IFRS Navigator

På dette to-dages kursus får du den nyeste viden om IFRS, og du bliver trænet i den praktiske anvendelse af standarderne. Kurset giver dig en række værktøjer, som er direkte anvendelige for dit arbejde med IFRS.

De internationale regnskabsregler, som alle børsnoterede virksomheder aflægger regnskab efter, udgør en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. PwC’s IFRS-kursus giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger IFRS-årsrapport, eller når din virksomhed rapporterer til et moderselskab efter IFRS. Uddannelsen fokuserer på at give dig praktisk og direkte anvendelig viden om IFRS.

Regnskabsreglerne og den praktiske brug af reglerne udvikler sig konstant, og derfor er det væsentligt for medarbejdere eller ledere i en økonomi-/regnskabsafdeling at vedligeholde og udvikle deres viden om og tilgang til IFRS. Formålet med vores IFRS-kursus er at gøre kursusdeltagerne langt klogere på løsningen af praktiske problemstillinger inden for de ”almindelige” standarder og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksisser inden for områder, der er relevante i stort set alle virksomheder.

Læs mere om IFRS Network

Læs mere om IFRS e-learning

Udbytte

 • Indblik i, hvorledes konkrete problemstillinger løses under IFRS på udvalgte områder, hvor der ikke er nogen specifik vejledning under IFRS.
 • Træning i den praktiske anvendelse af standarderne og får en række værktøjer, der er direkte anvendelige i dit arbejde.
 • Mulighed for at drøfte praktiske IFRS-problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter.
 • Mulighed for at teste dit konkurrencegen ved at deltage i små konkurrencer i løbet af kurset.
 • Udleveret Manual of accounting; PwC’s internationale ”IFRS-bibel”.
 • Mulighed for at tilmelde dig IFRS Network – et netværk af regnskabsinteresserede, som du kan dele viden og udfordringer med.
 • Mulighed for gratis at deltage i en totimers individuel workshop med to af PwC’s eksperter – hvor du gerne må tage en kollega med.

Indhold

 • Præsentation af den primære opgørelse – muligheder for at tilpasse præsentationsformen, så den stemmer overens med virksomhedens forretning.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.)
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing og faldgruber i forbindelse med klassifikationen. Endvidere behandles udvalgte problemstillinger vedrørende skillelinjen mellem servicekontrakter og leasingkontrakter.
 • Udskudt skat, herunder grundlag for aktivering.
 • Finansielle instrumenter – kriterier for anvendelse af regnskabsmæssig afdækning på valutaterminsforretninger og renteswaps samt afdækning af udenlandske investeringer. Endvidere behandling af førtidsindfrielse af gæld (frivilligt og ved tvang) og konvertering fra gæld til egenkapital.
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser.
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov, fordeling af nedskrivning på aktiver.
 • Nærtstående parter – definition af ”key management personnel”, identifikation af nærtstående parter og omfanget af transaktioner, der er omfattet, herunder forpligtelser (”commitments”) over for ledelsen.
 • Oplysningsreglerne efter IFRS – praksis gennem de senere år har vist, at også oplysningsreglerne efter IFRS er af stor betydning – ikke mindst ved Fondsrådets kontrol. Kurset vil derfor også fokusere på, hvorledes disse krav overholdes i praksis.
 • Nye IFRS-standarder undervejs.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dem, der allerede har erfaring med IFRS – men som har behov for nye impulser, ekstra træning i visse områder, og som er interesserede i at følge med inden for IFRS i forhold til de praktiske problemstillinger, som hele tiden melder sig.

Du kan være økonomichef, regnskabschef, controller eller have lignende ansvarsområder. Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til IFRS og arbejder/har arbejdet med IFRS i praksis. Kurset kan også med fordel tages af de medarbejdere, som indtil nu kun har arbejdet med årsregnskabsloven og ønsker at udvide deres viden om regnskab.

Kursusansvarlig

Kursusansvarlig er Henrik Steffensen, partner, Head of Assurance & Accounting Services, som også er medforfatter til Manual of accounting og forfatter til en række fagartikler.

Engagerede undervisere

Vores undervisere er førende IFRS-eksperter, der har et internationalt netværk af andre eksperter på området at trække på.

Alle undervisere har omfattende undervisningserfaring og årelang praktisk erfaring med IFRS – og i øvrigt mange tilgrænsende områder som årsregnskabsloven, selskabslovgivningen mv., der i nogle tilfælde kan være relevante i en drøftelse.

Vi bestræber os på at komme hele vejen rundt om IFRS, så regnskabsaflæggelsen så vidt muligt afspejler den underliggende forretning.

IFRS underviserne

Unik undervisningsform

Undervisningen er baseret på dialog, korte, konkrete og relevante opgaver og små konkurrencer. Både undervisning og opgaver er baseret på de problemstillinger, som vores undervisere løbende støder på i forbindelse med deres arbejde i virksomhederne, og der er afsat god tid til diskussioner. Derfor kan vi love dig, at kursusforløbet giver dig inspiration og praktiske værktøjer med hjem.

Workshop med vores eksperter

Som en del af IFRS-uddannelsen tilbyder vi en totimersworkshop med vores eksperter, hvor du gratis får en enestående mulighed for at drøfte problemstillinger af regnskabsmæssig karakter efter eget valg. Problemstillingerne kan være udsprunget af undervisningsforløbet, men de behøver ikke at være begrænset hertil. Workshoppen afholdes hos PwC, og vi giver dig muligheden for at invitere en kollega med.

IFRS Network

Efter deltagelse på et af vores IFRS-kurser har du mulighed for at tilmelde dig IFRS Network. Del din viden og erfaring inden for IFRS og andre regnskabsmæssige problemstillinger med andre økonomi- og regnskabsansvarlige. Læs mere om IFRS Network

IFRS e-learnings til attraktiv pris

Skræddersy din kompetenceudvikling ved at kombinere kurser og e-learnings, som dækker dine faglige behov og ønsker. 

Læs mere om IFRS Network

Læs mere om IFRS e-learning

SR-timer

Kurset "IFRS Navigator" svarer til 17 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.
Læs mere om SR-Update

Afholdelser

"Kurset gav mig redskaber til at håndtere nye udfordringer, som har stor betydning for min virksomheds regnskabsaflæggelse."

Financial controller og tidligere deltager på IFRS Navigator

Kontakt os

Academy kurser
Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig
Tlf: 3945 3535
E-mail

Følg PwC