Hjælp til energiafgifter mv.

I Danmark er der afgift på en række energiprodukter, der bruges både i mindre virksomheder og til produktion mv. i større virksomheder. Der er tale om fx elektricitet, vand, gas og olie. Der gælder særlige regler for godtgørelse af energiafgifter. Det konkrete regelsæt afhænger af det enkelte energiprodukt.

Energiafgifter

Godtgørelse af elafgift

Virksomheder kan få godtgjort en del af elafgiften, som pålægges deres elforbrug i samme omfang, som de har fradrag for moms. Elektricitet, der anvendes til belysning, drift af maskiner, edb-udstyr og produktionsanlæg giver mulighed for godtgørelse af afgifter. Virksomheder, der anvender elektricitet til opvarmning af vand, elvarme eller komfortkøling (aircondition), kan få godtgjort en mindre andel af afgiften på elektricitet.

Elektricitet, hvor afgiften ikke godtgøres

Virksomheder inden for liberale erhverv kan som hovedregel ikke få godtgjort elafgiften. Liberale erhverv kan dog få godtgjort en andel af elafgiften af elektricitet, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling i samme omfang, som de har fradrag for moms.

Se også Hotel og restaurationEnergi og Forsyning samt Små og mellemstore virksomheder for yderligere information.

View more

Godtgørelse af vandafgift

Virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort deres vandafgift i samme omfang, som de har fradrag for moms. I afgiftsguppen ser vi ofte, at virksomheder ikke får godtgjort deres vandafgift.

Vandafledningsbidrag

Der betales vandafledningsbidrag af den mængde vand, der ledes til kloakkerne. Denne afgift beregnes på grundlag af den forbrugte mængde vand. Der skal i nogle tilfælde ikke betales vandafledningsbidrag, såfremt vandet ikke ledes til kloakkerne. Dette er tilfældet, hvis vandet fx bruges til vanding af marker, eller hvis vandet indgår i produktion mv. Hvis en virksomhed har et vandforbrug på mere end 500 m3 om året pr. ejendom, kan de tilmelde sig en trappemodel for betaling af vandafledningsbidraget. Tilmeldingen til trappemodellen skal ske på Energistyrelsens hjemmeside. Tilmeldingen skal ske for hver ejendom for sig.

Spildevandsafgift

Der skal betales afgift af spildevand, der udledes direkte til søer, vandløb eller i havet.

Se også Hotel og restauration, Energi og Forsyning samt Landbrug for yderligere information.

View more

Anvendelse af el til rumvarme og køling

I afgiftsgruppen ser vi ofte, at der ikke tages højde for el forbrugt til varme og køling, når virksomheder søger elafgift godtgjort. Det er meget vigtigt at overholde alle regler om måling, opgørelse ved standardmetoder mv.

Har I gennem en længere periode fået godtgjort for meget i energiafgifter, er der en stor risiko for, at Skattestyrelsen genoptager og regulerer afgiftsbetalingen i op til ti år tilbage. PwC har desværre set flere eksempler på, at den ekstraordinære genoptagelse har haft store konsekvenser for virksomheders likviditet.

 

View more

For udlejningsvirksomheder og lejere

Udlejer I fast ejendom, kan I som udgangspunkt ikke få godtgjort afgifter på elektricitet og vand, som forbruges af lejerne. Virksomheder, der som led i udlejning leverer elektricitet, vand og varme, skal i stedet mindst én gang årligt udfærdige en specifikation, der kan danne grundlag til brug for de momsregistrerede lejers godtgørelse af energiafgifter.

Det er forholdene ved lejer, der er afgørende for, om lejer kan få godtgjort afgifter helt eller delvist. Udlejer og lejer skal desuden være opmærksom på, at der gælder en række formkrav til specifikationen af afgifterne til lejeren. Hvis der er fællesarealer, som benyttes af både udlejer og lejer, har udlejer dog mulighed for at få godtgjort el- og vandafgift for forbruget på fællesarealerne, hvis udlejer ikke har udspecificeret eller faktureret afgifterne for lejer. Leverer I køling, fx ved køleanlæg, til lejer, har I som udlejer mulighed for at få godtgørelse af afgift af forbruget af elektricitet anvendt til køling. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at lejer aldrig kan opnå denne godtgørelse.

View more

Genanvendelse af overskudsvarme

Der skal beregnes afgift ved genanvendelse af overskudsvarme til rumvarme eller opvarmning af vand. Der gælder nogle særlige regler, som virksomheder skal være opmærksomme på. Der er fx forskel på, hvornår på året overskudsvarmen genanvendes, og om overskudsvarmen anvendes internt i virksomheden eller sælges. Sælges overskudsvarmen beregnes afgiften ofte som en procentdel af det vederlag, som virksomhederne får for varmeleverancen.

Som noget nyt er der indgået en bred politisk aftale vedrørende reglerne og satserne for overskudsvarme. 

 

View more

For produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder, der anvender brændsler i produktionsprocesser, skal være opmærksom på de mange afgifter og særregler, som kan være relevante. Den rette sondring, mellem om energien anvendes til rumvarme mv. eller andet, er afgørende for adgangen til godtgørelse af afgift.

Andet

Der er primært to betingelser, der skal være opfyldt, for at energien betragtes som andet end rumvarme:

  • Energien skal være anvendt til en produktion, hvor varen undergår en forandring
  • Energien skal være anvendt til fremstilling af en vare, der er bestemt til afsætning

Brændsler anses som anvendt til proces, når energien bl.a. anvendes til følgende formål:

  • Produktion og forarbejdning af varer
  • Opvarmning af særlige rum eller procesanlæg
  • Nedkøling af serverrum og andre lokaler, hvor det er af hensyn til maskiner 
  • Rengøring i lukkede anlæg.

Der er en lang række særregler for godtgørelsen af afgift på brændsler, måling af energiforbruget og fordeling.

View more

For kraftvarmeværker og fjernvarmeværker

Der er tale om yderst komplicerede regler for kraftvarmeværker og fjernvarmeværker. Ved konkrete spørgsmål og problemstillinger tag gerne kontakt til PwC’s afgiftsgruppe.

Der gælder særlige regler for kraftvarmeværker, der fremstiller elektricitet og varme. Fordelingen af forbruget af brændsler (fx naturgas, olie og kul) til henholdsvis el- og varmeproduktion udgør grundlaget for kraftvarmeværkernes betaling af miljø og energiafgifter. Virksomheden kan fordele forbruget efter to standardmetoder (varmevirkningsgrad og elvirkningsgrad). Hvilken metode, der er den optimale, afhænger af de produktionsmæssige forhold i den enkelte virksomhed. Godtgørelsen af afgiften på brændslerne afhænger af, om brændslerne kan henføres til el- eller varmeproduktionen. I visse tilfælde er det også muligt for værkerne at få godtgjort NOx-afgift, CO2-afgift og metanafgift. Bemærk, at der også gælder særlige regler for såkaldt ”stilstandsvarme” og varmeproduktion på spidslastkedler, elkedler og varmepumper.

Forsyningsvirksomheder - overblik over afgiftssatser i 2020 og 2021

 

View more

For offentlige virksomheder

PwC erfarer, at kommuner, regioner mv. har penge til gode. Offentlige virksomheder, som fx skoler har også mulighed for at få godtgjort energiafgifter. PwC begyndte i 2011 en dialog med Skattestyrelsen om opgørelsen af kommuners momsfradragsprocent og godtgørelse af energiafgifter.

Vi har på vegne af en række kommuner anmodet Skattestyrelsen om samlet set at få godtgjort energiafgifter for et større millionbeløb - dette til glæde og gavn for kommunerne og ikke mindst borgerne i kommunerne. Reglerne på området er komplekse, og endnu mere for kommunerne, da kommunernes mange forskellige aktiviteter skal behandles forskelligt.

 

View more

Få tilskud fra det offentlige

Er din virksomhed særlig el-intensive og konkurrenceudsatte fra udlandet kan der være mulighed for at tilskud til delvis dækning af PSO-gebyret på elforbruget til og med 2020. Der er særlige regler for opgørelse af el- og handelsintensitet. Dette er dog som udgangspunkt vurderet ud fra virksomhedens branche på baggrund af et benchmark for branchen. Inden for visse brancher skal kravet om el-intensitet og evt. også handelsintensitet opfyldes for den konkrete virksomhed.

Er dette relevant for din virksomhed, skal du også være opmærksom på kravet om momsregistrering, energiledelse med certificering efter ISO 50.001 og endelig skal virksomheden indgå en aftale med Energistyrelsen om energiledelse mv. Se også Energi og forsyning.

View more

Godtgørelse af afgift af olie, gas mm.

Brændsler (olie, kul og gas) er pålagt både energi- og CO2-afgift, samt ofte NOx-afgift og i nogle tilfælde også svovl- og metanafgift. Virksomheder kan kun sjældent få godtgjort NOx-afgift, CO2-afgift og svovlafgift.

Der er en lang række særregler for godtgørelsen af afgift på brændsler, måling af energiforbruget og fordeling. Virksomheder kan som hovedregel ikke få godtgjort energi- og CO2-afgiften af olie, LPG-gas, naturgas mv., der anvendes som motorbrændstof til registrerede motorkøretøjer, kølemaskiner, entreprenørmateriel, trucks, motorkompressorer mv. En undtagelse er energi brugt til motordrift inden for landbrug, skovbrug mv., hvor virksomheden kan få godtgjort energiafgifterne.

View more

For virksomheder omfattet af CO2-kvoteloven

CO2-afgiften opkræves oftest sammen med andre energiafgifter på fakturaen fra energileverandøren. Afgiftssatsen afhænger af energiproduktet. Fra 1. januar 2014 er energispareafgiften (tidligere CO2-afgift) på elektricitet blevet fjernet. Der skal fortsat betales CO2-afgift af de fleste former for brændsel. Reglerne for godtgørelse af CO2-afgift er komplicerede. Godtgørelse af CO2-afgiften afhænger af, om virksomhedens aktiviteter er omfattet af reglerne for let proces, tung proces eller særlige processer.

Virksomheder omfattet af CO2-kvoteloven

Virksomheder omfattet af lov om CO2-kvoter kan få godtgjort CO2-afgift af brændsler, der anvendes til formål, der berettiger til godtgørelse af energiafgift.

View more

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told

Tlf: 3945 9463

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter

Tlf: 8932 0006

Christian Kjær Kristensen

Associate, indirekte skatter

Tlf: 3945 9727

Følg PwC