Klimaaftale: Store afgiftsændringer på vej

26/06/20

En ny klimaaftale skriver efter PwC’s opfattelse historie. Aftalen medfører positive ændringer på afgiftsområdet, mens forhandlinger om grøn skattereform til efteråret varsler højere afgifter på CO2.

Der er indgået en ny klimaftale med en række initiativer, der skal bidrage til at reducere Danmarks CO2-udledning, sænke forbruget af fossile brændsler og fremme grøn energi. Aftalen indeholder en række store ændringer på afgiftsområdet, som allerede træder i kraft 1. januar 2021.

Højere afgift på rumvarme ved brug af fossile brændsler

Afgiftssystemet skal i højere grad understøtte den grønne omstilling, hvor det skal være dyrere at varme op med fossile brændsler og billigere at varme op med elektricitet. 

Afgiften på olie, gas mm., der anvendes til opvarmning forventes at stige med ca. 8 % pr. 1. januar 2021.

Lavere afgift på el anvendt til varme

Modsat sænkes afgiftssatserne på el anvendt til opvarmning fra 1. januar 2021. Det betyder, at både erhverv og husholdninger kan se frem til en lavere afgift på elektricitet til opvarmning.

Husholdningerne kan se den lavere afgift på 0,8 øre pr. kWh direkte på elregningen, mens momsregistrerede virksomheder med adgang til godtgørelse af elafgift vil få mulighed for at godtgøre hele afgiften på elektricitet til rumvarme - med undtagelse af 0,4 øre per kWh - over momsangivelsen.

På nuværende tidspunkt skal virksomheder, som får godtgjort afgift på elektricitet til rumvarme, komfortkøling og elvandvarme, måle eller beregne deres forbrug, da dette godtgøres efter en lavere godtgørelsessats end elforbrug til såkaldt proces. 

Ændringen medfører derfor også en væsentlig administrativ lettelse for virksomheder med et blandet forbrug af elektricitet til rumvarme og andet, da virksomhederne ikke længere skal måle eller beregne rumvarmeforbruget.

Det er uklart, om ændringerne i relation til rumvarmeafgiften også får betydning for elafgiften på komfortkøling og elvandvarme. Det vil være en stor økonomisk og administrativ lettelse, hvis elafgiften på køl og elvandvarme tilsvarende blev sænket for erhvervslivet.

Afskaffelse af overskudsvarmeafgift på elbaseret overskudsvarme

Som en konsekvens af den lavere elvarmeafgift for momsregistrerede virksomheder, vil der ikke længere være en afgift på elbaseret overskudsvarme fra fx datacentre, produktionsmaskiner mm.

Der er derved tale om en væsentlig administrativ og økonomisk lettelse for virksomheder, som ønsker at genanvende elbaseret overskudsvarme. Samtidig giver dette virkelig et incitament til, at erhvervslivet indgår i den grønne omstilling.

Fremme af udnyttelsen af øvrig overskudsvarme

I forlængelse af aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme fra marts 2019, er det blevet besluttet at indføre yderligere tiltag for at fremme udnyttelsen af overskudsvarme.

Partierne bag klimaaftalen er derfor enige om at fjerne overskudsvarmeafgiften, hvis overskudsvarmen er certificeret eller underlagt en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren. Selve udformningen er endnu uklar.

CO2-afgift

På baggrund af et oplæg fra regeringen, indkaldes der til forhandlinger om en grøn skattereform i efteråret 2020. Den grønne skattereform kommer til at indeholde en ny CO2-afgift og en række yderligere tiltag, som skal sikre at afgiften ikke samlet set fører til, at borgere og virksomheder betaler mere i skat, et tab af arbejdspladser til udlandet eller en social skæv afgift.  Det er endnu uvist, hvornår den nye CO2-afgift indføres fra.

Øvrige tiltag uden ikrafttrædelsesdato

Klimaaftalen indeholder desuden en række øvrige initiativer og afgiftsændringer, som skal bidrage til den grønne omstilling.

Partierne er bl.a. enige om følgende:

  • CFC-afgiften, som er en afgift på HFC, PFC og SF6, der bl.a. findes i køleskabe og frysere, airconditionanlæg mv., forhøjes med ca. 30 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter, hvilket vil sige, at udledningen af disse drivhusgasser afgiftsmæssigt ligestilles med CO2. Der indføres desuden nye grænser for indhold mm.
  • Der indføres bæredygtighedskrav til træbiomasse, samt krav til dokumentation og verifikation. De konkrete krav aftales partierne imellem på baggrund af oplæg fra Regeringen.
  • Regeringen indkalder til forhandlinger om en ny fremtidssikret regulering af fjernvarmesektoreren.
  • Der skal også ses på rammerne for geotermi i anden halvdel af 2020.

Spørgsmål

Der er mange afgifter at holde styr på, så hvis I har spørgsmål til afgifter, er I velkomne til at kontakte PwC’s afgiftsteam. 

Grøn skattereform

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 22. juni en klimaaftale, der bla. indeholder en række afgiftsændringer og beslutningen om en grøn skattereform med CO2-afgift. I efteråret vil regeringen udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger.

Hvad er konsekvenserne for din virksomhed?

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC