Hjælp til punktafgifter mv.

I Danmark er der afgift på en lang række varer og produkter. Nogle af disse afgifter er EU-harmoniserede. Det betyder, at produktet er afgiftspligtigt i alle EU-lande og er reguleret af fælles EU-regler.

Punktafgifter

Former for registrering

I Danmark er der afgift på chokolade, sukkervarer, tyggegummi, lakrids, konsum-is, kaffe, vin, øl mv. Virksomheder, der importerer eller producerer de punktafgiftspligtige varer, skal registreres og indbetale afgiften hos skattemyndighederne.

Registrering af oplagshaver

Oplagshavere er som hovedregel virksomheder, som fremstiller, forarbejder og oplægger – herunder indfører og afsender – afgiftspligtige varer, uden at afgiften er betalt. Disse virksomheder kan således have afgiftspligtige varer på lager, uden at afgiften er betalt. Afgiften skal først betales ved udlevering fra virksomheden.

Registrering af varemodtagere

Varemodtagere er virksomheder, som modtager afgiftspligtige varer fra udlandet. Disse virksomheder skal betale afgift af varerne ved modtagelsen fra udlandet.

One-Stop-Shop (OSS-regler)

Som en konsekvens af reglerne vedrørende OSS, der blev trådte i kraft 1. juli 2021, er der nu vedtaget en ændring af fjernsalgsreglerne i en række punktafgiftslove, fra 1. februar 2022.

Ændringen betyder, at virksomheder i andre EU-lande, der sælger punktafgiftspligtige varer til privatpersoner i Danmark, skal registreres for den pågældende afgift i Danmark, såfremt fjernsalget fra andre EU-lande overstiger EUR 10.000 om året. Dette gælder uanset, om virksomheden er tilmeldt OSS-systemet eller ej.

For mere information – se PwC’s vedledning til One-Stop-Shop ordningen.

Import eller fremstilling af fødevarer

Vær opmærksom på afgiftsreglerne, hvis I køber eller fremstiller fødevarer, der indeholder følgende varegrupper:

 1. Is
 2. Chokolade- eller sukkervarer
 3. Kaffe

Lovgivningen for punktafgifter på is, chokolade mv. er komplicerede og på mange områder reguleret gennem praksis fra Skattestyrelsen og Landsskatteretten. Afgiftsgruppen ser ofte udfordringer forbundet med vurderingen af, om produkterne er omfattet af afgiftslovene.

Særligt er PwC bekendt med et utal af definitionsspørgsmål vedrørende chokolade- og sukkervarer, der lige nu behandles ved Skattestyrelsen og Landsskatteretten. Afgiftsreglerne bliver yderligere kompliceret af produkter, der ikke er ”rene” – fx en proteinbar, der indeholder både chokolade, karamel mv.

Bemærk

Det er vigtigt, at jeres virksomhed har den rigtige afgiftsregistrering, som passer til jeres forretningsgang. Som udgangspunkt skal virksomheder, der skal betale punktafgift, enten registreres som oplagshaver eller varemodtager. Registreringen er afgørende for, hvornår afgifterne skal indbetales til Skattestyrelsen.

Import eller fremstilling af drikkevarer

Vær opmærksom på afgiftsreglerne, hvis I sælger eller fremstiller drikkevarer inden for følgende varegrupper:

 1. Øl og vin
 2. Spiritus
 3. Kakaodrik

Bemærk

Det er endvidere vigtigt, at jeres virksomhed har den rigtige afgiftsregistrering, som passer til jeres forretningsgang. Som udgangspunkt skal virksomheder, der skal betale punktafgift, enten registreres som oplagshaver eller varemodtager. Registreringen er afgørende for, hvornår afgifterne skal indbetales til Skattestyrelsen. For nogle afgiftstyper skal der stilles sikkerhed ved registrering.

Import eller fremstilling af tobak

Tobak er et højafgiftsprodukt, hvor salg og fremstilling er forbundet med en vis risiko. PwC anbefaler derfor en gennemgang af jeres afgiftsregnskab, hvis I har en større produktion, import eller salg af forskellige tobaksvarer.

Der gælder særlige regler for tobaksafgift. Gældende for nogle af tobaksvarerne kan virksomheder, der skal betale en punktafgift, enten registreres som oplagshaver eller som varemodtager. Registreringen er afgørende for, hvornår afgifterne skal indbetales samt den økonomiske risiko for hvordan virksomheden hæftelser for afgifterne. Der skal stilles sikkerhed ved registrering for de fleste tobaksvarer.

Eksport til udlandet

Eksporterer I afgiftspligtige varer til udlandet, så har I ofte ret til at få den betalte afgift godtgjort. Måden hvorpå afgiften søges godtgjort afhænger af, om I har en afgiftsregistrering eller om I blot eksporterer varen. Der er derudover forskel på, om den eksporterede vare er en EU-harmoniseret eller en national afgift, der søges retur.

