Hjemmearbejdsplads - hvad er reglerne for personalegoder

Hvis arbejdsgiveren stiller kontorinventar som kontorstol, skrivebord, lampe til rådighed for medarbejderen i forbindelse med en hjemmearbejdsplads, skal medarbejderen som hovedregel ikke beskattes af rådigheden over inventaret. Det er en betingelse, at kontorinventaret i såvel fremtoning som indretningsmæssig henseende svarer til det inventar, som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen – og at medarbejderen låner inventar­et af arbejdsgiveren.

Stiller arbejdsgiveren fx deciderede designer­møbler til rådighed for en hjemmearbejdsplads, hvor der på arbejdspladsen blot stilles “almindeligt” kontorinventar til rådighed, eller har medarbejderen eksempelvis ikke et arbejdsmæssigt behov for en hjemmearbejdsplads, vil dette højst sandsynligt være et skattepligtigt gode.

Vedrørende skærme til arbejdscomputer på hjemmearbejdspladsen, har Skatterådet fastslået, at en computerskærm på op til og med 32” anses som sædvanligt tilbehør, som er skattefrit for medarbejderen. Skærme på mere end 32” kan være skattefrie for medarbejder­en, hvis der er en konkret begrundelse for, at udstyret er til brug for arbejdet.

Hvis der – rent undtagelsesvist – bliver tale om beskatning af kontorinventar, udgør den skattepligtige værdi markedslejen af tilsvarende inventar i en tilsvarende låneperiode, da kontorinventaret er arbejdsgivers ejendom. Er kontorinventaret hovedsageligt stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, gælder bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.700 kr. (2023).
Yder arbejdsgiveren derimod et kontant tilskud til, at medarbejderen selv kan købe inventar til sit hjemmekontor, er det kontante tilskud skattepligtigt som løn. Bagatelgrænserne kan ikke anvendes på kontante tilskud.

Det er ligeledes skattepligtigt, hvis arbejdsgiv­eren overdrager kontorinventaret til medarbejderens eje. Den skattepligtige værdi svarer til markedsværdien af kontorinventaret på overdragelsestidspunktet.

Hjemmearbejdsplads finansieret via en bruttolønsordning

Stiller arbejdsgiveren inventar mv. til brug for etablering af en hjemmearbejdsplads mod, at medarbejderen går ned i bruttoløn, er der ikke nødvendigvis tale om fuld skattefrihed for arbejdstageren længere.

Når et hjemmekontor helt eller delvist finansieres via en bruttolønsordning, skal den skattemæssige betydning heraf vurderes ud fra, hvilken type udstyr der er tale om.

Computer

Er computeren og dens tilbehør finansieret via en bruttolønsordning, beskattes arbejdstageren med 50 % af udstyrets nypris i alle de år, udstyret er stillet til rådighed. Læs mere herom i afsnittet "Computere".

Mobiltelefon

Arbejdstageren beskattes af den private rådighed over telefonen, når denne er finansieret via en bruttolønsordning. Den skattepligtige værdi heraf udgør 3.100 kr. (2023). Læs mere herom i afsnittet “Telefon”.

Internet

Internet finansieret via en bruttolønsordning er skattefri for medarbejderen, hvis arbejdsgivers netværk kan tilgås. Læs mere om reglerne for skattefrihed i afsnittet “Internet”.

Kontorinventar

Hvis kontorinventar som kontorstol, skrivebord, reoler mv. finansieres ved lønomlægning, skal det konkret vurderes, om inventaret kan anses for at være skattefrie arbejdsredskaber.

Hvis kontorinventaret ikke kan anses som egentlige skattefrie arbejdsredskaber – men dog i overvejende grad må anses for at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde – værdien omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.700 kr. (2023). Læs mere i afsnittet om “Bagatelgrænserne”.

Moms

Computer

Da computeren er placeret hjemme hos den enkelte medarbejder, vil der være en formodning om, at computeren også benyttes privat, hvorfor virksomheden bør foretage et konkret skøn over den momspligtig anvendelse. Vi henviser endvidere til afsnittet vedrørende “Computere”.

Arbejdstelefon

Fradragets størrelse fastlægges på baggrund af et skøn over den momspligtige anvendelse. Anvendes mobiltelefonen således udelukkende til momspligtige formål, har virksomheden ret til fuldt momsfradrag. Læs mere herom i afsnittet “Telefon”.

Internet

Momsfradrag for udgifter til bredbånd, herunder anskaffelse og forbrug, som stilles til rådighed på medarbejderens private bopæl, afhænger af den momspligtige anvendelse, som skal fastsættes efter et skøn. Momsfradraget for bredbånd følger reglerne for mobiltelefoner og bærbare computere. Læs mere om reglerne for skattefrihed i afsnittet “Internet”.

Kontorinventar

Momsfradrag for udgifter til kontorinventar, som stilles til rådighed på medarbejderens private bopæl, skal fastsættes efter et konkret skøn. Der skal bl.a. lægges vægt på i hvilken grad medarbejderen benytter kontorinventar i forbindelse med den momspligtige aktivitet.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Hvis der – rent undtagelsesvist – bliver tale om beskatning af kontorinventar, udgør den skattepligtige værdi markedslejen af tilsvarende inventar i en tilsvarende låneperiode, da kontorinventaret er arbejdsgivers ejendom.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC