Hjælp til told

Told er en afgift, som skal betales for varer når de transporteres over et lands grænse fra et ikke EU-land. Er du I tvivl om I anvender de rigtige toldkoder, opfylder betingelserne i jeres toldbevillinger mm. 

Told

For dig som importerer varer fra lande uden for EU

Importerer din virksomhed varer fra lande uden for EU, kræver det, at virksomheden er registreret som importør. Hvis din virksomhed ikke er etableret i EU, skal virksomheden registreres via en herboende repræsentant.

Ved registrering som importør får din virksomhed automatisk tildelt et EORI nummer. Hvis virksomheden allerede har et EORI nummer i et andet EU-land, skal dette nummer anvendes ved registrering i Danmark, og virksomheden vil ikke få et EORI nummer i Danmark.

For dig som eksporterer varer til lande uden for EU

Hvis din virksomhed eksporterer varer fra Danmark til lande uden for EU, kræver det, at din virksomhed er momsregistreret og registreret som eksportør i Danmark.

Hvis din virksomhed ikke er etableret i EU, skal virksomheden registreres via en herboende repræsentant.

Ved registrering som eksportør får din virksomhed automatisk tildelt et EORI nummer. Hvis virksomheden allerede har et EORI nummer i et andet EU-land, skal dette nummer anvendes ved registrering i Danmark, og virksomheden vil ikke få et EORI nummer i Danmark.

Anvender I de korrekte varekoder?

Ved import af varer fra lande uden for EU skal der som udgangspunkt betales told af varerne. Toldsatsen fastsættes på baggrund af varekoden for de enkelte varer. For at undgå at betale for meget eller for lidt i told, er det derfor vigtigt at din virksomhed anvender de rigtige varekoder ved import af varer fra lande uden for EU.

Fastsættelse af en varekode (tarifering) kan være vanskeligt og kræver ofte et godt kendskab til den pågældende vare. Vi anbefaler, at I gennemgår varekoderne på de varer, som din virksomhed importerer fra lande uden for EU.

Hvis din virksomhed er i tvivl om en varekode, kan I anmode Toldstyrelsen om en bindende tariferingsoplysning (BTO).

PwC kan hjælpe din virksomhed med en gennemgang af jeres varekoder og ansøgning om BTO.

Udnytter din virksomhed de økonomiske toldprocedurer?

Toldreglerne indeholder en række økonomiske toldprocedurer, der kan medfører toldbesparelser, fx. toldoplag, aktiv og passiv forædling og end-use.

De økonomiske toldprocedurer gør det muligt at importere varer toldfrit, hvis varerne fx. anvendes til et særlig formål eller efterfølgende reeksporteres til lande uden for EU.

Hvis din virksomhed ønsker at anvende en af de økonomiske toldprocedure, skal der søges om en bevilling hos Toldstyrelsen.

PwC kan hjælpe dig med at vurdere, hvilken toldprocedure, der er relevant for din virksomhed og assistere med ansøgning om en bevilling.

Hvordan skal I stille sikkerhed for jeres toldbetaling?

Ved import af varer fra lande uden for EU skal I stille sikkerhed for den told, der skal betales af de importerede varer.

Der kan stilles sikkerhed på flere måder, fx. kontant depositum, bank garanti eller ved at anvende SKAT’s sikkerhedsstillelsesordning.

SKAT’s sikkerhedsstillelsesordning er en særlig dansk ordning, der gør det muligt at stille sikkerhed ved at betale 3,5 promille af den faktiske toldskyld, dvs. det toldbeløb, der bliver opkrævet i forbindelse med import af varerne.

Ved at stille sikkerhed udskydes toldbetalingen til den 16. i måneden efter varerne er fortoldede. Det skyldige toldbeløb fremgår af den månedlige importspecifikation, som importøren modtager fra Toldstyrelsen.

Måden, hvorpå I ønsker at stille sikkerhed for den faktiske toldskyld, skal vælges på det tidspunkt, hvor jeres virksomheden bliver importørregistret. Det er muligt at ændre sikkerhedsstillelse efterfølgende.

Hvis varerne importeres under en økonomisk toldprocedure, hvor der ikke opkræves told på importtidspunktet, skal der stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld. Denne sikkerhed kan stilles på samme måde som beskrevet ovenfor for den faktiske toldskyld. Ved anvendelse af SKAT’s sikkerhedsstillelsesordning skal der betales 10 kr. pr. importangivelse. Valg af sikkerhedsstillelse for ved import af varer under en økonomisk toldprocedure sker i forbindelse med ansøgning om bevilling til den pågældende toldprocedure.

Din virksomhed skal tage stilling til, hvilken form for sikkerhedsstillelse, I ønsker at stille.

Har I ret til toldgodtgørelse?

Som udgangspunkt er det ikke muligt at få godtgjort toldbeløb.

Din virksomhed kan dog søge om toldgodtgørelse, hvis I kan dokumentere:

  • at der er betalt for meget i told på grund af anvendelse af en forkert varekode eller toldværdi
  • at de importerede varer er defekte eller ikke bestillingssvarende
  • at varerne er importeret under en forkert toldprocedure

PwC kan hjælpe jer med at søge om toldgodtgørelse hos Toldstyrelsen.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Dorthe Higham

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3042

Følg PwC