Bæredygtighed i værdikæden

Få overblik over jeres værdikæde, når I prioriterer bæredygtighedsindsatser.

Vi oplever, at et kraftigt stigende antal virksomheder og andre organisationer indarbejder bæredygtighed i deres strategier, i driften og i de økonomiske beslutninger. Men mange forholder sig fortsat ikke til den samlede værdikæde, når de prioriterer deres bæredygtighedsindsats. Det betyder, at der fortsat kan være væsentlige risici forbundet med en virksomheds eller organisations samlede værdikæde, hvor der fx kan ske lovbrud eller begås uetisk adfærd, der kan påvirke virksomheden eller organisationen negativt - både økonomisk og i forhold til omdømme og fremtidige forretningsmuligheder. Når ansvaret for fx produktion eller distribution overlades eller uddelegeres til andre aktører i værdikæden, såsom fx leverandører eller strategiske samarbejdspartnere, er risikoen for ulovlig eller uetisk adfærd, fx. i form af børnearbejde, miljøforurening, negativ klimapåvirkning, manglende overholdelse af overenskomster/nationale love eller finansiering af kontroversielle brancher, til stede. Inddragelse af miljø- og klimakrav i virksomhedens logistik og forsynings- og indkøbsprocesser udgør et væsentligt element i en virksomheds samlede indsatser inden for bæredygtighed, og derfor bør virksomheder i højere grad se dette som et nødvendigt aktiv for at kunne skabe resultater.

Vi kan hjælpe jer med at kortlægge jeres samlede værdikæde ift gældende regler, krav og normer for bæredygtighed og med at indarbejde bæredygtighed og cirkulær økonomi i jeres forretningsmodeller og driftsprocesser. Vi kan derudover hjælpe jer med at skabe balance mellem ‘Profit’, ‘People’ og ‘Planet’, bl.a. ved at sikre inddragelse af miljø- og klimakrav i virksomhedens logistik og forsynings- og indkøbsprocesser, måle og reducere det samlede CO2-aftryk, som virksomhedens samlede leverandørbase bidrager til, samt hjælpe med optimering af supply chain-struktur, transport- og ruteplanlægning og warehouse management i virksomhedens samlede forsyningskæde.

Væsentlige temaer

Tillid til værdikæden

Det er nødvendigt at opbygge tillid til jeres værdikæde ved at sikre, at produkter fremstilles ansvarligt, og at I kan reagere på de fysiske konsekvenser som fx klimaforandringerne har for produktionen.

Nogle industrier - som fx fødevareindustrien - bliver kigget stadigt mere efter i sømmene, og sporbarhed gennem værdikæden er underlagt stigende krav. De globaliserede, integrerede og ofte komplekse værdikæder, som snor sig ud og ind i hele industrien, giver nye udfordringer som fx ændrede krav fra forbrugerne. Derudover ændrer lovgivningen sig fortsat, fordi myndighederne forsøger at regulere markederne, og tilsammen betyder alt dette, at det aldrig har været vanskeligere at være en del af fødevareindustrien.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • kortlægge værdikæden med henblik på at identificere væsentlige risici og muligheder
 • benytte data og analysemodeller til at kvantificere risici
 • vurdere om samarbejdspartnere - fx leverandører - lever op til bæredygtighedskrav
 • rapportere om resultaterne til brug for forbedringer og rapportering.

Cirkulær økonomi

I takt med at private og offentlige aktører verden over er på udkig efter nye modeller for bæredygtig og etisk drift, er cirkulær økonomi blevet et vigtigt begreb og værktøj.

For at skabe cirkularitet skal der udvikles innovative og rentable løsninger, som kræver et samarbejde hele vejen rundt i værdikæden. Vi identificerer og skitserer det system, jeres virksomhed indgår i, så det omfatter de relevante interessenter - lige fra leverandører til forbrugere. Herigennem lægger vi sammen en køreplan frem mod en mere cirkulær drift, som fremmer innovation i værdikæden, og som skaber langsigtet bæredygtig værdi.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • udarbejde en strategi for cirkulær økonomi
 • benytte data og analysemodeller til at foretage fremtidssikrede valg af løsninger.

Måling og evaluering af miljø- og klimakrav i indkøbsprocesser

Inddragelse af miljø- og klimakrav i virksomhedens indkøbsprocesser udgør ofte et meget væsentligt element i virksomhedens samlede indsatser inden for bæredygtighed. Det er vores erfaring, at de samlede eksterne omkostninger til indkøb i mange såvel private som offentlige virksomheder udgør mere end halvdelen af virksomhedens totale driftsomkostninger. Dette indikerer, at potentialet ved at sikre, at virksomhedens eksterne leverandører bidrager til implementeringen af virksomhedens strategi for grøn omstilling, er stort. 

Dog er det et potentiale, der ofte er uforløst. Udfordringen for såvel private som offentlige virksomheder er nemlig ofte, at det kan være svært at afdække, hvorledes miljø- og klimakrav konkret bør indgå i virksomhedens indkøbsplanlægning og -styring. For de fleste virksomheder omfatter de største udfordringer mere konkret:

 • Måling og evaluering af de konkrete effekter, både økonomiske og ikke-økonomiske, af fastsatte miljø- eller klimakrav.
 • Kvantificering og afvejning af de positive effekter af fastsatte miljø- og klimakrav over for de meromkostninger - og evt. nye investeringer - som kravene måtte medføre. 

Vi har stor erfaring på tværs af sektorer og industrier med at hjælpe virksomheder med disse udfordringer, bl.a. gennem anvendelse af Totalomkostningsmodeller (TCO). 

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • designe, udvikle og implementere TCO-modeller til brug for måling og kvantificering af økonomiske effekter af fastsatte miljø- eller klimakrav indenfor alle relevante indkøbskategorier
 • designe og implementere den værktøjskasse og det metodeapparat, som kan sikre, at virksomhedens indkøbs- og leverandørstyring bliver en aktiv spiller i virksomhedens grønne omstilling

Måling af leverandørers CO2-aftryk som led i professionaliseringen af indkøb

Flere og flere virksomheder har som led i professionalisering af virksomhedens indkøb og acceleration af virksomhedens grønne omstilling behov for at kunne måle og reducere det samlede CO2-aftryk, som virksomhedens leverandørbase efterlader. Dette gøres ofte gennem måling af CO2-ækvivalenter i leverandørbasen. Behovet for at kunne måle og reducere det samlede CO2-aftryk i leverandørleddet omfatter både den del af indkøbet, som indgår i virksomhedens produktion og virksomhedens øvrige generelle indkøb. 

Udfordringen for såvel private som offentlige virksomheder er imidlertid ofte, at det kan være svært at måle og opgøre - og dermed skabe et databaseret grundlag for optimering af det samlede CO2-aftryk i leverandørleddet. 

Vi har stor erfaring på tværs af sektorer og industrier med at hjælpe virksomheder med at adressere disse udfordringer. 

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • designe og implementere både processer, metoder og værktøjer, der sikrer, at analyser og afdækning af CO2-reduktionspotentiale bliver en integreret del af den strategiske indkøbers hverdag og dermed en fasttømret del af virksomhedens løbende styring og optimering af sin leverandørbase
 • designe og implementere en værktøjskasse og et metodeapparat, som kan sikre, at virksomhedens indkøbs- og leverandørstyring bliver en aktiv spiller i virksomhedens grønne omstilling

Optimeret supply chain struktur samt transport- og ruteplanlægning

Flere virksomheder og offentlige aktører har i dag behov for at skabe værdi og en positiv påvirkning på sin omverden gennem en omstilling til en mere bæredygtig fremtid. Globale forpligtelser, som fx EU’s forpligtelse om at være CO2-neutral senest i 2050, understreger vigtigheden i, at virksomheder og institutioner kender og reducerer deres eget CO2-aftryk.
En af måderne, hvorpå man som virksomhed eller institution kan bidrage til dette, er gennem optimeret supply chain-struktur, hvor hensynet til kundekrav, omkostninger og CO2-udledning bliver balanceret. Når den overordnet supply chain-struktur er på plads, kan virksomheden yderligere reducere sit CO2-aftryk ved optimering af transport- og ruteplanlægning. Ved hjælp af logistiske ruteoptimeringer, som tager højde for såvel tid, omkostninger og CO2-forbrug, vil det være muligt yderligere at sænke CO2-udledning.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • foretage global supply chain assessment af både omkostninger, performance samt CO2-aftryk
 • afdække potentiale og roadmap for optimering af din virksomheds samlede supply chain
 • ruteoptimere gennem målrettet udvælgelse af ruteoptimerings-værktøj/-system
 • implementere Transport Management-Systemer for ruteoptimering.

Warehouse Management

Manglende overblik over og styring af lager kan resultere i ophobning af produkter eller omvendt mangel på produkter. Dette kan resultere i handlinger, hvor man er nødt til at destruere eller dumpe overproduktion eller omvendt resultere i handlinger, som fx hastetransporter for at få bestemte mangelvarer frem hurtigt - begge dele er uhensigtsmæssige for klima og miljø. Med en styret og holistisk indsats og klarlægning af efterspørgelse kan man afhjælpe udfordringen.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at: 

 • balancere langsigtet demand og kapacitet gennem strategisk analyse og vurdering 
 • rådgive ift. lagerpunkter i din virksomheds værdikæde
 • segmentere styring af råvarer og/eller færdigvarer
 • øge forecast-nøjagtigheden gennem avancerede forecast-metoder, herunder demand sensing, hvor flere eksterne datakilder anvendes.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Jesper Hyche Sørensen

Jesper Hyche Sørensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 89325607

Følg PwC