 

Hvis I afholder konkurrencer

Holder I konkurrencer, skal I huske spilafgiften. I Danmark er der nemlig afgift på forskellige typer spil og gevinster. Afgiften varierer alt afhængig af, hvilken type spil, der er tale om. Reglerne for afgift af spil er forholdsvis komplicerede, specielt beregningen af spilleafgiften.

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på afgiften på gevinster og registreringspligten, når de udlodder gevinster på Facebook eller andre sociale medier. Der skal betales afgift af værdien af kontantgevinster, der overstiger 200 kr. For andre gevinster skal der betales afgift af værdien, der overstiger 750 kr.

WEEE og BAT

Sælger I elektrisk eller elektronisk udstyr, herunder produkter, der indeholder batterier, så læs videre! I er højst sandsynligt omfattet af reglerne for produktansvar af elektrisk og elektronisk udstyr eller batterier og akkumulatorer. Begge regelsæt administreres af DPA-systemet og indeholder krav om registrering og indbetaling af et gebyr. Gebyret afhænger af mængden af solgte produkter.

For mere information – se PwC’s nyhed om WEEE.

Bemærk

Batterier kan også være pålagt batteriafgift.

Import eller fremstiller emballage, poser og engangsservice

Der er afgift på nogle emballager til emballering af visse drikkevarer. Desuden er der afgift på poser med hank og engangsservice. Virksomheder, der sælger eller fremstiller emballageafgiftsbelagte produkter, skal være opmærksomme på at opnå den korrekte afgiftsregistrering, som bl.a. er afgørende for, hvornår afgifterne skal indbetales. 

Nogle virksomheder kan desuden undlade at lade sig registrere og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer ikke overstiger en lovbestemt bagatelgrænse. Afgiftssatsen afhænger af emballagens art og kan ofte søges godtgjort, hvis varen eksporteres til udlandet.

Import eller fremstilling af varer med indhold af pvc

Med virkning fra 1. januar 2021 er pvc-afgiften blevet genindført i Danmark. Det betyder, at der igen er kommet afgift på visse produkter som indeholder pvc, ftalater og pvc-folier, herunder regntøj, presenninger, selvklæbende folier mm. Virksomheder, der sælger eller fremstiller produkter som er omfattet af pvc-afgiften, skal være opmærksomme på at opnå den korrekte afgiftsregistrering, som bl.a. er afgørende for, hvornår afgifterne skal indbetales.

Nogle virksomheder kan desuden undlade at lade sig registrere og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer ikke overstiger en lovbestemt bagatelgrænse. Afgiftssatsen afhænger af hvilken type produkt og kan ofte søges godtgjort, hvis varen eksporteres til udlandet.

Håndtering af olie

Håndterer jeres virksomhed olie, hvad enten olien importeres, sælges eller anvendes som motorbrændstof eller brændsel til produktion af varme, skal I være opmærksom på de mange regler, som kan være relevante.

De forskellige mineralolier har forskellige afgiftssatser, og derfor er det vigtigt, at olien behandles korrekt. Den afgiftsmæssige behandling af olie er i høj grad harmoniseret i EU, dog er der nogle særlige nationale bestemmelser, som kan komplicere afgiftsbehandlingen. Fx har Danmark som et af de eneste lande i Europa afgift på smøreolie.

EU-harmoniserede afgifter

I Danmark er der afgift på en lang række varer og produkter. Nogle af disse er EU-harmoniserede. Dette betyder, at produktet er afgiftspligtigt i alle EU-lande og er reguleret af fælles EU-regler.

Nedenstående afgifter er EU-harmoniserede afgifter:

 • Energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 • Energiafgift af naturgas
 • Energiafgift af kul
 • Energiafgift af elektricitet
 • Afgift af spiritus
 • Afgift af vin
 • Afgift af øl
 • Afgift af tobaksvarer

For disse afgifter er der i EU fastsat minimumsregulering, herunder satser. Dette medfører, at den af det enkelte land fastsatte afgift aldrig kan være under de i EU fastsatte minimumssatser. Det enkelte medlemsland kan dog vælge, at afgiften er højere end EU’s minimumssatser.

Elektronisk ledsagerdokument (EMCS)

Registrerede virksomheder kan inden for EU fremstille, opbevare og handle indbyrdes med varer omfattet af de EU-harmoniserede afgifter, uden at afgiften skal betales. Afgiften skal således først betales, når varen overgår til forbrug. For at sikre en vis kontrol med ovenstående, skal varerne sendes via det fælles europæiske elektroniske EMCS-system. Dette medfører, at der til hver forsendelse mellem to EU-lande skal udarbejdes et elektronisk ledsagedokument i EMCS-systemet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på dette både som vareafsender (sælger) og varemodtager (køber).

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Følg PwC