Afgift på affald

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

Afgift på affald kan deles op i følgende:

 • forbrænding af affald og
 • deponering af affald.

Forbrænding af affald

Brændbart affald betragtes i dag som et brændsel på lige fod med fx olie, kul eller gas. Afgiften på affald, der forbrændes, er derfor fastsat med udgangspunkt i niveauet for de fossile brændsler som fx olie, kul og gas.

Afgiften på forbrænding af affald er opdelt i tre afgifter:

 • Affaldsvarmeafgift – afgift på den mængde varme, der leveres fra affaldsforbrændingsanlægget, og den varme, som virksomheden selv anvender fra anlægget til rumvarme og varmt vand.
 • Tillægsafgift – der skal betales en tillægsafgift pr. GJ produceret varme. Tillægsafgiften beregnes i princippet ud fra energiindholdet i det brændbare affald.
 • CO2-afgift på ikke-bionedbrydeligt affald – der skal betales en afgift af mængden af CO2-indholdet i affaldet. Afgiften beregnes i princippet ud fra energiindholdet i det brændbare affald.

Der skal desuden beregnes NOX-afgift og i mange tilfælde svovlafgift ved forbrænding af affald, se afsnittene ”NOX-afgift” og ”Svovlafgift”.


Oversigter over godtgørelse og satser

Affaldsvarmeafgift

Varme produceret ved forbrænding af affald pålægges affaldsvarmeafgift. Der er således tale om en afgift på den leverede eller udnyttede varme. Afgiftssatserne ændres hvert år, se bilag 6.

Fritaget for affaldsvarmeafgift

Under visse forudsætninger er følgende affald fritaget for affaldsvarmeafgift:

 • Biomasseaffald
 • Kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald
 • Fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning
 • Affald uden indhold af ikke-bionedbrydeligt affald (fx plast, mineralolieprodukter mv.) i hele selvstændige læs.

Kan man få godtgjort affaldsvarmeafgiften?

Virksomheder, der anvender varme til procesformål, kan få godtgjort affaldsvarme-afgiften efter de almindelige regler for godtgørelse af energiafgift af brændsler, se afsnittene ”Brændsler anvendt til proces” og ”Brændsler anvendt til ”særlige processer”.

Tillægsafgift

Tillægsafgiften er en afgift på den brændværdi, der er i affaldet, og skal betales, uanset om energien udnyttes eller ej. Som eksempel skal der også betales tillægsafgift af bortkølet varme. 

Den effektive afgiftssats er fastsat på baggrund af den producerede mængde varme, se bilag 6.

Fritaget for tillægsafgift

Følgende affald er under visse forudsætninger fritaget for tillægsafgift:

 • Biomasseaffald.
 • Kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald.
 • Fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning
 • Affald uden indhold af ikke-bionedbrydeligt affald (fx plast, mineralolieprodukter mv.) i hele selvstændige læs.
 • Talolie og VE-affald (fx træaffald, husdyrgødning m.m.).

Kan man få godtgjort tillægsafgiften?

Visse virksomheder, der anvender varme til procesformål og som indgår en aftale med varmeproducenten, kan få godtgjort tillægsafgiften efter de almindelige regler for godtgørelse af energiafgift af brændsler, se afsnittene ”Brændsler anvendt til proces” og ”Brændsler anvendt til ”særlige processer”.

CO2-afgift på affald

Der skal betales CO2-afgift af ikke-bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel. Afgiftssatserne ændres hvert år, se bilag 6.

Bemærk, at der er en omlægning af CO2-afgiften på vej, som også medfører ændringer i CO2-afgiften på affald. Læs nærmere i afsnittet ”Omlægning af energiafgiften til en CO2-afgift”.

Fritaget for CO2-afgift

Følgende affald er under visse forudsætninger fritaget for CO2-afgift:

 • Biomasseaffald.
 • Kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald.
 • Fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning.
 • Talolie og VE-affald (fx træaffald, husdyrgødning m.m.).
 • Affald med et vægtindhold af ikke-bionedbrydeligt affald på mindre end 1 %.

Deponering af affald

Der skal ligeledes betales afgift ved deponering af affald. Afgiften fremgår af bilag 6.

Afgiften ved deponering af affald gælder ligeledes for affald, der deponeres med henblik på senere forbrænding.


Oversigter over godtgørelse og satser

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Charlott Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC