Varehandel med andre EU-lande

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Køb af varer fra EU-lande 

Når en dansk virksomhed køber varer i et andet EU-land og transporterer varen til Danmark, skal der som udgangspunkt betales moms i Danmark.

For at undgå at der også opkræves moms i salgslandet, skal den danske virksomhed oplyse sit momsnummer til den udenlandske sælger. Sælgeren kan herefter udstede en faktura ekskl. moms. Den danske køber skal i stedet beregne dansk moms af varen. Denne beregnede danske moms kaldes ”erhvervelsesmoms”.

Erhvervelsesmomsen beregnes på grundlag af den købte vares fakturapris med tillæg af eventuelle leveringsomkostninger og andre omkostninger, som opkræves af den udenlandske sælger.

Den beregnede erhvervelsesmoms skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en særskilt konto fx kaldet ”Konto for moms af varekøb fra udlandet”.

Indberetning på momsangivelsen: 

 1. Erhvervelsesmomsen angives i feltet ”Moms af varekøb i udlandet”
 2. Værdien af varekøb fra andre EU-lande ekskl. moms skal angives i rubrik A ”Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande”
 3. Eventuelt angiv købsmoms, se nærmere om fradragsretten nedenfor.

Hvis virksomheden alene anvender den erhvervede vare til momspligtige aktiviteter, er der fuldt fradrag for den beregnede moms. Ved fuldt momsfradrag vil likviditetsvirkningen altså blive neutral, når erhvervelsesmomsen medregnes til købsmomsen i samme momsperiode, som erhvervelsesmomsen angives som salgsmoms. 

Salg af varer til EU-lande

Ved salg af varer til kunder i andre EU-lande kan den danske sælger sælge varerne uden dansk moms, hvis køber opgiver et gyldigt momsnummer i et andet EU-land, og varerne fysisk transporteres ud af Danmark.

Hvis blot én af de to betingelser ikke er opfyldt, skal der beregnes dansk moms.

Købers momsnummer kan kontrolleres ved opslag i VIES databasen (system for udveksling af momsoplysninger – validering af momsregistreringsnummer). Det er vigtigt, at virksomheden har procedurer, der sikrer løbende verificering af købers momsnummer og dokumentation herfor. PwC tilbyder et valideringsværktøj, der kan validere momsnumrene for hele debitorkartoteket samlet. Kontakt os for at høre nærmere eller bestil adgang til vores momsvalideringsværktøj her.

Derudover skal sælger kunne dokumentere, at varen fysisk har forladt Danmark. Fra 1. januar 2020 skal man som sælger være i besiddelse af mindst to separate beviser, der kan dokumentere, at varerne har forladt Danmark – fx CMR-dokument, ledsagedokument, et luftfragtbrev eller en faktura fra transportøren af varerne.

Salget til momsregistrerede kunder i andre EU-lande skal opgøres ved hver momsafregning, og værdien af salget ekskl. moms skal angives på momsangivelsen. Det er et krav, at det angives på fakturaen, at salget sker uden moms, fx ved teksten ”Free of VAT” eller ”Zero-rated”.

Indberetning på momsangivelsen:

 1. Varesalg til andre EU-lande uden moms skal angives i rubrik B ”Varer”. 

Salget af varer uden moms til andre EU-lande skal angives til EU-salg uden moms (Listesystemet) – se mere under afsnittet "EU-salg uden moms (Listesystemet)".

I nogle tilfælde kan det også været et krav, at salget indberettes til Intrastat. Se mere under afsnittet "Intrastat".

Afhentningssalg

Ved visse afhentningssalg, hvor varer sælges momsfrit til momsregistrerede købere i andre EU-lande, og hvor det er køberne selv, der står for at afhente varerne hos sælger, gælder der skærpede dokumentationskrav for at varerne har forladt Danmark. De skærpede dokumentationskrav gælder i de tilfælde, hvor fuld betaling sker før eller senest i forbindelse med selve afhentningen af varerne.

Skattestyrelsen har i den juridiske vejledning beskrevet, at det kan være vanskeligt for virksomheder at opfylde dokumentationskravene for transport ved salg af varer til EU-lande, når køber selv står for at hente varen hos sælger. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at dokumentationskravene beskrevet i det forrige afsnit, "Salg af varer til EU-lande" ikke kan anvendes ved afhentningssalg.

For at dokumentere at varen er transporteret ud af Danmark, skal sælger modtage en skriftlig erklæring fra køber, hvoraf det fremgår, at varerne er blevet forsendt eller transporteret af køberen selv eller af tredjemand for købers regning.

Den skriftlige erklæring skal indeholde følgende:

 • udstedelsesdato
 • købers navn og adresse
 • mængden og arten af det leverede
 • dato og stedet for varernes ankomst
 • ved salg af transportmidler skal transportmidlets registreringsnummer fremgå
 • identifikation på den person, der modtager varerne på køberens vegne.

Derudover skal køber, hvis det er relevant som følge af transportruten, vedlægge dokumentation for transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC