Opbygning af tillid hos interessenter gennem rapportering og afgivelse af erklæring

Brug gennemsigtighed som redskab til at involvere interessenter og fremme resultater på bæredygtighedsområdet.

Vi ser et hastigt stigende krav fra lovgivere, investorer og andre interessenter om gennemsigtighed i de finansielle og ikke-finansielle oplysninger, som virksomheder og offentlige organisationer rapporterer om. Interessenter fra alle dele af samfundet forventer nu, at virksomheder leverer nuanceret, pålidelig og troværdig rapportering om en bred vifte af væsentlige forhold. Der er også et stigende krav om mere holistiske tilgange til rapportering, hvor oplysninger om finansielle, miljømæssige og sociale forhold er med i overvejelserne sammen med en forklaring på, hvordan virksomheden vil skabe værdi på lang sigt. Alle disse krav er resultatet af fire vigtige megatrends inden for ikke-finansiel rapportering:

 1. Fokus udvides fra aktionærer til også at omfatte andre interessenter
 2. Fokus udvides fra finansiel rapportering til en mere holistisk samfundsmæssig rapportering
 3. Fokus udvides fra historiske oplysninger til rapportering om påvirkning (impact) og effekt
 4. Fokus udvides fra et fokus på at opfylde krav til at levere værdifuld, pålidelig og informativ rapportering, der belyser organisationens egentlige formål og opfyldelse heraf.

Disse megatrends afspejles i den seneste markedsudvikling, fx TCFD-anbefalingerne om klimarelaterede risikovurderinger og scenarieanalyser samt World Economic Forums rapport, “Measuring Stakeholder Capitalism”, der opstiller fælles målepunkter i en æra, hvor virksomheder bevæger sig mod langsigtet værdiskabelse for en bredere skare af interessenter i tillæg til aktionærerne.

Vi har omfattende ekspertise inden for rapporterings- og erklæringsydelser og kan hjælpe jer i alle trin af processen. Vi identificerer jeres væsentligste udfordringer og interessenter, vi bistår med udarbejdelse af relevante KPI'er og mål, bl.a. i henhold til TCFD-anbefalingerne, og vi afgiver uafhængig erklæring om jeres bæredygtighedsrapport. Vi kan også rådgive om best practice og udarbejde benchmark-vurderinger op mod sammenlignelige virksomheder.

Endvidere kan vi bistå kapitalfonde med ESG-rapportering og afgivelse af erklæring på både investor- og porteføljeselskabs-niveau.

Væsentlige temaer

Ikke-finansiel rapportering og sikkerhed

Rapportering om ikke-finansielle forhold er et vigtigt udtryk for en virksomheds fokus på ansvarlig drift. Mængden og typen af oplysningerne og den måde, de rapporteres på, har væsentlig betydning for, hvilken påvirkning de efterfølgende har på virksomhedens interessenter.

Vi leverer en vifte af rapporterings- og erklæringsydelser, så I kan skabe tillid hos jeres interessenter. Vi har stor erfaring med at afgive uafhængig erklæring om en lang række ikke-finansielle oplysninger og kan samarbejde med jer om at vise, at jeres data er fuldstændige og nøjagtige.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • foretage væsentlighedsvurderinger
 • udarbejde KPI'er og mål
 • vurdere dataparathed før afgivelse af erklæring
 • foretage uafhængig erklæring
 • foretage rapportering og afgivelse af erklæring efter årsregnskabslovens oplysningskrav om bl.a. samfundsansvar, mangfoldighed og dataetik.

Sikkerhed på bæredygtighedsområdet

En erklæring om bæredygtighedsforhold kan være med til at give jeres interessenter sikkerhed for kvaliteten og nøjagtigheden af jeres sociale og miljømæssige resultater. Vi kan afgive en uafhængig revisorerklæring, som giver jer sikkerhed for, at jeres data er pålidelige, at de rette forhold er blevet rapporteret, og at der bruges stærke og troværdige processer i indsamlingen og rapporteringen af oplysningerne.

Behovet for tillid til virksomheder er afgørende. Vi kan hjælpe jer med at opbygge tillid og skabe gennemsigtighed og ved hjælp af pålidelige systemer og processer vende risici til en kommerciel fordel.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • vurdere om jeres grundlag for (fx data og processer) er tilstrækkeligt til at opnå erklæring
 • foretage uafhængig revisorerklæring om ikke-finansielle forhold som miljø- og samfundsmæssige data (fx CO2-udledning, løn fordelt på køn osv.)
 • indsamle data og monitorere udviklingen samt rapportere herpå
 • rådgive om standarder og rammeværk for rapportering (Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gas (GHG/drivhusgasprotokollen), Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), osv.

Mangfoldighed og inklusion

Mennesker har afgørende betydning for enhver virksomhed. Medarbejdere, forbrugere, leverandører og kontrahenter bidrager alle til at skabe langsigtet værdi i samfundet. Indsatsen på områder som eksempelvis lønforskel mellem kønnene, lige løn for lige arbejde og mangfoldighedspolitikker kan påvirke en virksomheds evne til at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter væsentligt.

Vi kan hjælpe jer med at leve op til jeres forpligtelse til mangfoldighed og inklusion: Vi bistår med udarbejdelsen af strategi og mål, og vi hjælper med at registrere og rapportere jeres påvirkning, så I opbygger tillid hos og udviser gennemsigtighed over for jeres interessenter.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • udarbejde strategi
 • udarbejde mål og målepunkter
 • foretage uafhængig erklæring om KPI'er for mangfoldighed og inklusion
 • udarbejde rapport om lønforskel fordelt på køn, etnicitet, funktionsnedsættelse, seksuel præference, religiøs overbevisning, alder osv.
 • foretage rapportering efter bl.a. ÅRL § 99 b og § 107 d samt anbefalingerne om god selskabsledelse.

Rapportering om klimarisici

Der er et stigende pres fra interessenter i forhold til at give tilstrækkelige oplysninger om klimamæssige risici. De forventer, at virksomhederne gør rede for, hvordan de takler og reagerer på disse risici i årsrapporten. Mange pengeinstitutter og statslige institutioner bakker desuden op om TCFD-anbefalingerne, der opfordrer virksomhederne til at være proaktive i deres mapping af klimarelaterede risici. Derfor er mange virksomheder begyndt at vurdere de fysiske og omstillingsmæssige risici, der er relevante for deres forretning, og frontløberne rapporterer allerede om resultaterne af deres scenarieanalyser.

Vi kan hjælpe jer med at identificere og forstå de væsentligste klimamæssige risici og bruge TCFD-anbefalingerne til at vurdere og sætte tal på konsekvensen for virksomheden af disse risici.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • vurdere og rapportere klimarisici og muligheder for bl.a. omstilling og innovation
 • vurdere TCFD-parathed
 • udarbejde køreplan for og bistand til TCFD
 • gennemgå TCFD-data til scenarieanalyser
 • udarbejde og gennemgå klimarelaterede finansielle oplysninger.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Soomi Do

Soomi Do

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2912 7187

Følg PwC