Inklusion og diversitet

Organisationer, der investerer i diversitet, er bedre til at tiltrække talent, skabe innovative løsninger og opnå stærkere finansielle resultater end organisationer, der ikke gør. Men hvad vil det sige at være en mangfoldig virksomhed? Og hvad skal der til for at skabe en strategi, der imødekommer behovet hos medarbejdere, investorer og samfundet, og som reelt kan skabe den nødvendige forandring?

Inklusion og diversitet er meget mere end farven på ens hud eller ens køn. Det er et parameter, der har betydning for investorers opfattelse af en virksomheds evne til at være succesfuld på den lange bane, og virksomheder oplever også et stigende pres fra deres omverden, fx fra kunder samt nuværende og potentielle medarbejdere. Diversitetsagendaen er rykket fra at være en samfundsdialog og ind på ledelsesgange og i bestyrelseslokaler.

De børsnoterede virksomheder er forpligtet til at arbejde med inklusion og diversitet gennem lovgivning. De er forpligtet til at udarbejde en politik for mangfoldighed jf. Årsregnskabslovens §107d. Det er et område der har stor bevågenhed i EU-Kommissionen og der er ny EU-lovgivning på vej.

Væsentlige temaer

Inklusions- og diversitetsstrategi

Når I medtager diversitetsforhold i jeres strategiske beslutninger, øger I muligheden for at tiltrække de bedste talenter, kapital og et positivt omdømme. Men som virksomhed er det også nødvendigt at undgå “diversity washing”. Det handler om at have en robust strategi med de diversitetsparametre, der passer til netop jer, understøttet af KPIer, der sikrer fremdrift, og som vil kunne måles på både vækst og omdømme. Det kan vi bistå jer med.

I PwC samarbejder vi med vores kunder om at: 

  • Udvikle en strategi for bedre inklusion og større diversitet
  • Udvikle KPIer og mål for diversitet og mangfoldighed
  • Udarbejde en benchmark-vurdering af nuværende inklusions- og diversitetstiltag
  • Udarbejde en vurdering af modenheden af tiltagene indenfor inklusion og diversitet i virksomheden
  • Udvikle en tilgang, der gør jer fri af ubevidste skævheder i jeres beslutningtagen og adfærd.

Compliance relaterede løsninger

Årsregnskabsloven pålægger større danske virksomheder rapporteringskrav om diversitet i virksomheden. Ifølge paragraf §99b er det pålagt børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D og store virksomheder i regnskabsklasse C (stor) årligt at rapportere på andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen. Erklæringen skal indeholde virksomhedens arbejde med kønsbalance, hvordan repræsentation er på nuværende tidspunkt, og hvordan virksomheden planlægger at udligne andelen af det underrepræsenterede køn.

Paragraf §107d foreskriver, at børsnoterede virksomheder skal supplere deres ledelsesberetning med en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af sammensætningen mellem alder, køn, uddannelsesmæssig baggrund, professionel erfaring og international erfaring.

I PwC samarbejder vi med vores kunder om at:

  • Udvikle politik for mangfoldighed

Lige løn og ligestilling

Retten til lige løn for lige arbejde mellem kvinder og mænd har været et grundlæggende princip for den Europæiske Union siden Romtraktaten i 1957. Men manglende gennemsigtighed har gjort det svært at håndhæve denne ret. ‘Pay Transparency Act’ er et forslag til et nyt EU-direktiv, der tidligst vil træde i kraft i slutningen af 2023. Forslaget har til formål at sikre lige løn for lige arbejde, og lønforskelle skal kunne begrundes i kønsneutrale argumenter såsom uddannelse, kompetencer, indsats og ansvar.

I PwC samarbejder vi med vores kunder om at: 

  • Gøre virksomheden klar til det nye EU-direktiv om ligeløn

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Mia Bertelsen Planck

Mia Bertelsen Planck

Director, Strategy & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 2090 8010

Følg PwC