Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Foretag effektiv indsats over for klimaudfordringer, og forbered jeres organisation til fremtiden.

Klimaforandringerne vil påvirke alle brancher og industrier, og de udgør en risiko for vores sundhed, den økonomiske vækst og for vores fødevarer, vand og sikkerhed, fx i relation til forandrede vejrforhold. De traditionelle tiltag, som skal reducere udledningen af drivhusgasser til et acceptabelt niveau, har vist sig ikke at være tilstrækkelige, og der er brug for øjeblikkelig handling, hvis vi skal afværge de værste konsekvenser af klimaforandringerne. 2020'erne er blevet udråbt til at være handlingens årti, og verdens økonomier har forpligtet sig til at være CO2-neutrale senest i 2050.

Verdens økonomiske system hviler traditionelt på en forudsætning om et forholdsvist stabilt klima, men da dette er i forandring, er det nødvendigt at forstå, hvilke faktorer der har størst betydning for jeres virksomhed eller organisation. Vi kan hjælpe jer med at identificere sådanne faktorer, udarbejde en sammenhængende strategi til at håndtere dem og derefter rådgive og hjælpe jer igennem de ofte komplekse organisationsændringer, der skal til for at få strategien implementeret.

Væsentlige temaer

CO2-reduktion og Net Zero

EU har forpligtet sig til at være CO2-neutral senest i 2050. Derfor får alle virksomheder og institutioner nu et ansvar for at kende og reducere deres eget CO2-aftryk og tage de skridt, der skal til for at opnå nuludledning af CO2. Denne lovgivningsmæssige forpligtelse og andre udefrakommende faktorer som fx TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) gør, at reduktion af CO2-udledning nu er en strategisk prioritet i både den offentlige og private sektor.

Vi har den nødvendige tværfaglige ekspertise og kan være jeres samarbejdspartner på rejsen mod netto-nuludledning - også kendt som “Net Zero”.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • udarbejde strategi for grøn omstilling
 • kortlægge jeres CO2-aftryk samt udgangspunkt for og måling heraf
 • rådgive om, hvordan I lever op til lovmæssige og frivillige rapporteringskrav (TCFD, GHG-protokol, Science Based Targets initiative, mfl.)
 • rådgive om krav i relation til biobrændsel, elektricitet fra vedvarende energikilder og affald.

Scope 3-emissioner

Greenhouse Gas (GHG) protokollen (WRI og WBCSD, 2003) opdeler CO2-emissioner i tre kategorier af emissioner; Scope 1, 2 og 3. Scope 1 og 2 omfatter en privat eller offentlig organisations egne direkte og indirekte emissioner, mens Scope 3 omfatter de emissioner, der stammer fra værdikæden. Det vil sige alle de emissioner, der er forbundet med en organisations aktiviteter, og som ikke er omfattet af Scope 1 og 2. De indirekte emissioner, der opgøres i henhold til Scope 3, er opdelt i 15 forskellige kategorier. Kategorierne giver organisationer et systematisk rammeværk, der kan hjælpe med at organisere og rapportere på de forskellige Scope 3-emissioner i værdikæden.

Det kan være en udfordring for organisationer at identificere og opgøre deres Scope 3-emissioner og få dem kategoriseret korrekt. Det er nemlig i mange tilfælde svært at måle de indirekte emissioner, hvilket ofte har den konsekvens, at den enkelte organisation - ud fra en konservativ tilgang - etablerer beregninger, estimater og antagelser for at kunne lave transparente og retvisende opgørelser af CO2 Scope 3-emissioner.

I PwC samarbejder vi med vores kunder om at:

 • Kortlægge og kategorisere Scope 3-emissioner, herunder datakilder, beregninger og nødvendige estimater
 • Etablere en baseline med henblik på at fastlægge mål for hvor meget GHG-emissioner en organisation bør reducere
 • Udarbejde interne guidelines og manualer samt at opstille rapporteringsformater, eventuelt med inddragelse af TCFD-guidelines og Science Based Targets, fx for ekstern kommunikation om klimapåvirkninger
 • Rådgive om at opstille mål og mulige tiltag til reduktion af Scope 3-emissioner, herunder krav til leverandørkæden
 • Afgive erklæringer med begrænset sikkerhed (ISAE 3410) på organisationers carbon footprints til brug over for Carbon Disclosure Project (CDP), investorer og øvrige interessenter.

Hør mere om Scope 3-emissioner, vores rådgivning og praktiske erfaringer på vores webinar ‘Afmystificering af Scope 3-emissioner’.

Implementering af TCFD-anbefalingerne

Vi ser en hurtig stigning i virksomheder og organisationer, som implementerer anbefalingerne fra TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures). Det skyldes bl.a., at investorer og andre interessenter kræver, at virksomhederne kvantificerer og rapporterer om de påvirkninger, klimaforandringerne medfører. Der er et stigende pres fra omverdenen ift., at rapportering skal gøres obligatorisk på mange områder, og verden over bliver klimarisici en stadig vigtigere del af investeringsbeslutningen.

Virksomheder og organisationer kan drage fordel af rapportering om de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, hvis de formår at bruge det i den langsigtede strategi og til at sikre, at fokus og ressourcer er rettet mod at afværge og tilpasse sig til de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser, der potentielt venter i fremtiden.

I PwC har vi de metoder og den erfaring, der skal til for at udarbejde en vurdering af omstillingen og de fysiske risici for jeres virksomhed. Vi kan hjælpe jer med at implementere TCFD-anbefalingerne – lige fra vurdering af jeres parathed til udarbejdelse af scenarieanalyser og rapportering. Vi har fokus på at indarbejde anbefalingerne i jeres kernestrategi, så I kan sikre, at hensyn til klimarisici bliver integreret i jeres beslutningsprocesser.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

 • foretage benchmarkvurdering af jeres klimarapportering
 • vurdere status på jeres brug af TCFD-anbefalingerne
 • give værktøjer til at identificere og vurdere klimarisici
 • foretage analyser af risici i forskellige klimascenarier
 • udarbejde køreplan for TCFD-rapportering og CO2-reduktion
 • opgøre CO2-udledning (scope 1, 2 og 3) samt give sikkerhed for opgørelsen
 • yde bistand til offentliggørelse af klimarisici i årsrapporten.

Biodiversitet

Biodiversitet handler om mangfoldigheden af liv på vores planet og dækker over alle levende organismer, herunder planter, dyr, insekter, bakterier mv. Siden den industrielle revolutionen har verden tabt en stor del af sin biodiversitet, og vi er allerede begyndt at se de negative konsekvenser for samfundet og for virksomheder i form af fx naturkatastrofer, mangel på naturressourcer og tab af dyrearter. Her har virksomheder spillet en stor rolle, og der stilles stadigt større krav fra virksomhedernes stakeholdere ift. at have politikker og praksisser, der adresserer de risici, der er ved tab af biodiversitet.

Hvorfor er biodiversitet vigtigt for virksomheder?

En virksomhed har ikke blot en mulighed for at skabe værdi for sine stakeholdere og øge sin brand value, når den har har en god biodiversitets-praksis. Biodiversitet spiller også en rolle for virksomheders fremtidige innovation, forsyningskæder og produktionsprocesser (fx ift. tilgængelighed af materiale og reducerede muligheder for produktudvikling og nye opdagelser).

I PwC samarbejder vi med vores kunder om at:

 • kortlægge og håndtere risici. Virksomheders indvirkning og afhængighed af biodiversitet udmønter sig i en række kritiske forretningsrisici - herunder risici for nuværende og fremtidig drift, ansvars- og lovgivningsmæssige risici, samt omdømme-, markeds- og finansielle risici.
 • gribe de forretningsmuligheder, som biodiversitet rummer.
 • rapportere på biodiversitet, herunder udarbejde rapporteringsstrategi, måle impact, afdække indflydelsessfære og væsentlige risici. Den nye EU-taksonomiforordning specificerer, at store virksomheder, der har aktiviteter som er dækket af taksonomi forordningen, inden 1. januar 2023, skal rapportere på:
  • andelen af virksomhedens omsætning, som stammer fra produkter eller tjenester, der kan knyttes til bæredygtige økonomiske aktiviteter (ift. biodiversitet).
  • andelen af virksomhedens samlede investeringer (CapEx) og udgifter (OpEx) relateret til aktiver eller processer, der kan knyttes til bæredygtige økonomiske aktiviteter.
 • udvælge værktøj for rapportering på biodiversitet.

 

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Følg PwC