for april, maj og juni måned 2020 udskydes med 4 måneder:

Afregningsperiode (lønperiode) Indberetningsfrist (uændret) Ny betalingsfrist
April 2020 11. maj 2020 10. september 2020 (før 11. maj)
Maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020 (før 10. juni)
Juni 2020 10. juli 2020 10. november 2020 (før 10. juli)

Bemærk:

 • Der er kun betalingsfristen, der er rykket. Der skal fortsat ske indberetning af indkomstoplysningerne til e-Indkomstsystemet mv. iht. de hidtidige frister (se tabellen).
 • Betalingsfristen for indeholdt A-skat for marts 2020 er ikke rykket. Den skal fortsat betales den 14. april 2020.
 • Udskydelsen med 4 måneder gælder ikke for visse offentlige institutioner m.v. (bl.a. ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove). 

Gælder ovenstående også for indeholdt arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)?

Ja


Gælder ovenstående uanset om mine ansatte er 14-dages lønnede eller månedslønnede?

Ja

Betalingsfrister for B-skat og foreløbigt AM-bidrag (relevant for selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi)

Baggrund

Hidtidige betalingsfrister.

Selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi modtager ikke løn, men oppebærer overskud af deres virksomhed.

De selvstændigt erhvervsdrivende betaler løbende en ”acontoskat” (B-skat og foreløbigt AM-bidrag) af det forskudsregistrerede overskud af deres virksomhed.

Betalingen sker månedsvist i 10 rater (juni og december er betalingsfrie). Se KSL § 58.

Jeg betaler B-skat og foreløbigt AM-bidrag af min virksomheds overskud. Hvad er ændret?
 • Betalingsfristen for april-raten 2020 er flyttet til 22. juni 2020 (før 20. april)
 • Betalingsfristen for maj-raten 2020 er flyttet til 21. december 2020 (før 20. maj)

Dvs. april og maj 2020 er gjort betalingsfrie, i stedet for juni og december 2020.


Gælder ovenstående også for det foreløbige arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)?

Ja


Kan jeg nedsætte det forskudsregistrerede overskud af min virksomhed, sådan at B-skatteraterne for april 2020 og fremefter bliver mindre eller helt bortfalder?

Ja, det gøres på skat.dk.

Der kan gælde særlig hensyn, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende anvender ”virksomhedsskatteordningen”, hvor årets skat ikke alene afhænger af årets overskud, men også evt. kan afhænge af årets hævninger.


Vil Skattestyrelsen kontrollere, om min nedjustering af det forskudsregistrerede overskud er realistisk?

Der vil næppe ske en intensiv kontrol, jf. udmeldinger fra Skattestyrelsen.

Læs mere


Er betalingsfristen for B-skatteraten for marts 2020, som skal betales den 20. marts 2020, også udskudt?

Nej.


Hvad gør jeg ift. trækket via Betalingsservice, hvis min B-skatterate i marts 2020 skal nedsættes?

Hvis du senest onsdag den 18. marts 2020, kl. 16.00 har ændret i din forskudsopgørelse på skat.dk, og din B-skatterate for marts bliver mindre eller falder væk, skal du ikke gøre noget i forhold til Betalingsservice. Skattestyrelsen sikrer, at der ikke bliver trukket noget beløb på din bankkonto. Hvis du skal betale et mindre beløb, sender vi dig i stedet et indbetalingskort, som du selv skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket efter din eksisterende aftale med Betalingsservice.

Hvis du først har ændret i forskudsopgørelsen senere end kl. 16.00 onsdag den 18. marts 2020, vil ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto. Du kan evt. kontakte din bank med henblik på at få tilbageført betalingen, som automatisk blev trukket fredag den 20. marts 2020. Hvis betalingen er blevet trukket, og banken ikke har tilbageført pengene til dig, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det beløb, du har betalt for meget bliver overført til dig igen - medmindre du har restancer, som først modregnes.

Acontoskat for selskaber (relevant for selskaber)

Baggrund

Selskaber betaler ”acontoskat” to gange om året - den 20. marts og den 20. november.

Det beløb, der skal betales (såkaldt ordinære rater), er fastsat af Skattestyrelsen efter nærmere regler.

Selskaberne har mulighed for at få nedsat de ordinære acontoskatterater, hvis disse er for høje i forhold til den forventede indkomst. Se SEL § 29 C.

Mit selskab har fået en acontoskatterate til betaling den 20. marts 2020. Er betalingsfristen udsat?

Nej. Der er ikke ændret i betalingsfristerne for selskabers acontoskat.


Mit selskab har fået en acontoskatterate til betaling den 20. marts 2020. Kan jeg få beløbet nedsat?

Ja, det gøres på skat.dk


Mit selskab har registreret, at det gerne vil foretage en frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2020. Det har vi fortrudt. Kan vi få det ændret?

Ja, men du skal kontakte Skattestyrelsen (telefonisk).

Forhøjet indestående på ”skattekontoen” (relevant for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi)

Baggrund

”Skattekontoen” er en opgørelse over det samlede mellemværende mellem en virksomhed og staten i forhold til skat, moms, afgifter mv. (virksomhedens gæld til Skattestyrelsen, eller virksomhedens tilgodehavende hos Skattestyrelsen).

Hvis en virksomhed har et tilgodehavende hos Skattestyrelsen (”indestående”), modtages ingen renteindtægt heraf – men der skal heller ikke betales negative renter heraf.

Hvis en virksomhed har et indestående på skattekontoen, er udgangspunktet, at Skattestyrelsen skal udbetale beløbet til virksomheden.

Virksomheden kan dog fastsætte en ”udbetalingsgrænse”, sådan at kun indeståender herudover udbetales af Skattestyrelsen.

Udbetalingsgrænsen kan maksimalt fastsættes til DKK 200.000. Beløb herudover skal altså udbetales af Skattestyrelsen. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

Hvad er det, som er ændret vedrørende ”skattekontoen”?

I perioden fra 25. marts 2020 til den 30. november 2020 kan udbetalingsgrænsen fastsættes til maksimalt DKK 10 mio. (begge dage inklusive).

Formålet er, at de virksomheder, som ikke har behov for den øgede likviditet fra de udskudte betalingsfrister for A-skat, moms mv., kan indbetale beløbet som et indestående til skattekontoen (op til DKK 10 mio.), i stedet for at skulle indsætte beløbet i banken og betale negative renter heraf.

Dvs. Skattestyrelsen kan i begrænset omfang agere ”bank” for virksomhedens indeståender (op til DKK 10 mio.).


Hvor ændrer jeg udbetalingsgrænsen?

På skat.dk


Hvis vi har forhøjet udbetalingsgrænsen og indbetalt et beløb/indestående til ”skattekontoen”, kan vi så senere i perioden få beløbet udbetalt?

Ja.

En virksomhed, der har hævet beløbsgrænsen og indbetalt et beløb til skattekontoen, men som senere i perioden får behov for likviditeten, kan sætte beløbsgrænsen ned igen, hvorved beløbet udbetales.


Kan vi køre med varierende udbetalingsgrænser i perioden 25. marts – 30. november 2020 (dvs. have forskellige ”maksimumsindeståender” i perioden)?

Ja, men man skal logge på skattekontoen hver gang, der ønskes en ændring (opad eller nedad).


Hvis vi har forhøjet udbetalingsgrænsen, skal vi så gøre noget den 30. november 2020, hvor forhøjelsesordningen udløber?

Ja.

Hvis virksomhederne ikke senest den 30. november 2020 har valgt en ny beløbsgrænse på maksimalt DKK 200.000, vil beløbsgrænsen blive nulstillet (0).

Ønskes en beløbsgrænse for indeståender herefter (på maksimalt DKK 200.000), skal man i den situation logge på skattekontoen og fastsætte beløbsgrænsen.

Spørgsmål om kompensation for omsætningstab

Omfatter ordningen med kompensation for omsætningstab kun virksomheder drevet i personligt regi?

Erhvervsministeriet er citeret for at have bekræftet, at både virksomheder drevet i personligt regi og i selskabsform kan omfattes af ordningen.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Klaus Okholm

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Lars Thygesen

Director, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5571

Følg PwC