IFRS Navigator

På dette to-dages kursus får du den nyeste viden om IFRS, og du bliver trænet i den praktiske anvendelse af standarderne.

De internationale regnskabsregler, som alle børsnoterede selskaber aflægger regnskab efter, udgør en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger IFRS-årsrapport, eller når din virksomhed rapporterer til et moderselskab efter IFRS. På kurset får du praktisk og direkte anvendelig viden om de internationale regnskabsstandarder.

Regnskabsreglerne og den praktiske brug af reglerne udvikler sig konstant, og derfor er det væsentligt for medarbejdere eller ledere i en økonomi-/regnskabsafdeling at vedligeholde og udvikle deres viden om og tilgang til IFRS. Formålet med kurset er at gøre kursusdeltagerne langt klogere på løsningen af praktiske problemstillinger inden for de ”almindelige” standarder og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksisser inden for områder, der er relevante i stort set alle virksomheder. Kurset giver dig en række værktøjer, som er direkte anvendelige for dit arbejde med IFRS.

Udbytte

 • Indblik i, hvorledes konkrete problemstillinger løses under IFRS på udvalgte områder, hvor der ikke er nogen specifik vejledning under IFRS.
 • Du får træning i den praktiske anvendelse af standarderne og en række værktøjer, der er direkte anvendelige i dit arbejde.
 • Mulighed for at drøfte praktiske IFRS-problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter.
 • Mulighed for at teste dit konkurrencegen ved at deltage i små konkurrencer i løbet af kurset.
 • Mulighed for at tilmelde dig IFRS Network – et netværk af regnskabsinteresserede, som du kan dele viden og udfordringer med.
Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Mød Kim Tang Lassen som underviser på kurset

Playback of this video is not currently available

0:28

Indhold

 • Præsentation af den primære opgørelse – muligheder for at tilpasse præsentationsformen, så den stemmer overens med virksomhedens forretning.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter skal indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.)
 • Materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – herunder behandles udvalgte problemstillinger vedrørende opgørelse af leasingforpligtelse samt skillelinjen mellem servicekontrakter og leasingkontrakter.
 • Udskudt skat, herunder grundlag for aktivering.
 • Finansielle instrumenter – kriterier for anvendelse af regnskabsmæssig afdækning på valutaterminsforretninger og renteswaps samt afdækning af udenlandske investeringer. Endvidere behandling af førtidsindfrielse af gæld (frivilligt og ved tvang).
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser.
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov, fordeling af nedskrivning på aktiver.
 • Nærtstående parter – definition af ”key management personnel”, identifikation af nærtstående parter og omfanget af transaktioner, der er omfattet, herunder forpligtelser (”commitments”) over for ledelsen.
 • Virksomhedssammenslutninger - grundlæggende principper for den regnskabsmæssige behandling, herunder værdiansættelse af overtagne aktiver og godwill.
 • Segmentoplysninger - fastlæggelse af operationelle og rapporteringspligtige segmenter og krav til oplysninger.
 • Oplysningsreglerne efter IFRS – praksis gennem de senere år har vist, at også oplysningsreglerne efter IFRS er af stor betydning – ikke mindst ved Fondsrådets kontrol. Kurset vil derfor også fokusere på, hvorledes disse krav overholdes i praksis.
 • Nye IFRS-standarder undervejs.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dem, der allerede har nogen erfaring med regnskabsaflæggelse efter IFRS – men som har behov for nye impulser, ekstra træning i visse områder, og som er interesserede i at følge med i de praktiske problemstillinger, som hele tiden melder sig.

Du kan være økonomichef, regnskabschef, controller eller have lignende ansvarsområder. Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til IFRS og arbejder/har arbejdet med IFRS i praksis. Kurset kan også med fordel tages af de medarbejdere, som indtil nu kun har arbejdet med årsregnskabsloven og ønsker at udvide deres viden om regnskab.

SR-timer

Kurset "IFRS Navigator" svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Kursusansvarlig

Kursusansvarlig er Henrik Steffensen, partner, Head of Assurance & Accounting Services, som også er medforfatter til Manual of accounting og forfatter til en række fagartikler.

Engagerede undervisere

Vores undervisere er førende IFRS-eksperter, der har et internationalt netværk af andre eksperter på området at trække på.

Alle undervisere har omfattende undervisningserfaring og årelang praktisk erfaring med IFRS – og i øvrigt mange tilgrænsende områder som årsregnskabsloven, selskabslovgivningen mv., der i nogle tilfælde kan være relevante i en drøftelse.

Vi bestræber os på at komme hele vejen rundt om IFRS, så regnskabsaflæggelsen så vidt muligt afspejler den underliggende forretning.

Unik undervisningsform

Undervisningen er baseret på dialog, korte, konkrete og relevante opgaver og små konkurrencer. Både undervisning og opgaver er baseret på de problemstillinger, som vores undervisere løbende støder på i forbindelse med deres arbejde i virksomhederne, og der er afsat god tid til diskussioner. Derfor kan vi love dig, at kursusforløbet giver dig inspiration og praktiske værktøjer med hjem.

Netværk for regnskabsfolk 

Del din viden og erfaring inden for de internationale regnskabsstandarder og andre regnskabsmæssige problemstillinger med andre økonomi- og regnskabsansvarlige.

Læs mere om netværket 

"Kurset gav mig redskaber til at håndtere nye udfordringer, som har stor betydning for min virksomheds regnskabsaflæggelse."

Financial controller og tidligere deltager på IFRS Navigator

Find et kursus, der matcher dit behov

Få et nemt overblik over alle kommende kurser

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC