Ansvarlig ledelse og regelefterlevelse

Brug ledelse og regelefterlevelse som redskaber til at forankre bæredygtighed i jeres organisation.

I de senere år har vi set et skift i fokus på aktionærer alene til tillige at inkludere andre interessenters forventninger (stakeholder capitalism). For at kunne løse problemstillinger inden for bæredygtighed tilfredsstillende kræves stærk organisationssledelse med fokus på at inddrage ESG-risici og -muligheder på alle niveauer i beslutningsprocessen.

Klimaforandringerne gør også, at private og offentlige aktører må gentænke de traditionelle ledelsesmetoder. Ledelse er en af grundpillerne i bl.a. TCFD-anbefalingerne, hvor det kræves, at der vises, hvordan hensyn til klimaforandringer indarbejdes i risikovurderinger og beslutningsprocesser for effektivt at kunne imødegå konsekvenserne af disse.

Vi kan hjælpe med at sikre, at jeres ønskede og jeres faktiske formål stemmer overens. Det gør vi ved at udarbejde robuste ledelsesmodeller, som understøtter langsigtet, bæredygtig vækst og gør jeres virksomhed klar til fremtiden. Vi kan også yde ekspertbistand og -rådgivning om jeres compliance-programmer til sikring af, at I lever op til gældende regler – herunder bekæmpelse af bestikkelse og hvidvask, respekt for menneskerettigheder - fx bekæmpelse af moderne slaveri - og etablering af whistleblowerordninger. Læs mere om compliance her.

Væsentlige temaer

Ansvarlig ledelse

Når de rette ledelsesprocesser er på plads i en virksomhed eller offentlig organisation, kan den effektivt vurdere de risici og muligheder, som ESG-forholdene giver, og opnå en konkurrencemæssig fordel. Det sikrer også, at virksomhedens retning er tilpasset dens vigtigste interessenter, og dermed at den lever op til sin kernestrategi uden at påvirke samfundet som helhed negativt.

Vi kan gennemgå jeres ledelsesprocesser og hjælpe med at forankre klimamæssige risici og ESG-hensyn i virksomhedens beslutningsprocesser, så I kan opfylde jeres formål.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

  • foretage “helbredstjek” af ESG-forhold
  • gennemgå organisationens håndtering af roller og ansvar, bl.a. til reduktion af CO2, klimaforandringer og ESG-compliancekrav
  • udarbejde og gennemgå ESG-politik for holdingselskaber
  • ennemgå politik for ESG-ledelse for porteføljeselskaber.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Følg PwC